shutterstock team work 1030085188

Доставчик от последна инстанция (ДПИ)

 

Съгласно издадената от КЕВР Лицензия № Л-408-17/01.07.2013 г. за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”, допълнена с правата и задълженията, свързани с дейността на координатор на специална балансираща група, ДПИ НЕК ЕАД има задължението да снабдява с електрическа енергия крайни клиенти, чиито обекти са присъединени към електропреносната мрежа, в случаите, когато тези клиенти не са избрали друг търговец на електрическа енергия, или когато избраният от тях търговец не извършва доставка на електрическа енергия по независещи от клиента причини.

Продажбата на електрическа енергия от ДПИ НЕК ЕАД на клиента се извършва съгласно отчетените показания на средство за търговско измерване по тарифен план „една скала“.

Документи

„Общи условия за доставка на електрическа енергия от ДПИ”

„Правила за работа с потребители на ДПИ”.

„Договор за комбинирани услуги по Общи условия за доставка на електрическа енергия от ДПИ“

„Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция“, обнародвана в Държавен вестник бр. 60 от 20.07.2021г.

Цени

Съгласно чл.100, ал. 1 от Закона за енергетиката, НЕК ЕАД, в качеството си на доставчик от последна инстанция има право да сключва сделки за закупуване на електрическа енергия за своите клиенти по свободно договорени цени.

Средната продажна цена на електрическата енергия, предназначена за продажба на клиенти от ДПИ, се образува по следната формула:
Цдпи = (80%*Цпдн + 20%*Цнбп)*(1 + Кд)
където:
Цдпи – средна продажна цена на електрическата енергия, в лв./MWh;
Цпдн – цена на електрическата енергия на пазара ден напред за съответния час, в лв./MWh;
Цнбп – цена за недостиг на балансиращия пазар за съответния час, в лв./MWh;
Кд – компонента за дейността „доставка на електрическа енергия от ДПИ“, в размер на 5 на сто %.
Освен продажната цена ДПИ фактурира на крайните клиенти и утвърдената от КЕВР цена за задължения към обществото, както и всички други нормативно определени данъци и такси, включително акциз и данък добавена стойност.

Имейл адрес за клиенти на ДПИ: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.