newspapers 3488857

Процедури за възлагане на обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Абонаментно техническо поддържане на асансьори в обекти на НЕК ЕАД" в обособени позиции

Реф. №: 19ТП-319А008

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0003

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение26.02.2019 г.
Покана 126.02.2019 г.
Покана 226.02.2019 г.
Покана 326.02.2019 г.
Покана 426.02.2019 г.
Покана 526.02.2019 г.
Покана 626.02.2019 г.
Приложения26.02.2019 г.
еЕЕДОП26.02.2019 г.
Протокол 119.03.2019 г.
Протокол от преговори 2.119.03.2019 г.
Протокол от преговори 2.219.03.2019 г.
Доклад на комисията19.03.2019 г.
Решение на ИД19.03.2019 г.
Договор - ОП 110.05.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 110.05.2019 г.
Договор - Оп 223.05.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 223.05.2019 г.
Обявление за приключване на договор ОП 102.07.2020 г.
Обявление за приключил договор ОП 207.07.2020 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка и монтаж на врати в обособени позиции"

Реф. №: 18ИП-Т50А057

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0002

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение24.01.2019 г.
Обявление24.01.2019 г.
Документация24.01.2019 г.
еЕЕДОП24.01.2019 г.
Разяснения06.02.2019 г.
Разяснения11.02.2019 г.
Протокол 106.03.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения20.03.2019 г.
Протокол 203.04.2019 г.
Протокол 303.04.2019 г.
Доклад на комисията03.04.2019 г.
Решение на ИД03.04.2019 г.
Договор - ОП 113.05.2019 г.
Договор - ОП 213.05.2019 г.
Договор - ОП 313.05.2019 г.
Обявление за възложена поръчка13.05.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 304.07.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 108.08.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 226.08.2019 г.

Пряко договаряне

Наименование: Използване на търговските платформи на организиран борсов пазар за извършване на сделки за продажба и покупка на електрическа енергия на НЕК ЕАД

Реф. №: 18ТП-419А078

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0001

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение09.01.2019 г.
Образец на декларация - чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП09.01.2019 г.
Договор05.03.2019 г.
Обявление за възложена поръчка05.03.2019 г.

публично състезание

Наименование: „Ремонт на таблен затвор на десен ремонтен затвор на основен изпускател на язовир „Искър“, язовирен район „Искър“

Реф. №: 18ИП-260А062

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0078

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение21.12.2018 г.
Обявление21.12.2018 г.
Документация21.12.2018 г.
еЕЕДОП21.12.2018 г.
Разяснения10.01.2019 г.
Разяснения14.01.2019 г.
Разяснения17.01.2019 г.
Протокол 114.05.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения31.07.2019 г.
Протокол 202.09.2019 г.
Протокол 302.09.2019 г.
Доклад на комисията02.09.2019 г.
Решение на СД02.09.2019 г.
Договор26.11.2019 г.
Обявление за възложена поръчка26.11.2019 г.
Обявление за приключване на договор 25.08.2021 г.

Публично състезание

Наименование: Доставка на касети с тонер за периферни печатащи устройства в три обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка на касети с тонер за периферни печатащи устройства за нуждите на НЕК – централно управление, почивно дело и площадка „Белене“;
Обособена позиция 2: Доставка на касети с тонер за периферни печатащи устройства за нуждите на предприятие „Водноелектрически централи“;
Обособена позиция 3: Доставка на касети с тонер за периферни печатащи устройства за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“

