newspapers 3488857

Процедури за възлагане на обществени поръчки

Покана

Наименование: „Доставка на части за турбинни регулатори и затворни съоръжения по ВЕЦ - Авариен резерв на П ВЕЦ“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана26.06.2024 г.
Приложения26.06.2024 г.

Покана

Наименование: „Изготвяне на проект за изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за обособяване на два отделни имота и за предвиждане на бъдещо изграждане на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия и склад в поземлен имот с идентификатор 03366.601.1218 по кадастралната карта на гр. Белене, общ. Белене, обл. Плевен“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана04.05.2023 г.
Приложения04.05.2023 г.

Публично състезание

Наименование: „Доставка на инструменти и материали за рехабилитация на ВЕЦ „Въча 1” в обособени позиции“

Реф. №: 20ИП-250А014

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0024

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение12.06.2020 г.
Обявление12.06.2020 г.
Документация12.06.2020 г.
Техническа спецификация12.06.2020 г.
еЕЕДОП12.06.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения30.07.2020 г.
Съобщение за промяна дата на отваряне на ценови предложения05.08.2020 г.
Протокол 124.09.2020 г.
Протокол 224.09.2020 г.
Протокол на комисията24.09.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД24.09.2020 г.
Обявление за възложена поръчка08.10.2020 г.
Договор ОП 125.11.2020 г.
Договор ОП 225.11.2020 г.
Договор ОП 325.11.2020 г.
Договор ОП 425.11.2020 г.
Договор ОП 525.11.2020 г.
Договор ОП 625.11.2020 г.
Договор ОП 725.11.2020 г.
Договор ОП 925.11.2020 г.
Договор ОП 1025.11.2020 г.
Обявление за възложена поръчка25.11.2020 г.
Обявление за приключване на договор ОП 711.01.2021 г.
Обявление за приключване на договор ОП 911.01.2021 г.
Обявление за приключване на договор ОП 1011.01.2021 г.
Обявление за приключване на договор ОП 127.01.2021 г.
Обявление за приключване на договор ОП 227.01.2021 г.
Обявление за приключване на договор ОП 327.01.2021 г.
Обявление за приключване на договор ОП 427.01.2021 г.
Обявление за приключване на договор ОП 527.01.2021 г.
Обявление за приключване на договор ОП 627.01.2021 г.

Публично състезание

Наименование: „Доставка на инструменти за рехабилитация на ПАВЕЦ „Чаира“ в обособени позиции“

Реф. №: 20ИП-250А008

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0023

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение12.06.2020 г.
Обявление12.06.2020 г.
Документация12.06.2020 г.
Техническа спецификация12.06.2020 г.
еЕЕДОП12.06.2020 г.
Протокол 117.07.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения30.07.2020 г.
Съобщение за промяна дата на отваряне на ценови предложения05.08.2020 г.
Протокол 224.09.2020 г.
Протокол 324.09.2020 г.
Протокол на комисията24.09.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД24.09.2020 г.
Обявление за възложена поръчка08.10.2020 г.
Договор ОП 324.11.2020 г.
Договор ОП 524.11.2020 г.
Обявление за възложена поръчка24.11.2020 г.
Обявление за приключване на договор ОП 511.01.2021 г.
Обявление за приключване на договор ОП 327.01.2021 г.

Публично състезание

Наименование: Доставка на оборудване и аксесоари за заваряване в обособени позиции:
Обособена позиция 1: Двугодишна доставка на оборудване и аксесоари за заваряване за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“;
Обособена позиция 2: Доставка на апарат заваръчен комплект, ЯР „Голям Беглик“;
Обособена позиция 3: Доставка на оборудване и аксесоари за заваряване, за нуждите на дирекция „Производство и търговия“;
Обособена позиция 4: Двугодишна доставка на оборудване и аксесоари за заваряване за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“;

Реф. №: 20РП-350А010

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0022

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение12.06.2020 г.
Обявление12.06.2020 г.
Документация12.06.2020 г.
ТС ОП 112.06.2020 г.
ТС ОП 212.06.2020 г.
ТС ОП 312.06.2020 г.
ТС ОП 412.06.2020 г.
еЕЕДОП12.06.2020 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация18.06.2020 г.
Документация - изменена18.06.2020 г.
ТС ОП 1 - изменена18.06.2020 г.
ТС ОП 4 - изменена18.06.2020 г.
Разяснения26.06.2020 г.
Разяснения06.07.2020 г.
Протокол 130.07.2020 г.
Протокол 230.09.2020 г.
Протокол на комисията30.09.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД30.09.2020 г.
Обявление за възложена поръчка12.10.2020 г.

