Участие на НЕК ЕАД на балансиращия пазар

НЕК ЕАД участва на балансиращия пазар, като предлага услуги от собствени ВЕЦ и ПАВЕЦ, и услуги от централите с дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия ТЕЦ AES Марица изток 1 и ТЕЦ Контур Глобал Марица изток 3. НЕК ЕАД е един от основните доставчици на балансираща енергия в страната.

Специална балансираща група

Общественият доставчик е координатор на следните специални балансиращи групи:

Група на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници със следните участници:

 • производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обекти с обща инсталирана електрическа мощност, по-малка от 1 MW, които са присъединени към електропреносната мрежа, в т.ч. производители, присъединени едновременно към електропреносната и електроразпределителната мрежа, когато същите не са избрали друг координатор на балансираща група;
 • група на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с обекти с обща инсталирана електрическа мощност, по-малка от 1 MW, чиято енергия крайният снабдител изкупува, когато същите не са избрали друг координатор на балансираща група;
 • група на производители на електрическа енергия от водноелектрически централи, собственост на Национална Електрическа Компания ЕАД;
 • група на производителите, с които общественият доставчик има сключени дългосрочни договори за изкупуване на електрическа енергия и разполагаемост;
 • виртуална търговска балансираща група, създадена от обществения доставчик, към/от която се изпращат графици за обмен, включително информативни графици, която има за цел да акумулира всички покупки и продажби на обществения доставчик, осъществявани съгласно нормативната уредба.

В качеството си на координатор на специални балансиращи групи НЕК - Общественият доставчик:

 • изчислява небалансите на отделните членове на балансиращата група;
 • след получаване на месечния сетълмент от Независим преносен оператор (НПО) Координаторът изчислява физически и финансови сетълмент на участниците в групата;
 • определя цена на балансиращата енергия в групата (ЦБЕГ) за енергиен недостиг и енергиен излишък, необходими за взаимно компенсиране на небалансите на членовете в балансиращата група, за всеки период на сетълмент;
 • използва цени на балансираща енергия за енергиен недостиг и енергиен излишък за всеки период на сетълмент на балансиращия пазар за уреждане на нетната позиция на координатора пред независимия преносен оператор;
 • преразпределя разходи или приходи в резултат на осъществените процеси по сетълмент на участника съгласно общите принципи за участие в специалната балансираща група и утвърдена методика;
 • изчислява небалансите на отделните групи;
 • осъществява контрол относно изпълнение на финансови задължения.