Реф. №: 18ТП-519А071

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0079

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение21.12.2018 г.
Обявление21.12.2018 г.
Документация21.12.2018 г.
еЕЕДОП21.12.2018 г.
Разяснения07.01.2019 г.
Разяснения10.01.2019 г.
Протокол 130.01.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения13.05.2019 г.
Протокол 212.06.2019 г.
Протокол 312.06.2019 г.
Доклад на комисията12.06.2019 г.
Решение на ИД12.06.2019 г.
Договор ОП109.07.2019 г.
Договор ОП209.07.2019 г.
Договор ОП309.07.2019 г.
Обявление за възложена поръчка09.07.2019 г.
Обявление за приключил договор11.08.2020 г.
Обявление за приключил договор ОП 125.08.2020 г.
Обявление за приключил договор ОП 225.08.2020 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка на чакъл, пясък, натрошен камък и други инертни материали в обособени позиции"

Реф. №: 18РП-М50А050

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0077

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение21.12.2018 г.
Обявление21.12.2018 г.
Документация21.12.2018 г.
еЕЕДОП21.12.2018 г.
Протокол 120.02.2019 г.
Доклад на комисията20.02.2019 г.
Решение на СД20.02.2019 г.
Обявление - прекратяване26.02.2019 г.

Публично състезание

Наименование: "Абонаментно техническо поддържане на асансьори в обекти на НЕК ЕАД" в обособени позиции

Реф. №: 18ТП-319А081

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0076

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение18.12.2018 г.
Обявление18.12.2018 г.
Документация18.12.2018 г.
Електронен ЕЕДОП в zip формат18.12.2018 г.
Протокол 114.01.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения17.01.2019 г.
Протокол 228.01.2019 г.
Протокол 328.01.2019 г.
Доклад от комисията28.01.2019 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД28.01.2019 г.
Обявление - прекратяване на ОП 2 и 308.02.2019 г.
Договор - ОП 112.03.2019 г.
Договор - ОП 412.03.2019 г.
Договор - ОП 512.03.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 1, 4 и 512.03.2019 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 116.04.2020 г.
Обявление за приключил договор ОП 502.07.2020 г.
Обявление за приключил договор ОП 402.07.2020 г.

Открита процедура

Наименование: "Доставка на автомобили за нуждите на НЕК ЕАД в четири обособени позиции"

Реф. №: 18ИП-Т19А065

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0075

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение14.12.2018 г.
Обявление14.12.2018 г.
Документация14.12.2018 г.
еЕЕДОП14.12.2018 г.
Разяснения21.12.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения11.02.2019 г.
Решение на ИД06.03.2019 г.
Протокол 106.03.2019 г.
Протокол 206.03.2019 г.
Доклад на комисията06.03.2019 г.
Договор - ОП 101.04.2019 г.
Договор - ОП 201.04.2019 г.
Договор - ОП 301.04.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 1, 2 и 301.04.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 121.05.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 230.05.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 305.07.2019 г.

Открита процедура

Наименование: 
Доставка на персонални компютри за нуждите на централно управление на НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“ и Предприятие „Водноелектрически централи“ в обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка на 360 бр. стационарни компютри с монитор тип 1 за нуждите на Централно управление на НЕК ЕАД и предприятие „Водноелектрически централи“

Обособена позиция 2: Доставка на 30 бр. стационарни компютри с монитор тип 2 за нуждите на Централно управление на НЕК ЕАД и предприятие „Водноелектрически централи“

Обособена позиция 3: Доставка на 50 бр. преносими компютри тип 1 за нуждите на Централно управление на НЕК ЕАД и предприятие „Водноелектрически централи“

Обособена позиция 4: Доставка на 6 бр. преносими компютри тип 2 за нуждите на централно управление на НЕК ЕАД

Обособена позиция 5: Доставка на 200 бр. стационарни компютри с монитор тип 1 за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“;

Обособена позиция 6: Доставка на 100 бр. стационарни компютри с монитор тип 2 за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“;

Обособена позиция 7: Доставка на 22 бр. преносими компютри за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“;Реф. №: 18ИП-219А056

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0072

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение03.12.2018 г.
Обявление03.12.2018 г.
Документация03.12.2018 г.
еЕЕДОП03.12.2018 г.
Протокол 107.02.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения06.03.2019 г.
Протокол 215.03.2019 г.
Протокол 315.03.2019 г.
Доклад15.03.2019 г.
Рeшение класиране15.03.2019 г.
Договор - ОП 127.05.2019 г.
Договор - ОП 227.05.2019 г.
Договор - ОП 327.05.2019 г.
Договор - ОП 527.05.2019 г.
Договор - ОП 627.05.2019 г.
Договор - ОП 727.05.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 1, 2, 3, 5, 6 и 727.05.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 105.07.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 205.07.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 305.07.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 705.07.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 626.07.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 523.08.2019 г.

