Image

Профил на купувача

Национална Eлектрическа Kомпания ЕАД, в качеството си на секторен Възложител на обществени поръчки уведомява всички заинтересовани лица, кандидати и участници в процедури, че съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки, считано от 14.06.2020 г. преминава към електронно възлагане, посредством разработената и внедрена Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) - https://app.eop.bg/today

Профилът на Национална Eлектрическа Kомпания ЕАД в ЦАИС ЕОП може да бъде намерен на следния адрес: https://app.eop.bg/buyer/21310

С оглед спазване на законовите разпоредби, свързани с променените правила и навлизащите технологични решения във възлагателния процес и с цел безпроблемното преминаване към изцяло електронно възлагане, респективно участие, е необходимо всички бъдещи кандидати и участници, както и техните партньори – подизпълнители и трети лица по смисъла на ЗОП, за участие в обществени поръчки чрез ЦАИС ЕОП да разполагат с Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от квалифициран доставчик на удостоверителни услуги.

Информация относно квалифицирани доставчици на удостоверителни услуги в Европейски съюз е налична на следния адрес: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/

За усвояване на нови умения за работа в крайните потребители със системата, експерти от АОП оказват съдействие при регистрацията и техническа помощ при работа с нея. Агенцията по обществени поръчки поддържа актуална информация за системата на Портала за ОП в секциите:

ЦАИС – Често задавани въпроси - https://www2.aop.bg/cais-eop-questions/

ЦАИС ЕОП - Актуално - https://www2.aop.bg/cais-eop-aktualno/