Публично състезание

Наименование: „Доставка на хардуери и софтуер надграждане на операторски станции за управляващите системи във ВЕЦ в обособени позиции"


Реф. №: 20ИП-450A009

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0021

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение10.06.2020 г.
Обявление10.06.2020 г.
Документация10.06.2020 г.
Техническа спецификация ОП 110.06.2020 г.
Техническа спецификация ОП 210.06.2020 г.
Техническа спецификация ОП 310.06.2020 г.
еЕЕДОП10.06.2020 г.
Разяснения22.06.2020 г.
Протокол 121.07.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения31.07.2020 г.
Протокол 224.09.2020 г.
Протокол 324.09.2020 г.
Протокол на комисията24.09.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД24.09.2020 г.
Договор ОП 102.11.2020 г.
Договор ОП 202.11.2020 г.
Обявление за възложена поръчка02.11.2020 г.
Обявление за приключване на договор ОП 206.01.2021 г.
Обявление за приключване на договор ОП 128.01.2021 г.

Открита процедура

Наименование: “Доставка на униформено облекло, мъжки и дамски обувки за почивните домове на НЕК ЕАД“

Реф. №: 20АС-019А016

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0018

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение05.06.2020 г.
Обявление05.06.2020 г.
Документация05.06.2020 г.
Техническа спецификация ОП 105.06.2020 г.
Техническа спецификация ОП 205.06.2020 г.
еЕЕДОП05.06.2020 г.
Протокл 130.07.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения13.08.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД15.10.2020 г.
Протокол 210.11.2020 г.
Протокол 310.11.2020 г.
Протокол на комисията10.11.2020 г.
Обявление за възложена поръчка07.12.2020 г.
Договор ОП 129.01.2021 г.
Договор ОП 229.01.2021 г.
ОП 1 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка08.03.2024 г.
ОП 2 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка08.03.2024 г.

Пряко договаряне

Наименование: „Актуализация на проект за „Възстановяване на водоплътността и конструктивната сигурност на преливника на язовирна стена „Розов кладенец”

Реф. №: 20ИП-В60А013

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0020

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение04.06.2020 г.
Покана04.06.2020 г.
Техническа спецификация04.06.2020 г.
Приложения04.06.2020 г.
еЕЕДОП04.06.2020 г.
Протокол 1.1.25.06.2020 г.
Протокол 1.2.25.06.2020 г.
Протокол 220.07.2020 г.
Протокол 320.07.2020 г.
Доклад на комисията20.07.2020 г.
Решение на ИД НЕК ЕАД20.07.2020 г.
Обявление за възложена поръчка24.08.2020 г.
Договор24.08.2020 г.
Обявление за приключил договор23.10.2020 г.

Публично състезание

Наименование: Доставка на преносими компютри с лицензирани MS Windows и MS Office в две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1 - Доставка на преносими компютри с лицензирани MS Windows и MS Office за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“;
Обособена позиция 2 - Доставка на преносими компютри с лицензирани MS Windows и MS Office за нуждите на Централно управление на НЕК ЕАД и предприятие „Водноелектрически централи“;

Реф. №: 20ИП-260А012

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0019

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение02.06.2020 г.
Обявление02.06.2020 г.
Документация02.06.2020 г.
Техническа спецификация - ОП 102.06.2020 г.
Техническа спецификация ОП 202.06.2020 г.
еЕЕДОП02.06.2020 г.
Разяснения15.06.2020 г.
Протокол 116.07.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения09.09.2020 г.
Протокол 216.10.2020 г.
Протокол 316.10.2020 г.
Протокол на комисията16.10.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД16.10.2020 г.
Обявление за възложена поръчка ОП 111.12.2020 г.
Договор ОП 111.12.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД29.01.2021 г.
Обявление за възложена поръчка ОП 212.03.2021 г.
Договор ОП 212.03.2021 г.
Обявление за приключване на договор14.05.2021 г.
Обявление за приключване на договор ОП 209.07.2021 г.

