Открита процедура

Наименование: Доставка на компютърна техника за нуждите на рехабилитация в обекти на Предприятие „Водноелектрически централи”

Реф. №: 18ИП - Р50А054

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0074

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение03.12.2018 г.
Обявление03.12.2018 г.
Документация03.12.2018 г.
еЕЕДОП03.12.2018 г.
Разяснения21.12.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения25.01.2019 г.
Протокол 121.02.2019 г.
Протокол 221.02.2019 г.
Доклад на комисията21.02.2019 г.
Решение на СД21.02.2019 г.
Договор29.03.2019 г.
Обявление за възложена поръчка29.03.2019 г.
Обявление за приключване на договор21.05.2019 г.