Публично състезание

Наименование: Изготвяне на независима оценка за определяне на справедлива пазарна стойност на материали, материални запаси и дълготрайни материални активи за срок от 3 (три) години

Реф. №: 18ТП–У19А074

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0069

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение21.11.2018 г.
Обявление21.11.2018 г.
Документация 21.11.2018 г.
eЕЕДОП21.11.2018 г.
Протокол 107.01.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения16.01.2019 г.
Протокол 222.01.2019 г.
Протокол 322.01.2019 г.
Доклад на комисията22.01.2019 г.
Решение на СД22.01.2019 г.
Договор11.02.2019 г.
Oбявление за възложена поръчка11.02.2019 г.
Обявление за приключване на договор23.03.2022 г.