Публично състезание

Наименование: „Ремонт на бани в средния корпус на сградата на ПД „Енерго“ Приморско“

Реф. №: 20РП – У19А013

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0017

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение02.06.2020 г.
Обявление02.06.2020 г.
Техническа спецификация02.06.2020 г.
Приложение 102.06.2020 г.
Приложение 202.06.2020 г.
Приложение 302.06.2020 г.
Приложение 402.06.2020 г.
Приложение 502.06.2020 г.
Приложение 602.06.2020 г.
Приложение 702.06.2020 г.
Приложение 802.06.2020 г.
еЕЕДОП02.06.2020 г.
Документация02.06.2020 г.
Протокол 127.07.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения07.08.2020 г.
Протокол 204.09.2020 г.
Протокол 304.09.2020 г.
Окончателен протокол04.09.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД04.09.2020 г.
Договор23.11.2020 г.
Обявление за възложена поръчка23.11.2020 г.
Обявление за приключване на договор14.05.2021 г.

Публично състезание

Наименование: „Анализ на резултати от химични анализи за едногодишен период и актуализация на бъдещи годишни програми на предприятие „Язовири и каскади“ за изследване на води от язовирни стени от системата на НЕК ЕАД“

Реф. №: 20ИП-В60А009

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0015

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение29.05.2020 г.
Обявление29.05.2020 г.
Документация29.05.2020 г.
Техническа спецификация29.05.2020 г.
ЕЕДОП29.05.2020 г.
Разяснения12.06.2020 г.
Протокол 1.1.30.06.2020 г.
Протокол 1.2.30.06.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения08.07.2020 г.
Протокол 230.07.2020 г.
Протокол 330.07.2020 г.
Протокол на комисията30.07.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД30.07.2020 г.
Договор02.10.2020 г.
Обявление за възложена поръчка02.10.2020 г.
Обявление за приключване на договор28.01.2022 г.

Публично състезание

Наименование: Изграждане на оптична свързаност ВЕЦ „Сестримо“ - ПАВЕЦ „Белмекен“

Реф. №: 20ИП-В50А005

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0016

Статус: 3атворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение29.05.2020 г.
Обявление29.05.2020 г.
Документация29.05.2020 г.
Техническа спецификация29.05.2020 г.
ЕЕДОП29.05.2020 г.
Протокол 108.07.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения20.07.2020 г.
Протокол 228.08.2020 г.
Протокол 328.08.2020 г.
Протокол на комисията28.08.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД28.08.2020 г.
Договор15.10.2020 г.
Обявление за възложена поръчка15.10.2020 г.
Обявление за приключване на договор 11.02.2021 г.

Публично състезание

Наименование: Двугодишна доставка на материали за извършване на ремонтни, ремонтно-възстановителни и аварийни дейности със собствени сили за поддържане на площадка „Белене“ в обособени позиции, реф.№20РП-519А011, както следва:
Обособена позиция 1 – Доставка на бои, антикорозионни продукти и консумативи;
Обособена позиция 2 – Доставка на цимент, сухи смеси, строителни разтвори и добавки;
Обособена позиция 3 – Доставка на метали, метални профили, заготовки и изделия от метал;
Обособена позиция 4 – Доставка на тръби, фланци и фасонни части от метал;
Обособена позиция 5 – Доставка на електрически материали

Реф. №: 20РП-519А011

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0014

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение22.04.2020 г.
Обявление22.04.2020 г.
Документация22.04.2020 г.
Технически спецификации22.04.2020 г.
еЕЕДОП22.04.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения09.06.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД - ОП426.06.2020 г.
Протокол - прекратяване на ОП426.06.2020 г.
Протокол 117.07.2020 г.
Протокол 217.07.2020 г.
Протокол на комисията17.07.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД17.07.2020 г.
Обявление за възложена поръчка - прекратяване ОП 417.07.2020 г.
Обявление за възложена поръчка - прекратяване ОП 331.07.2020 г.
Договор ОП 120.08.2020 г.
Договор ОП 220.08.2020 г.
Договор ОП 520.08.2020 г.
Обявление за възложена поръчка 20.08.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка24.11.2021 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 510.12.2021 г.
Обявление за приключване на договор08.07.2022 г.