Открита процедура

Наименование: Доставка на компютърна техника за нуждите на рехабилитация в обекти на Предприятие „Водноелектрически централи”

Реф. №: 18ИП - Р50А054

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0074

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение03.12.2018 г.
Обявление03.12.2018 г.
Документация03.12.2018 г.
еЕЕДОП03.12.2018 г.
Разяснения21.12.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения25.01.2019 г.
Протокол 121.02.2019 г.
Протокол 221.02.2019 г.
Доклад на комисията21.02.2019 г.
Решение на СД21.02.2019 г.
Договор29.03.2019 г.
Обявление за възложена поръчка29.03.2019 г.
Обявление за приключване на договор21.05.2019 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка и монтаж на врати за нуждите на предприятие "Язовири и каскади" в обособени позиции

Реф. №: 18ИП-В60А074

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0073

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение30.11.2018 г.
Обявление30.11.2018 г.
Документация30.11.2018 г.
еЕЕДОП30.11.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения09.01.2019 г.
Протокол 120.02.2019 г.
Протокол 220.02.2019 г.
Доклад на комисията20.02.2019 г.
Решение на СД20.02.2019 г.
Обявление - прекратяване на ОП 726.02.2019 г.
Договор ОП109.04.2019 г.
Договор ОП209.04.2019 г.
Договор ОП309.04.2019 г.
Договор ОП409.04.2019 г.
Договор ОП509.04.2019 г.
Договор ОП609.04.2019 г.
Обявление за възложена поръчка09.04.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 608.08.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 309.09.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 528.10.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 413.12.2019 г.
Обявление за приключване на договор – ОП 110.02.2020 г.
Обявление за приключване на договор ОП 216.11.2020 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка на санитарни материали и препарати за нуждите на НЕК ЕАД" в две обособени позиции:
Обособена позиция 1: "Доставка на санитарни материали и препарати за нуждите на НЕК ЕАД, съгласно Приложение №1";
Обособена позиция 2: "Доставка на санитарни материали и препарати за нуждите на НЕК ЕАД, съгласно Приложение №2"

Реф. №: 18АС-Т19А060

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0070

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение30.11.2018 г.
Обявление30.11.2018 г.
Документация30.11.2018 г.
еЕЕДОП30.11.2018 г.
Протокол 125.01.2019 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения15.02.2019 г.
Протокол 212.03.2019 г.
Протокол 312.03.2019 г.
Доклад на комисията12.03.2019 г.
Решение на ИД12.03.2019 г.
Договор - ОП 131.05.2019 г.
Договор - ОП 231.05.2019 г.
Обявление за възложена поръчка31.05.2019 г.
Обявление за приключване на договор09.06.2021 г.
Обявление за приключване на договор09.06.2021 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка на външна дискова система с възможности за виртуализация на дискови масиви за нуждите на Централно управление на НЕК ЕАД"

Реф. №: 18ИП-М19А058

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0071

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение30.11.2018 г.
Обявление30.11.2018 г.
Документация30.11.2018 г.
еЕЕДОП30.11.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения09.01.2019 г.
Протокол 128.01.2019 г.
Протокол 228.01.2019 г.
Доклад от комисията28.01.2019 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД28.01.2019 г.
Договор27.02.2019 г.
Обявление за възложена поръчка27.02.2019 г.

Пряко договаряне

Наименование: Закупуване на строителни материали за извършване на ремонтни дейности на обекти собственост на НЕК ЕАД в три обособени позиции

Реф. №: 18РП-У19А068

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0068

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение21.11.2018 г.
Покана 121.11.2018 г.
Покана 221.11.2018 г.
Покана 321.11.2018 г.
Покана 421.11.2018 г.
Приложения21.11.2018 г.
еЕЕДОП21.11.2018 г.
Протокол 114.12.2018 г.
Протокол 2 - преговори14.12.2018 г.
Протокол 314.12.2018 г.
Доклад на комисията14.12.2018 г.
Решение на СД14.12.2018 г.
Обявление - прекратяване на ОП 320.12.2018 г.
Договор - ОП 114.01.2019 г.
Договор - ОП 214.01.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 1 и 214.01.2019 г.
Обявление за приключване на договор 26.03.2021 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка29.04.2021 г.

Публично състезание

Наименование: Изготвяне на независима оценка за определяне на справедлива пазарна стойност на материали, материални запаси и дълготрайни материални активи за срок от 3 (три) години

Реф. №: 18ТП–У19А074

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0069

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение21.11.2018 г.
Обявление21.11.2018 г.
Документация 21.11.2018 г.
eЕЕДОП21.11.2018 г.
Протокол 107.01.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения16.01.2019 г.
Протокол 222.01.2019 г.
Протокол 322.01.2019 г.
Доклад на комисията22.01.2019 г.
Решение на СД22.01.2019 г.
Договор11.02.2019 г.
Oбявление за възложена поръчка11.02.2019 г.
Обявление за приключване на договор23.03.2022 г.

Открита процедура

Наименование: "Рехабилитация на ХГ-2 във ВЕЦ "Девин"

Реф. №: 18ИП-150А046

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0067

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение19.11.2018 г.
Обявление19.11.2018 г.
Документация19.11.2018 г.
еЕЕДОП19.11.2018 г.
Чертеж 119.11.2018 г.
Чертеж 219.11.2018 г.
Чертеж 319.11.2018 г.
Чертеж 419.11.2018 г.
Разяснения10.12.2018 г.
Обявление за измененние17.12.2018 г.
Разяснение04.01.2019 г.
Разяснение28.01.2019 г.
Протокол 128.02.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения02.04.2019 г.
Протокол 222.05.2019 г.
Протокол 322.05.2019 г.
Доклад на комисията22.05.2019 г.
Решение на ИД22.05.2019 г.
Договор05.08.2019 г.
Обявление за възложена поръчка05.08.2019 г.
Обявление за изменение18.05.2020 г.
Допълнително споразумение18.05.2020 г.
Обявление за приключване на договор11.01.2021 г.

Публично състезание

Наименование: "Укрепване, пристрояване от югоизток и преустройство на средния и част от североизточния корпус на сградата на ПД "Енерго" Приморско"

Реф. №: 18ИП-У90А002

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0066

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение16.10.2018 г.
Обявление16.10.2018 г.
Документация16.10.2018 г.
еЕЕДОП16.10.2018 г.
Разяснение07.11.2018 г.
Протокол 110.01.2019 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти11.02.2019 г.
Протокол 206.03.2019 г.
Протокол 306.03.2019 г.
Доклад на комисията06.03.2019 г.
Решение на ИД06.03.2019 г.
Информация при производство по обжалване25.03.2019 г.
Договор04.11.2019 г.
Обявление за възложена поръчка04.11.2019 г.
Обявление за приключил договор 11.09.2020 г.

Публично състезание

Наименование: Изработване на цифрови модели за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“ в обособени позиции

Реф. №: 18ИП-Р60А060

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0065

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение15.10.2018 г.
Обявление15.10.2018 г.
Документация15.10.2018 г.
еЕЕДОП15.10.2018 г.
Протокол 113.12.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения13.02.2019 г.
Протокол 201.04.2019 г.
Протокол 301.04.2019 г.
Доклад на комисията01.04.2019 г.
Решение на ИД01.04.2019 г.
Обявление - прекратяване23.04.2019 г.

