Производство на елeктрическа енергия от ВЕЦ и ПАВЕЦ

Със своето въглеродно независимо производство на енергия от един от ключовите възобновяеми източници – водата, НЕК ЕАД дава своя принос за осъществяване на амбициозните цели на България и Европейския съюз за постигане на неутралност по отношение на климата.

С произвежданата енергия от ВЕЦ Национална Електрическа Компания ЕАД се явява най-големият производител на електрическа енергия от възобновяеми източници у нас.

НЕК ЕАД притежава 31 водноелектрически централи (28 ВЕЦ и 3 ПАВЕЦ) с обща инсталирана мощност 2739 MW в турбинен режим и 932 MW в помпен режим.

Основното производство на електрическа енергия се осъществява от водноелектрическите централи, които са групирани както следва: хидроенергиен комплекс Белмекен - Сестримо - Чаира, каскада Баташки водносилов път, каскада Доспат-Въча и каскада Арда.

НЕК ЕАД има решаваща роля за гарантиране на електроенергийната сигурност на страната. Големите водноелектрически централи имат съществена роля в управлението на електроенергийната система. Те са основните регулиращи мощности в България. С тях се балансира работата на АЕЦ и ТЕЦ, на променливите товари на соларните и вятърните централи, както и на битовите потребители. Основните им предимства са гъвкавост при управление на системата и надеждно овладяване на пикови колебания на товара, сигурност и бързина при заместване на аварийно изключили мощности, първично и вторично регулиране на честотата и обменните мощности и регулиране на  напрежението.

С мощностите от водноелектрическите централи НЕК ЕАД участва активно на регулирания, свободния и балансиращия пазар и в управлението и регулирането на енергийната система на страната ни.

С енергия от ВЕЦ Национална Електрическа Компания ЕАД гарантира на регулирания пазар сигурността на доставките на крайни снабдители за задоволяване потреблението на битови потребители и стопански потребители присъединени на ниво ниско напрежение. На свободния пазар компанията търгува на всички платформи на Българската независима енергийна борса.

На балансиращия пазар ВЕЦ и ПАВЕЦ на НЕК ЕАД са основен участник със своите бързоманеврени мощности и широк обхват на покриван диапазон.

С развитие на либерализирания пазар ще намаляват ангажиментите на НЕК ЕАД като обществен доставчик на електрическа енергия за регулирания пазар, което ще даде възможност и за оптимално използване на възможностите на ВЕЦ и ПАВЕЦ на свободния пазар.

Технически характеристики на ВЕЦ и ПАВЕЦ на НЕК ЕАД

Image

 

НЕК ЕАД прилага интегрирана система за управление, съответстваща на стандартите БДС EN ISO 9001:2015,  БДС EN ISO 14001:2015 и БДС ISO 45001:2018 с обхват „Изграждане и въвеждане в експлоатация на ВЕЦ, ПАВЕЦ и ХТС. Стопанисване на ХТС. Производство на електроенергия от ВЕЦ и ПАВЕЦ. Обществена доставка на електрическа енергия. Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група. Доставка на електроенергия от доставчик от последна инстанция и координатор на специална балансираща група. Извеждане от експлоатация на ХТС, ВЕЦ и ПАВЕЦ.“

Декларация за политиката на ръководството по качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа.

Списък на обектите, в които е внедрена интегрираната система за управление (ИСУ) по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа

ПРОЗРАЧНОСТ НА ПАЗАРА - РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1348/2014 НА КОМИСИЯТА от 17 декември 2014 година за прилагане на член 8, параграфи 2 и 6 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия по отношение на докладването на данни