shutterstock team work 1030085188

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА И ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

 

„Национална електрическа компания“ ЕАД е с основна дейност производство и търговия с електрическа енергия на свободния и регулирания пазар. Производствената дейност на Дружеството включва производство на електроенергия от ВЕЦ/ПАВЕЦ, стопанисване на хидротехнически съоръжения, изграждане и извеждане от експлоатация на производствените обекти и други спомагателни дейности.

Дългосрочните стратегически цели на Дружеството са:

 • Развитие в областта на доставките на електрическа енергия;
 • Гарантиране сигурността на доставките при производство на електрическа енергия от ВЕЦ и ПАВЕЦ;
 • Развитие на бизнес портфолио, осигуряващо устойчивост и конкурентоспособност;
 • Предлагане на лицензионни услуги на клиентите, които съответстват на изискванията им;
 • Опазване и възстановяване на околната среда;

За постигане на стратегическите цели на Дружеството и ефикасно и ефективно управление, ръководството прилага интегрирана система за управление, чрез която подобрява удовлетвореността на клиентите, резултатността спрямо околната среда и здравето и безопасността при работа на персонала. Интегрираната система за управление по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа е изградена на следните принципи:

 • Насоченост към клиента;
 • Лидерство;
 • Приобщаване на персонала;
 • Процесен подход;
 • Подобряване;
 • Вземане на решения, основани на доказателства;
 • Управление на взаимоотношенията;
 • Елиминиране на опасностите и замяна на опасното с по-малко опасно;
 • Открита култура на докладване на инциденти, опасности, рискове и възможности;

Политиката на ръководството е насочена към:

 • постигане и поддържане на пълно съответствие с приложимите нормативни и други поети изисквания по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа;
 • управление на процесите за постигане на стратегическите цели, прилагане на интегрираните в тях изисквания по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа и непрекъснато повишаване на тяхната ефективност и ефикасност;
 • намаляване на рисковете и предотвратяване на събития, трудови злополуки и инциденти, свързани с качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа;
 • намаляване на въздействието и тежестта на събития, имащи отношение към качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа;
 • увеличаване на ангажираността на персонала към прилагането и подобряването на системата за управление по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа; включването му в дейности по консултиране и участие по въпросите на ЗБР;

Ръководството на НЕК ЕАД има за цел да поддържа и постоянно да подобрява внедрената интегрирана система за управление в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС ISO 45001:2018. Всички ръководители и целия персонал на НЕК ЕАД както и всички външни организации, работещи на обектите на НЕК ЕАД следва да спазват изискванията на интегрираната система за управление и да действат с отговорност за качеството, околната среда и безопасността и здравето на персонала.

Ръководството разчита на лидерството и ангажираността на ръководителите и осъзната подкрепа от страна на целия персонал за постигане на поставените цели.

Декларация за политиката по Качество ОС ЗБР