Проект Яденица

Image

Проект за увеличаване обема на долния изравнител на ПАВЕЦ Чаира с изграждане на язовир Яденица и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир Чаира (проект/обект Яденица)

Важен инвестиционен проект в програмата на НЕК ЕАД е обект „Яденица“.

С Решение № 707 от 30 август 2012 г. на МС на Република България язовир Яденица, който ще бъде изграден като част от хидроенергийния комплекс Белмекен – Сестримо – Чаира, е обявен за национален обект и обект с национално значение.

Проектът за увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ Чаира с изграждане на язовир Яденица и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир Чаира е със статут на проект от общ интерес за Европейската комисия.

Планираните за изграждане съоръжения по обект „Яденица“ създават система от скачени съдове, която увеличава полезния обем на долния изравнител на ПАВЕЦ Чаира от 4,2 млн. м3 на 13,4 млн. м3. Връзката между двете водохранилища ще се осъществява от реверсивния напорен тунел с дължина 6730 m и с диаметър 7,00 m.

Image

Установени ползи от изграждането на съоръженията:

  • Повишаване ефективността на работа на АЕЦ и термичните централи чрез преминаване на ПАВЕЦ Чаира от дневен към седмичен режим на работа (изравняване на преработените водни маси в турбинен и помпен режим)
  • Подобряване структурата на генериращите мощности
  • Подобряване структурата на резервната мощност
  • Подобряване на балансираща мощност в условията на нарастващ дял на ВЕИ генериращи мощности.

За изпълнение на подготвителните работи до получаване на разрешение за строеж за проекта е подписано Грантово споразумение № INEA/CEF/ENER/M2014/008 с Изпълнителна агенция Иновации и мрежи (INEA). Финансирането се осигурява по линия на Механизма за свързване на Европа (Connecting Europe Facility – CEF Energy). В периода от 24 април 2015 г. до 25 януари 2018 г. НЕК ЕАД успешно изпълни Грантовото споразумение за безвъзмездна помощ „ПОИ Помпено - акумулираща мощност в България – Яденица“, като в рамките на споразумението бяха възложени всички необходими предварителни дейности, необходими за получаване на разрешение на строеж. Със споразумението са възстановени половината от направените разходи в размер на 4 959 119 лв.

На 25 юли 2017 г. в МОСВ е проведен Висш експертен екологичен съвет, който разгледа и оцени положително изготвения Доклад за оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС). На 01 август 2017 г. Министърът на околната среда и водите издаде Решение по ОВОС № 2-2/2017 г., с което се разрешава реализацията на проект за обект Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ Чаира с изграждане на язовир Яденица, отнасящ се за инвестиционно предложение „Проект Яденица”.

На 04 август 2017г. министърът на околната среда и водите обяви Решение №104 от 02 август 2017 г. за допускане предварителното изпълнение на Решение по ОВОС № 2-2/2017 Г.

Двете решения на министъра на околната среда и водите бяха обжалвани от риболовно сдружение.

С решение № 842 от 22 януари 2018 г. ВАС отхвърли жалбата срещу решението по ОВОС и то влезе в сила.

Към настоящия момент работният проект отговаря на всички действащи правила за безопасност и следва най-модерните технологии при строителство на язовирни стени. Изготвена е техническата част от бъдещите тръжни документи за международен търг по световно признатите правила на FIDIC за възлагане на строителството.

Работният проект е преминал Оценка на съответствието за част Конструктивна и е съгласуван с положително становище от 26 компетентни органи и дружества. Предстои финализирането на цялостната оценка за съответствие с изискванията на строежите в Република България. Изготвен е Финансов анализ и оценка на риска.

На 30 януари 2019 г. влезе в сила Заповед № РД-02-15-105 от 21 декември 2018 г. за одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) за обект Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ Чаира с изграждане на язовир Яденица и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир Чаира (обект Яденица).

На 19 юли 2019 г. Министърът на земеделието, горите и храните издаде удостоверително писмо, че са изпълнени условията по прилагането на чл. 73, ал. 5 от Закон за горите и поземлените имоти в горски територии попадащи в обхвата на ПУП за обект Яденица са с променено предназначение.

Предстои издаване на Разрешение за водовземане и водоползване на води от р. Яденица.

Повече информация за Проекта от общ интерес можете да прочетете на адрес: https://ec.europa.eu/energy/topics/infrastructure/projects-common-interest_en).