Производство на зелена електроенергия
от ВЕЦ и ПАВЕЦ

Производство на зелена електроенергия
от ВЕЦ и ПАВЕЦ

Производство на зелена електроенергия
от ВЕЦ и ПАВЕЦ

ЗА КОМПАНИЯТА

Основната дейност на НЕК ЕАД е производството и търговията с електрическа енергия. Компанията заема централно място в българската електроенергийна система, с инсталирана мощност от 2 737 MW. Компанията е най-големият производител на зелена електроенергия в България, с производство от 31 ВЕЦ и ПАВЕЦ.

Image

Производство на ЕЕ от ВЕЦ и ПАВЕЦ

Производство на ЕЕ от ВЕЦ и ПАВЕЦ

НЕК ЕАД притежава 31 водноелектрически централи (ВЕЦ и ПАВЕЦ) с обща инсталирана мощност 2737 MW. Основното производство се осъществява от четиринадесет големи водноелектрически централи, част от каскадите Белмекен Сестримо Чаира, Баташки водносилов път, Доспат-Въча и Арда.

Image

Търговия с електроенергия

Търговия с електроенергия

НЕК ЕАД е основен участник на електроенергийния пазар в България и гарантира сигурността на доставките на електрическа енергия. На свободен пазар компанията осъществява търговска дейност на едро чрез сегментите на Българска Независима Енергийна Борса.

Image

Обществен доставчик

Обществен доставчик

НЕК ЕАД оперира на пазара на електрическа енергия, на едро с Лицензия за дейността обществена доставка на електрическа енергия - № Л-147-13/17.12.2004 г., допълнена с правата и задълженията, свързани с дейността на координатор на специална балансираща група.

Image

Доставчик от последна инстанция

Доставчик от последна инстанция

ДПИ НЕК ЕАД има задължението да снабдява с ЕЕ крайни клиенти, чиито обекти са присъединени към електропреносната мрежа, в случаите, когато тези клиенти не са избрали друг търговец на ЕЕ, или когато избраният от тях търговец не извършва доставка на ЕЕ по независещи от клиента причини.

Image

НЕК ЕАД в цифри:

0
ВЕЦ и ПАВЕЦ в екплоатация
0
обща инсталирана мощност

Спестени CO2 емисии :

0
CO2/MWh*
*отнесено към емисионния фактор на ЕЕ система за 2019 г.

НОВИНИ

ОБЯВЛЕНИЯ

Покажи всички