Публично състезание

Наименование: Доставка на лицензи

Реф. №: 20ИП-419А001

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0013

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение27.03.2020 г.
Обявление27.03.2020 г.
Документация27.03.2020 г.
еЕЕДОП27.03.2020 г.
Разяснения02.04.2020 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация15.04.2020 г.
Протокол 101.06.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения09.06.2020 г.
Протокол 229.06.2020 г.
Протокол 329.06.2020 г.
Протокол комисия29.06.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД29.06.2020 г.
Договор06.08.2020 г.
Обявление за възложена поръчка06.08.2020 г.
Обявление за приключване на договор 25.11.2020 г.

Публично състезание

Наименование: Доставка на метали, метални профили, заготовки и изделия от метал в две обособени позиции, реф.№20РП-560А003, както следва:
Обособена позиция 1 - Доставка на метали, метални профили, заготовки и изделия от метал за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“;
Обособена позиция 2 - Доставка на метали, метални профили, заготовки и изделия от метал за нуждите на предприятие „Водноелектрически централи“

Реф. №: 20РП-560А003

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0011

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение26.03.2020 г.
Обявление26.03.2020 г.
Документация26.03.2020 г.
Техническа спецификация за обособена позиция 1 - приложение 126.03.2020 г.
Техническа спецификация за обособена позиция 2 - приложение 226.03.2020 г.
еЕЕДОП26.03.2020 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация.22.04.2020 г.
Разяснения27.04.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения12.06.2020 г.
Изменение на съобщение за отваряне на ценови предложения16.06.2020 г.
Протокол 131.07.2020 г.
Протокол 231.07.2020 г.
Протокол на комисията31.07.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД31.07.2020 г.
Обявление за възложена поръчка04.09.2020 г.
Договор ОП 104.09.2020 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 109.09.2021 г.

Публично състезание

Наименование: Доставка на тръби, фланци и фасонни части от метал в две обособени позиции, реф.№20РП-560А002, както следва:
Обособена позиция 1 - Доставка на тръби, фланци и фасонни части от метал за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“;
Обособена позиция 2 - Доставка на тръби, фланци и фасонни части от метал за нуждите на предприятие „Водноелектрически централи“

Реф. №: 20РП-560А002

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0012

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение26.03.2020 г.
Обявление26.03.2020 г.
Документация26.03.2020 г.
Техническа спецификация за обособена позиция 1 - приложение 126.03.2020 г.
Техническа спецификация за обособена позиция 2 - приложение 226.03.2020 г.
еЕЕДОП26.03.2020 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация..22.04.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения16.06.2020 г.
Протокол 103.07.2020 г.
Протокол 203.07.2020 г.
Протокол на комисията03.07.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД03.07.2020 г.
Обявление за възложена поръчка04.09.2020 г.
Договор ОП 104.09.2020 г.
Договор ОП 204.09.2020 г.
Обявление за приключване на договор ОП 229.08.2022 г.

Публично състезание

Наименование: Доставка на антикорозионни материали в четири обособени позиции

Реф. №: 20РП-У50А001

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0010

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение09.03.2020 г.
Обявление09.03.2020 г.
Документация09.03.2020 г.
Технически спецификации09.03.2020 г.
еЕЕДОП09.03.2020 г.
Разяснение12.03.2020 г.
Разяснение20.03.2020 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация26.03.2020 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация15.04.2020 г.
Протокол 112.06.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения22.06.2020 г.
Протокол 230.07.2020 г.
Протокол 330.07.2020 г.
Протокол на комисията30.07.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД30.07.2020 г.
Обявление за възложена поръчка25.09.2020 г.
Договор ОП 125.09.2020 г.
Договор ОП 225.09.2020 г.
Договор ОП 325.09.2020 г.
Обявление за приключил договор ОП 111.11.2022 г.
Обявление за приключил договор ОП 311.11.2022 г.
Обявление за приключил договор ОП 207.12.2022 г.

