Търговия с електрическа енергия

НЕК ЕАД е основен участник на електроенергийния пазар в България, осъществявайки търговска дейност на регулирания и свободния пазар.

На свободен пазар компанията осъществява търговска дейност на едро чрез сегментите на БНЕБ (Българска Независима Енергийна Борса) и продажби, ориентирани към специфичните нужди на крайните потребители на електрическа енергия.

НЕК ЕАД извършва търговска дейност в качеството си на:

 • Производител на електрическа енергия
 • Обществен доставчик и координатор на специална балансираща група
 • Доставчик от последна инстанция и координатор на специална балансираща група
 • Търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група

Предимства на НЕК ЕАД

 • Най-голямата електроенергийна компания в България, производител на електрическа енергия от възобновяеми източници и търговец на електрическа енергия (EE) с дългогодишен опит;
 • Основател на външнотърговската дейност с ЕЕ в България. Възможности и опит за извършване на трансгранична търговия с електрическа енергия;
 • Ключов участник в процесите на създаване и изграждане либерализацията на електроенергийния пазар в страната;
 • Търговска дейност на регионалните електроенергийни пазари, внос и износ от и към съседни страни;
 • Осигурява ликвидност и участва активно на организирания в страната борсов пазар;
 • Предлага продукти, осигуряващи конкурентоспособност и отговарящи на изискванията на клиентите.
 • Гарантирана сигурност на доставките - като производител на електрическа енергия НЕК ЕАД обезпечава доставките си със собствени 31 ВЕЦ и ПАВЕЦ с обща инсталирана мощност 2 737 МW в турбинен и 931 МW в помпен режим;
 • Дългогодишен опит и професионализъм в доставките на електрическа енергия;
 • Установени дългосрочни отношения, лоялно партньорство и коректност към потребители, производители и търговци;
 • Извършва централизирани покупки и продажби на електрическа енергия;
 • Снабдява с електрическа енергия потребители, присъединени към преносната и електроразпределителната мрежа;
 • Компанията се ръководи от пазарни принципи при търговия с електрическа енергия чрез открит, прозрачен и недискриминационен механизъм.

Основни дейности

Дейността търговия с електрическа енергия се осъществява с Лицензия за „Търговия с електрическа енергия” № Л-230-15/04.06.2007 г., допълнена с права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група”, съгласно Решение на КЕВР № И1-Л-230 от 18.08.2014 г. и удължена с Решение на КЕВР № И2-Л-230 от 15.09.2016 за срок до 04.06.2027 г.

Търговия на пазар на едро

С дългогодишния си опит в доставките на електрическа енергия, НЕК ЕАД е активен участник на електроенергийните пазари в страната и региона.

НЕК Търговец от десетилетия осъществява сделки по свободно договорени цени с крайни клиенти, търговци на едро и дребно.

Основни клиенти на НЕК Търговец през годините са потребители & производители, присъединени към преносната и разпределителната мрежа, други търговски участници от ЕС и съседни страни.

Търговия на пазар на дребно

Доставка на електрическа енергия на крайни клиенти и Координатор на стандартна балансираща група:

 • НЕК ЕАД – търговец може да сключва сделки по свободно договорени цени с крайни клиенти и осъществява заедно или отделно от доставката, функциите на координатор на балансираща група;
 • При съществуващите силно санкциониращи административно-определяни цени на балансиращия пазар за недостиг и излишък, с цел намаляване на икономическите последици от цените на балансиращата енергия върху крайните ни клиенти, като координатор на стандартна балансираща група, НЕК ЕАД, в качеството му на координатор, гарантира стабилни разходи за балансиране, като прилага недискриминационни правила към всички потребители, търговци и производители в стандартната балансираща група на НЕК-Търговец;

Търговски взаимоотношения с ВЕИ и ВЕКП производители

 • Чл. 100, ал.6 от Закона за енергетиката предлага алтернатива на ВЕИ (възобновяеми енергийни източници) и ВЕКП (високоефективно комбинирано производство) производители с инсталирана мощност над 1 МВт да ограничат риска си от самостоятелна продажба на ЕЕ на борсовия пазар, както и да минимизират разходите си за балансиране чрез участие в БГ (балансираща група).

Сертификация в търговията с електрическа енергия

НЕК ЕАД прилага интегрирана система за управление, съответстваща на стандартите БДС EN ISO 9001:2015,  БДС EN ISO 14001:2015 и БДС ISO 45001:2018 с обхват " „Изграждане и въвеждане в експлоатация на ВЕЦ, ПАВЕЦ и ХТС. Стопанисване на ХТС. Производство на електроенергия от ВЕЦ и ПАВЕЦ. Обществена доставка на електрическа енергия. Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група. Доставка на електроенергия от доставчик от последна инстанция и координатор на специална балансираща група. Извеждане от експлоатация на ХТС, ВЕЦ и ПАВЕЦ.“ Сертификат № 01 100 1620081