Договаряне без предварителна покана за участие чрез борсова сделка

Наименование: "Доставка на природен газ за нуждите на ПОК "Енерго" Пампорово"

Реф. №: 18ТП-419А064

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0064

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение15.10.2018 г.
Обявление за възложена поръчка21.11.2018 г.
Договор21.11.2018 г.
Обявление за приключване на договор10.01.2020 г.

Договаряне с предварителна покана за участие

Наименование: "Денонощна въоръжена охрана на обекти на НЕК ЕАД в 7 (седем) обособени позиции"

Реф. №: 18ТП-219А050

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0063

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение12.10.2018 г.
Обявление12.10.2018 г.
Документация12.10.2018 г.
еЕЕДОП12.10.2018 г.
Разяснение22.10.2018 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение29.10.2018 г.
Документация-коригирана29.10.2018 г.
еЕЕДОП-кор29.10.2018 г.
Разяснения31.10.2018 г.
Протокол 114.01.2019 г.
Протокол 220.02.2019 г.
Решение на СД - предварителен подбор20.02.2019 г.
Покана 107.03.2019 г.
Покана 207.03.2019 г.
Покана 307.03.2019 г.
Покана 407.03.2019 г.
Покана 507.03.2019 г.
Покана 607.03.2019 г.
Покана 707.03.2019 г.
Покана 807.03.2019 г.
Покана 907.03.2019 г.
Протокол от преговори - Майнинг02.09.2019 г.
Протокол от преговори - Глобъл02.09.2019 г.
Протокол от преговори - Мултифорс02.09.2019 г.
Протокол от преговори - Боду02.09.2019 г.
Протокол 302.09.2019 г.
Протокол 502.09.2019 г.
Доклад на комисията02.09.2019 г.
Доклад на комисията - продължение02.09.2019 г.
Решение на СД02.09.2019 г.
Договор ОП 125.10.2019 г.
Техническа спецификация ОП 125.10.2019 г.
Техническо предложение ОП 125.10.2019 г.
Гаранция за Изпълнение ОП 125.10.2019 г.
Договор ОП 225.10.2019 г.
Техническа спецификация ОП 225.10.2019 г.
Техническо предложение ОП 225.10.2019 г.
Ценово предложение ОП 225.10.2019 г.
Гаранция за изпълнение ОП 225.10.2019 г.
Договор ОП 325.10.2019 г.
Техническа спецификация ОП 325.10.2019 г.
Техническо предложение ОП 325.10.2019 г.
Ценово предложение ОП 325.10.2019 г.
Гаранция за изпълнение ОП 325.10.2019 г.
Ценово предложение ОП 125.10.2019 г.
Договор ОП 425.10.2019 г.
Техническа спецификация ОП 425.10.2019 г.
Техническо предложение ОП 425.10.2019 г.
Ценово предложение ОП 425.10.2019 г.
Гаранция за изпълнение ОП 425.10.2019 г.
Договор ОП 525.10.2019 г.
Техническа спецификация ОП 525.10.2019 г.
Техническо предложение ОП 525.10.2019 г.
Ценово предложение ОП 525.10.2019 г.
Гаранция за изпълнение ОП 525.10.2019 г.
Договор за подизпълнение ОП 525.10.2019 г.
Приложения към договор за подизпълнение ОП 525.10.2019 г.
Гаранция подизпълнител ОП 525.10.2019 г.
Договор ОП 625.10.2019 г.
Техническа спецификация ОП 625.10.2019 г.
Техническо предложение ОП 625.10.2019 г.
Ценово предложение ОП 625.10.2019 г.
Гаранция за изпълнение ОП 625.10.2019 г.
Договор ОП 725.10.2019 г.
Техническа спецификация ОП 725.10.2019 г.
Техническо предложение ОП 725.10.2019 г.
Ценово предложение ОП 725.10.2019 г.
Гаранция за изпълнение ОП 725.10.2019 г.
Обявление за възложена поръчка25.10.2019 г.