Публично състезание

Наименование:  „Язовир „Цанков камък“ – изготвяне на работен проект за разширяване на съществуващата пиезометрична КИС в долината на р. Гашня, язовирен район „Въча“

Реф. №: 19ИП-Р60А001

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0009

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение24.02.2020 г.
Обявление24.02.2020 г.
Документация24.02.2020 г.
Техническа спецификация24.02.2020 г.
еЕЕДОП24.02.2020 г.
Приложение 124.02.2020 г.
Приложение 224.02.2020 г.
Съобщение за промяна датата на отваряне. на оферти17.03.2020 г.
РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ20.03.2020 г.
РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ13.04.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения18.05.2020 г.
Протокол 116.06.2020 г.
Протокол 216.06.2020 г.
Протокол комисия16.06.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД16.06.2020 г.
Обявление за възложена поръчка02.09.2020 г.
Договор02.09.2020 г.
Обявление за приключване на договор06.04.2021 г.

Публично състезание

Наименование: Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за стаи и апартаменти, намиращи се в средния и част от североизточния корпус на сградата на ПД „Енерго“ Приморско

Реф. №: 20ИП-У90А001

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0008

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение24.02.2020 г.
Обявление24.02.2020 г.
Документация24.02.2020 г.
Техническа спецификация24.02.2020 г.
еЕЕДОП24.02.2020 г.
Приложение 124.02.2020 г.
Приложение 224.02.2020 г.
Приложение 324.02.2020 г.
Приложение 424.02.2020 г.
Приложение 524.02.2020 г.
Приложение 624.02.2020 г.
Приложение 724.02.2020 г.
Приложение 824.02.2020 г.
Приложение 924.02.2020 г.
Приложение 1024.02.2020 г.
Приложение 1124.02.2020 г.
Приложение 1224.02.2020 г.
Приложение 1324.02.2020 г.
Приложение 1424.02.2020 г.
Приложение 1524.02.2020 г.
Приложение 1624.02.2020 г.
Приложение 1724.02.2020 г.
Приложение 1824.02.2020 г.
Приложение 1924.02.2020 г.
Приложение 2024.02.2020 г.
Приложение 2124.02.2020 г.
Приложение 2224.02.2020 г.
Приложение 2324.02.2020 г.
Приложение 2424.02.2020 г.
Приложение 2524.02.2020 г.
Приложение 2624.02.2020 г.
Приложение 2724.02.2020 г.
Приложение 2824.02.2020 г.
Приложение 2924.02.2020 г.
Приложение 3024.02.2020 г.
Приложение 3124.02.2020 г.
Приложение 3224.02.2020 г.
Приложение 3324.02.2020 г.
Приложение 3424.02.2020 г.
Приложение 3524.02.2020 г.
Приложение 3624.02.2020 г.
Приложение 3724.02.2020 г.
Приложение 3824.02.2020 г.
Приложение 3924.02.2020 г.
Съобщение за промяна датата на отваряне на оферти17.03.2020 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 13.04.2020 г.
Протокол 122.05.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения02.06.2020 г.
Протокол 230.06.2020 г.
Протокол 330.06.2020 г.
Протокол комисия30.06.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД30.06.2020 г.
Обявление за възложена поръчка09.09.2020 г.
Договор09.09.2020 г.
Обявление за приключване на договор20.07.2021 г.

Публично състезание

Наименование: "Ремонт на таблени затвори във водовземна кула за ВЕЦ "Пещера"

Реф. №: 19РП-В60А070

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0007

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение11.02.2020 г.
Обявление11.02.2020 г.
Документация11.02.2020 г.
Техническа спецификация11.02.2020 г.
еЕЕДОП11.02.2020 г.
Протокол 121.04.2020 г.
Протокол 205.06.2020 г.
Протокол на комисията 05.06.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД05.06.2020 г.
Обявление за възложена поръчка18.06.2020 г.
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни