Публично състезание

Наименование: Доставка на касети с тонер за периферни печатащи устройства в три обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка на касети с тонер за периферни печатащи устройства за нуждите на НЕК – централно управление, почивно дело и площадка „Белене“;
Обособена позиция 2: Доставка на касети с тонер за периферни печатащи устройства за нуждите на предприятие „Водноелектрически централи“;
Обособена позиция 3: Доставка на касети с тонер за периферни печатащи устройства за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“

Реф. №: 18ТП-519А071

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0079

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение21.12.2018 г.
Обявление21.12.2018 г.
Документация21.12.2018 г.
еЕЕДОП21.12.2018 г.
Разяснения07.01.2019 г.
Разяснения10.01.2019 г.
Протокол 130.01.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения13.05.2019 г.
Протокол 212.06.2019 г.
Протокол 312.06.2019 г.
Доклад на комисията12.06.2019 г.
Решение на ИД12.06.2019 г.
Договор ОП109.07.2019 г.
Договор ОП209.07.2019 г.
Договор ОП309.07.2019 г.
Обявление за възложена поръчка09.07.2019 г.
Обявление за приключил договор11.08.2020 г.
Обявление за приключил договор ОП 125.08.2020 г.
Обявление за приключил договор ОП 225.08.2020 г.