Процедура за осъществяване на достъп до обекти от инфраструктурата на НЕК ЕАД

 

Производството на електроенергия е стратегическа дейност от значение за националната сигурност, изискваща регламентиране на организационни и технически мерки за контрол на достъпа в стратегическите обекти и зони от производствената инфраструктура на „Национална електрическа компания“ ЕАД.

Стратегическите обекти и зони в структурата на НЕК ЕАД са определени в съответствие с Правилника за прилагане на закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ППЗДАНС) и в изпълнение на Постановление на Министерски съвет № 181/20.07.2009 год. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност.

В случаите на необходимост от еднократно посещение в работно време в стратегически зони на стратегически обект, на представителите на външни организации (контрагенти, участници в обществени поръчки и др.) се издава Заповед за еднократен достъп от НЕК ЕАД. Заповедта важи за определени стратегически зони на стратегическите обекти и е валидна за конкретна дата. Копие от заповедта за еднократен достъп се изпраща до заявителя и ръководителя на стратегическите зони.

За да получите разрешение за еднократен достъп е необходимо да се подаде заявка подадена минимум 2 (два) работни дни преди предвидената дата за посещението в деловодството на ЦУ на НЕК ЕАД (или изпратена на посочения в заявката ел. адрес), с конкретно посочени: цел на посещението, дата, зона/зони, обекти и/или подобекти от съответния стратегически обект, лице/а и МПС с необходимите данни;

При изпълнение на конкретно възложена задача по силата на сключен договор с НЕК ЕАД, за физически лица (служители) на външни организации (ВО) на които се налага да посещават многократно стратегически обект или зони е задължително да получат „Разрешение по чл.40, ал.1, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за ДАНС (ППЗДАНС)“, издадено от Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) в законоустановения срок.

За да бъде издадено разрешение за изпълнение на конкретно възложена задача от ДАНС, ръководителят на външната организация (контрагент на НЕК ЕАД), трябва да подаде писмено искане (в определения в договора срок) до Изпълнителния директор на НЕК ЕАД, посочвайки предмета на сключения договор и имената на физическите лица (служители), които ще изпълняват конкретно възложената по договор задача в съответните стратегически зони на стратегическите обекти.

Към искането се прилагат комплект документи за извършване на проучване, съгласно чл.44 от ППЗДАНС, с информация за физическите лица както следва: попълнен въпросник, свидетелство за съдимост, документ за липса на водени срещу лицето досъдебни или съдебни производства за престъпления от общ характер издаден от Прокуратурата на Република България и удостоверителен документ за липса на психични заболявания.

    При отказ от ДАНС за издаване на разрешение на лице (лица) или на ВО за извършване на конкретно възложена задача в стратегическите зони на стратегическите обекти, лицата не се допускат на територията на обекта.

Посещения с екскурзионна цел до стратегически обекти се организират от отдел „Международно сътрудничество и връзки с обществеността” в НЕК ЕАД, като маршрутите предварително се съгласуват с управление „Сигурност” на НЕК ЕАД. Редът и изискванията за достъп в обектите са идентични, както посочените по-горе за еднократно посещение.

На входа на обекта физическите лица, получили съответното разрешение за достъп, предоставят копие на изпълнителя на охранителна дейност, който извършва идентификация на самоличността им, удостоверена с лична карта/паспорт. 

Информацията за статута на обектите и/или зоните от инфраструктурата на НЕК ЕАД е посочена в съответната документация за провеждане на обществена поръчка и/или в сключения договор.

При необходимост от съдействие или допълнителна информация можете да се свържете с експертите от Управление Сигурност на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.