Допълнително споразумение - ОП 114.08.2020 г.
Допълнително споразумение - ОП 214.08.2020 г.
Допълнително споразумение - ОП 314.08.2020 г.
Допълнително споразумение - ОП 414.08.2020 г.
Допълнително споразумение - ОП 614.08.2020 г.
Допълнително споразумение - ОП 714.08.2020 г.
Обявление за изменение - ОП 114.08.2020 г.
Обявление за изменение - ОП 214.08.2020 г.
Обявление за изменение - ОП 314.08.2020 г.
Обявление за изменение - ОП 414.08.2020 г.
Обявление за изменение - ОП 614.08.2020 г.
Обявление за изменение - ОП 714.08.2020 г.
Допълнително споразумение ОП 517.08.2020 г.
Обявление за изменение - ОП 517.08.2020 г.
Обявление за изменение ОП 106.12.2021 г.
Допълнително споразумение ОП 106.12.2021 г.
Обявление за изменение ОП 206.12.2021 г.
Допълнително споразумение ОП 206.12.2021 г.
Обявление за изменение ОП 306.12.2021 г.
Допълнително споразумение ОП 306.12.2021 г.
Обявление за изменение ОП 406.12.2021 г.
Допълнително споразумение ОП 406.12.2021 г.
Обявление за изменение ОП 506.12.2021 г.
Допълнително споразумение ОП 506.12.2021 г.
Обявление за изменение ОП 606.12.2021 г.
Допълнително споразумение ОП 606.12.2021 г.
Обявление за изменение ОП 706.12.2021 г.
Допълнително споразумение ОП 706.12.2021 г.
Допълнително споразумение ОП 126.09.2022 г.
Обявление за изменение ОП 126.09.2022 г.
Допълнително споразумение ОП 226.09.2022 г.
Обявление за изменение ОП 226.09.2022 г.
Допълнително споразумение ОП 326.09.2022 г.
Обявление за изменение ОП 326.09.2022 г.
Допълнително споразумение ОП 426.09.2022 г.
Обявление за изменение ОП 426.09.2022 г.
Допълнително споразумение ОП 526.09.2022 г.
Обявление за изменение ОП 526.09.2022 г.
Допълнително споразумение ОП 626.09.2022 г.
Обявление за изменение ОП 626.09.2022 г.
Допълнително споразумение ОП 726.09.2022 г.
Обявление за изменение26.09.2022 г.
Допълнително споразумение ОП 118.04.2023 г.
Обявление за изменение ОП 118.04.2023 г.
Допълнително дпоразумение ОП 218.04.2023 г.
Обявление за изменение ОП 218.04.2023 г.
Допълнително споразумение ОП 318.04.2023 г.
Обявление за изменение ОП 318.04.2023 г.
Допълнително споразумение ОП 418.04.2023 г.
Обявление за изменение ОП 418.04.2023 г.
Допълнително споразумение ОП 518.04.2023 г.
Обявление за изменение ОП 518.04.2023 г.
Допълнително споразумение ОП 618.04.2023 г.
Обявление за изменение ОП 618.04.2023 г.
Допълнително споразумение ОП 718.04.2023 г.
Обявление за изменение ОП 718.04.2023 г.
Допълнително споразумение ОП 713.10.2023 г.
Обявление за изменение13.10.2023 г.
ОП 1 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка06.11.2023 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка06.11.2023 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка06.11.2023 г.
ОП 4 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка07.12.2023 г.
ОП 5 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка07.12.2023 г.
ОП 6 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка07.12.2023 г.
Споразумение 6 към Договор №18ТП-219А050ЛО707.05.2024 г.
Обявление за изменение на договор07.05.2024 г.
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни