Image

ЦПО Зелена енергия

Център за професионално обучение Зелена енергия (ЦПО) към Национална електрическа компания ЕАД притежава Лицензия №2023121627, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение. Центърът осъществява професионални обучения на работниците и служителите, както и  по заявка от външни лица.

НАШАТА МИСИЯ е да развиваме обучения в перспективни и търсени професионални направления, професии и специалности, които са от изключителна важност за квалификацията на служителите от НЕК ЕАД, бъдещето на енергийния сектор в Република България и българската икономиката.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: Основният предмет на дейност е провеждане на професионално обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията на служителите на НЕК ЕАД и външни лица в следните професионални направления и специалности:

cpo table

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ

  • Обучението в ЦПО Зелена енергия се провежда при набиране на минимален брой кандидати за участие в курс или по заявка от възложител.
  • Продължителността на обучението по дадена професия и специалност се определя от учебния план и от изискванията на Рамкови програми А,Б, Д и Е и завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията.
  • Обучението в ЦПО Зелена енергия се урежда с договор между обучаващата институция и лицето, финансиращо обучението (възложител).
  • Размерът на таксата за обучение се определя в зависимост от общия хорариум часове съгласно учебния план и броя на обучаемите в курса.
  • На успешно завършилите обучението се издава документ за професионална квалификация: свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение в съответствие с Наредбата за документите в системата на професионалното обучение.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ

  • навършени 16 години към датата на подаване на документите;
  • здравословно състояние, позволяващо обучението по желаната професия (удостоверява се с медицински документ);
  • входящо образователно равнище – в зависимост от прилежащата степен на професионална квалификация (СПК) на професията/специалността, по която ще се провежда обучението.
  • входящо квалификационно равнище – документ, доказващ проведено професионално обучение. Изисква се само за продължаващо професионално обучение.

КАК ДА ЗАЯВИТЕ ОБУЧЕНИЕ

Попълненото и подписано заявление за записване ТУК е необходимо да входирате в ЦПО по избран от Вас начин:
 - на адрес:

ЦПО «Зелена енергия» към НЕК ЕАД

Ул. «Васил Левски» № 244, стая 402

гр. Пловдив

(от понеделник до петък: 8:00 ч. – 16:30 ч.)

 - по електронна поща:

training@nek.bg