Архив 2010-2013

19.12.2013г.
13:30 часа на 20.12.2013 г., в сградата на НЕК ЕАД, София, ул. “Веслец” № 5 - Отваряне на финансовите предложения за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет :„Доставка на гумени шнурове за РМЦ“, Реф. № 13РП – Х50А029


12.12.2013г.
Уведомление до  „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ за промяна на датата на отваряне на предложенията по процедура с предмет: „Проектиране, изработка, монтаж и пускане в експлоатация на нови сферичен шибър и хидравлична схема за управление на ХГ – 1 във ВЕЦ „Мала Църква“.


09.12.2013г.
Тръжни документи за продажба на електрическа енергия за периода от 01 януари 2014г. до 31 януари 2014 год., с реф. № 13TE8300044


03.12.2013г.
Покана за представяне на оферти с предмет: „Обследване на архива на ЦУ на НЕК ЕАД и неговите клонове и предприятия, с цел оптимизация и дигитализиране", реф. № 13ИП-Т13А014


02.12.2013г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„ДОСТАВКА НА ЛАМПИ, ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА И ПУСКOВО РЕГУЛИРАЩА АПАРАТУРА ЗА ТЯХ В ДЕВЕТ ЛОТА, КАКТО СЛЕДВА:
ЛОТ 1 – ПРЕДПРИЯТИЕ „ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ“;
ЛОТ 2 – ПРЕДПРИЯТИЕ „ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ“;
ЛОТ 3 – ПРЕДПРИЯТИЕ „ТРАФОЕЛЕКТРОИНВЕСТ“;
ЛОТ 4 – ПЛОЩАДКА БЕЛЕНЕ И СК БЕЛЕНЕ – ПОДЕЛЕНИЯ НА НЕК ЕАД;
ЛОТ 5 – ПД „ЕНЕРГО“ БОРОВЕЦ, ПД „ЕНЕРГО“ ВИТИНЯ, ПД „ЕНЕРГО“ МАЛА ЦЪРКВА, ПД „ЕНЕРГО“ ПРЕДЕЛ НА НЕК ЕАД;
ЛОТ 6 – ПД „ЕНЕРГО“ - 1, СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА, ПД „ЕНЕРГО“ БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА“, ПД „ЕНЕРГО“ - 2, ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ;
ЛОТ 7 - ПД „ЕНЕРГО“ ПРИМОРСКО, ПД „ЕНЕРГО“ ПАРК РОСЕНЕЦ;
ЛОТ 8 – ПОК „ЕНЕРГО“ ПАМПОРОВО;
ЛОТ 9 – ЦУ НА НЕК ЕАД
Реф.№ 13ТП-X19A085


2811.2013г.
10:00 часа на 04.12.2013 год. - Отваряне на Ценовите оферти по открита процедура с предмет: "Доставка на неръждаеми: тръби, фасонни части и арматура за ХГ-1, ХГ-3, ХГ-4 в ПАВЕЦ "Белмекен", Реф.№ 13ПП-X50A039


28.11.2013г.
Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка в четири лота:
Лот 1 - “Извършване на обследване и съставяне на технически паспорти, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. на обект ВЕЦ „Симеоново“;
Лот 2 - “Извършване на обследване и съставяне на технически паспорти, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. на обект ВЕЦ „Въча 1“;
Лот 3 - “Извършване на обследване и съставяне на технически паспорти, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. на обект ПАВЕЦ „Белмекен“;
Лот 4 - “Извършване на обследване и съставяне на технически паспорти, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. на обект ВЕЦ „Бояна“.


28.11.2013г.
Процедура с предмет : „Осигуряване и поддържане на свързаност между точки в Белене и Централно управление на НЕК в град София“реф.ном. 13АС-219А106


27.11.2013г.
Работен проект за реконструкция на ВЛ 110 кВ "Дропла" от п/ст "Шабла" до п/ст,"Генерал Тошево", реф. № 13ИП-Х72А018

 • Покана
 • Таблица2.xls
 • Таблица1.xls
 • От 15 часа на 29.01.14г. -Отваряне на първоначалните финансови оферти по процедура за възлагане на обществена поръчка договаряне с обявление с предмет: "Работен проект за "Реконструкция на ВЛ 110 кВ "Дропла" от п/ст "Шабла" до п/ст "Генерал Тошево".Реф. № 13ИП-Х72А18

  Писмa


25.11.2013г.
14:00 часа на 27.11.2013 год. - Отваряне на Ценовите оферти по открита процедура с предмет: "Осъществяване на охранителна дейност на обекти на НЕК ЕАД, Предприятие "Трафоелектроинвест" в 4 обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 - Охрана на гараж и складови помещения; Обособена позиция №2 - Охрана на подстанция Дупница - 110/20kV - незавършено строителство; Обособена позиция №3 - Охрана на Административна сграда на П "Трафоелектроинвест" и складова база "Гара Искър"; Обособена позиция №4 - Охрана на подстанция Добрич - 400/110 kV


25.11.2013г.
ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ СПИСЪКА С КАНДИДАТИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В СИСТЕМАТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР С ПРЕДМЕТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ВЪЗДУШНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДИ НА НЕК ЕАД“ Реф.12ИД-2А008


25.11.2013г.
Въпроси и отговори по процедура: "Проектиране, изработка, монтаж и пускане в експлоатация на нови сферичен шибър и хидравлична схема за управление на ХГ - 1 във ВЕЦ "Мала Църква", Реф. № 13ПП-Х50А017


20.11.2013г.
Открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: Тръбна мрежа за кабели 110кV и оптичен кабел OPUG в участъка на променена улична регулация на ул. "Янко Комитов" преди пресечката с ул. "Лазар Маджаров" до ул. "Струга", ж.к. "Славейков", гр.Бургас", Реф. № 13ИП-Х19А092


18.11.2013г.
Tръжни документи за продажба на електрическа енергия за периода: от 1 Декември 2013г. до 31 Декември 2013г. Реф. № 13TE8300040


15.11.2013г.
Публична покана с предмет: "Пясъкоструене и нанасяне на антикорозионно покритие на напорен тръбопровод и обмазване на опорни блокове" - ВЕЦ "Видима", Реф. № 13РП-Х50А043.


15.11.2013г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изработка, доставка и монтаж на командни, релейни табла и електромерни шкафове и табла собствени нужди - постоянен (DC) и променлив (AC) ток, контролни и силови кабели н.н. за обект; подстанция "Добруджа" 400/220/110/31,5/10,5 kV - Реконструкция на ОРУ 110 kV", Реф.№ 13ИП-X72А017


15.11.2013г.
Процедура за възлагане на поръчка чрез публична покана с предмет: "Абонаментно поддържане на съоръжения под налягане (СН) в НЕК за срок до 01.02.2015 г.", Реф. № 13ТП-110А001.


12.11.2013г.
Покана за представяне на оферти с предмет: "Доставка на части за пожароизвестителни/пожарогасителни системи за нуждите на НЕК ЕАД и спрей за тестване и почистване", реф. № 13ТП-В10А003


12.11.2013г.
Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "ВЕЦ "Видима" - "Авариен ремонт на въздушен откос на дневен изравнител - Изпълнение на инжекционни мероприятия по одобрен проект", Реф. № 13РП - Х50А034


12.11.2013г.
Публична покана с предмет: „Извършване на куриерски услуги:Обособена позиция №1-Извършване на вътрешни куриерски услуги;
Обособена позиция №2 - Извършване на международни куриерски услуги"


12.11.2013г.
Открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на клинов шибър DN 400, PN 16 за ХГ-3 във ВЕЦ "Тъжа", Реф. № 13ИП-Х50А032

 • Обявление
 • Решение
 • Документация
 • Отварянето на финансовите предложения, постъпили по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на клинов шибър DN 400, PN 16 за ХГ-3 във ВЕЦ "Тъжа", реф. № 13ИП-Х50А032, ще се проведе на 31.01.2014 г. от 11:30 часа в управление „Обществени поръчки” на НЕК ЕАД, София, ул. “Веслец” №5, етаж 6


12.11.2013г.
Публична покана и условия за участие в процедура по реда на Глава 8 а от ЗОП с предмет: "Доставка на графитни уплътнения в два лота: Реф. № 13ИП-150А051
ЛОТ 1 - "Доставка на графитно уплътнение комплект за ХГ-2 във ВЕЦ "Алеко";
ЛОТ 2 - "Доставка на графитни уплътнения за ХГ-1 в ПАВЕЦ "Чаира" - 6 реда",


07.11.2013г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА "Доставка на календари, бележници, хартиени торби, папки и химикалки за НЕК ЕАД - 2014 година",Реф. № 13АС-219А095


04.11.2013г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА "Доставка на антифриз, спирачна течност, течност за чистачки и смазки за транспортните средства, собственост на НЕК ЕАД" Реф.№13ТП-Х19А087


04.11.2013г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "РЕМОНТ НА РЕЛСОВ ПЪТ НА ХАСПЕЛА ОТ ДОЛНА СТАНЦИЯ ДО АК НА ВЕЦ "БЕЛИ ИСКЪР" - Реф. №13РП-550А037


04.11.2013г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА: "Проектиране, доставка и монтаж на пречиствателни станции за отпадни и битови води от АБС и Сградоцентрала във ВЕЦ "Кричим" и ВЕЦ "Студен кладенец"" Реф.№13ПП-X50A033.


04.11.2013г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА: "Газов анализ на изолационни масла в маслонапълнени съоръжения" Реф.№13РП-Х50А028.


04.11.2013г.
11:00 часа на 07.11.2013 год. - Отваряне на Ценовите оферти по открита процедура с предмет: "Ремонт на водовземна кула за ВЕЦ Пещера", язовирен район "Батак", Реф. № 13РП-Х60А011


01.11.2013г.
Изготвяне на Технически паспорт на ПД "ЕНЕРГО" - Приморско", реф. № 13ИП-290А004.


31.10.2013г.
Открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на клинов шибър DN 400, PN 16 за ХГ-3 във ВЕЦ "Тъжа", Реф. № 13ИП-Х50А032


30.10.2013г.
Открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Геодезично заснемане и кадастрално вписване в регистрите на съответните общини на комуникационни трасета на силови, контролни и съобщителни кабели, свързващи ПАВЕЦ "Чаира", ВЕЦ"Сестримо", ВЕЦ"Батак" и ВЕЦ"Пещера", които са собственост на НЕК ЕАД Предприятие "ВЕЦ" Реф.№ 13ИП-X50A038


29.10.2013г.
Открита процедура по ЗОП с предмет: "Доставка на самосмазващи лагерни втулки и заготовки за реконструкция на уплътненията и лагерните възли на сферичните шибъри от ХГ-2 в 2 /две/ обособени позиции (лота) за ВЕЦ "Б. Искър", Реф. №13РП-450А036,. както следва:
- Обособена позиция (Лот) №1: Доставка на самосмазващи лагерни втулки за реконструкция на лагерните възли на сферичните шибъри от ХГ-2 във ВЕЦ "Б. Искър";
- Обособена позиция (Лот) №2: Доставка на неръждаеми заготовки за реконструкция на уплътненията и лагерните възли на сферичните шибъри от ХГ-2 във ВЕЦ "Б. Искър"

 • Обявление
 • Решение
 • Документация
 • 10:00 часа на 31.01.2014 год - Отваряне на Ценовите оферти по открита процедура с предмет: "Доставка на самосмазващи лагерни втулки и заготовки за реконструкция на уплътненията и лагерните възли на сферичните шибъри от ХГ-2 в 2 /две/ обособени позиции (лота) за ВЕЦ "Б. Искър", както следва:Обособена позиция (Лот) №1: Доставка на самосмазващи лагерни втулки за реконструкция на лагерните възли на сферичните шибъри от ХГ-2 във ВЕЦ "Б. Искър"; Обособена позиция (Лот) №2: Доставка на неръждаеми заготовки за реконструкция на уплътненията и лагерните възли на сферичните шибъри от ХГ-2 във ВЕЦ "Б. Искър", Реф. №13РП-450А036

  Писмa


25.10.2013г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на гумени шнурове за РМЦ", Реф. № 13ИП-Х50А029.


24.10.2013г.
Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изработка на една демонтажно-компенсаторна връзка и два тръбни участъка с фланци за дросел клапа №2 в апаратна камера на ВЕЦ "Алеко"", Реф. № 13ИП-Х50А025


24.10.2013г.
Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Проектиране, изработка, монтаж и пускане в експлоатация на нови сферичен шибър и хидравлична схема за управление на ХГ-1 във ВЕЦ "Мала Църква"", Реф. № 13ПП-Х50А017


23.10.2013г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Рехабилитация на охладителните системи на ХГ 1 и ХГ 2 на ВЕЦ "Тополница", реф. № 13ИП-Х50А024.

 • Обявление
 • Решение
 • Документация
 • Отваряне на финансови оферти по открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Рехабилитация на охладителните системи на ХГ 1 и ХГ 2 на ВЕЦ "Тополница", реф.№ 13ИП-Х50А024

  Уведомление


18.10.2013г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на WEB базирана система за оперативни измервания на язовирна стена "Кърджали" и WEB базирана SCADA в ЦУ-София", Реф.№ 13ИП-X60A010


17.10.2013г.
Tръжни документи за продажба на електрическа енергия за периода: от 1 Ноември 2013г. до 30 Ноември 2013г. Реф. № 13TE8300038


17.10.2013г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ""Доставка на неръждаеми: тръби, фасонни части и арматура за ХГ-1, ХГ-3, ХГ-4 в ПАВЕЦ"Белмекен" Реф.№ 13ПП-X50A039


15.10.2013г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Абонаментно поддържане и обслужване на пожарогасителни и пожароизвестителни системи в обекти на Централно управление, предприятията и клоновете на НЕК ЕАД за срок от една година" с Реф. №13ТП-Х19А083.


14.10.2013г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изработка, доставка и монтаж на 24 броя маслоохладители за охлаждане на петови и ГГЛ на ХГ-1,2 и 3 в ПАВЕЦ Орфей" с Реф. №13РП-Х50А018.


14.10.2013г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Абонаментно техническо поддържане на асансьори в обекти на НЕК ЕАД до края на 2014 г." с Реф. №13ТП-Х19А084.


14.10.2013г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Подмяна на дограма на ПД "Енерго Предел" в два лота: ЛОТ 1 - Подмяна на дограма по фасада на ПД "Енерго Предел"; ЛОТ 2 - Подмяна на врати на стаи на ПД "Енерго Предел" с Реф. №13РП-Х90А002.


07.10.2013г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Доставка на зимни гуми за леки и лекотоварни автомобили" с Реф. №13ТП-413А012.


07.10.2013г.
Процедура по реда на глава 8а от ЗОП с предмет: ДОСТАВКА НА 1600 т ПРОМИТ ПЯСЪК (фракция от 0,6 до 4 мм) ЗА ОПЕСЪЧАВАНЕ ДО ПЛОЩАДКА, НАМИРАЩА СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПАВЕЦ "ЧАИРА", реф. № 13РП-550А023.


25.09.2013г.
Процедура по реда на глава 8а от ЗОП с предмет: "Абонаментно поддържане и обслужване на въздушни дихателни апарати в Предприятие "Водноелектрически централи" , реф. 13ТП-250А020.


25.09.2013г.
Процедура по реда на глава 8а от ЗОП с предмет: "Абонаментно сервизно обслужване на аварийно смукателните вентилационни системи (АСВС) и системите за контрол и сигнализация на СО2" , реф. 13ТП-250А019.


18.09.2013г.
Tръжни документи за продажба на електрическа енергия за периода: от 1 Октомври 2013г. до 31 Октомври 2013г. Реф. № 13TE8300037


10.09.2013г.
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Язовирна стена "Цанков камък" - Наблюдения и анализи по време на началния етап на експлоатация", реф № 13ИП-Х60А006


11.09.2013г.
11:00 часа на 13.09.2013 год. -
Отваряне на Ценовите оферти по открита процедура с предмет: "Извършване на водолазни огледи и свързани с тях услуги в две обособени позиции": Обособена позиция №1 - Обекти на Предприятие "ВЕЦ"; Обособена позиция №2 - Обекти на Предприятие "Язовири и каскади"


10.09.2013г.
Публична покана и Условия за участие относно поръчка с предмет: "Доставка, монтаж и тестване на резервни операторски станции за управляващите системи на ВЕЦ "Батак", ВЕЦ "Алеко", ПАВЕЦ "Орфей" и ВЕЦ "Кричим"


09.09.2013г.
Публична покана , "Извършване на хигиенни услуги в сградите на НЕК ЕАД, на територията на гр. София", Реф. № 13АС-019А075


05.09.2013г.
Отваряне на финансова оферта по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонт на първи работен затвор на десен основен изпускател (ДОИ) на яз. стена "Кърджали" чрез доставка и монтаж на нов прът", Реф. № 13РП-760А004


04.09.2013г.
Поръчка при условията и реда на чл. 14, ал.5, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с предмет: Доставка на изолационен материал за изработка на изолационна подложка на петова втулка на ХГ-2


04.09.2013г.
Поръчка при условията и реда на чл. 14, ал.5, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с предмет: Доставка на термометри за осъществяване на термоконтрол на сегментите на петовия лагер на ХГ-3 в ПАВЕЦ "Чаира"


04.09.2013г.
Поръчка при условията и реда на чл. 14, ал.5, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с предмет: Доставка на помпа и резервни части за охлаждащата система на силови трансформатори 19/400 KV в ПАВЕЦ "Чаира"


04.09.2013г.
Поръчка при условията и реда на чл. 14, ал.5, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с предмет: Подмяна на дейонизираща смола за непрекъсната дейонизация на водата, охлаждаща статикстартера за първоначално възбуждане на ХА в помпен режим на ПАВЕЦ "Чаира"


04.09.2013г.
Поръчка при условията и реда на чл. 14, ал.5, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с предмет: Ремонт на ел. телфери 12.5 т. в трансформаторни коридори на ПАВЕЦ "Чаира"


04.09.2013г.
Поръчка при условията и реда на чл. 14, ал.5, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с предмет: Доставка на пропорционален разпределител за регулатора на обороти на ХГ-2 във ВЕЦ "Левски"


04.09.2013г.
Поръчка при условията и реда на чл. 14, ал.5, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с предмет: Доставка на вентилационна система за охлаждане на силов трансформатор на малка ВЕЦ на ВЕЦ "Цанков камък"


02.09.2013г.
Процедура за избор на изпълнител на поръчка, с предмет: "Механична обработка на 14 броя ЭМП аксиални сегменти от генераторния лагер на ХГ-1 в ПАВЕЦ "Белмекен"


27.08.2013г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонт на водовземна кула за ВЕЦ Пещера", язовирен район "Батак", Реф. № 13РП-Х60А011


27.08.2013г.
Отваряне и оповестяване на ценовите предложения по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с реф.№ 13ТП-Х19А054


19.08.2013г.
Tръжни документи за продажба на електрическа енергия за периода: от 1 Септември 2013г. до 30 Септември 2013г. Реф. № 13TE8300032


16.08.2013г.
Открита процедура по ЗОП с предмет: „Техническо обслужване, текущи и основни ремонти, включително доставка и/или подмяна на авточасти, възли и детайли на леки и лекотоварни автомобили и на специализирани и товарни автомобили и автобуси”.

 • Решение
 • Обявление
 • Документация
 • Въпроси и отговори 27.09.2013 г.
 • 10:00 часа на 11.02.2014 год - Отваряне на Ценовите оферти по открита процедура с предмет: "Техническо обслужване, текущи и основни ремонти, включително доставка и/или подмяна на авточасти, възли и детайли на леки и лекотоварни автомобили и на специализирани и товарни автомобили и автобуси" в 10 /десет/ обособени позиции.

  Писмa


15.08.2013г.
Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и присъединяване на съществуващите ВЛ 110 kV “Жътварка-Йовков”, “Раковски-Атлас” и “Тертер-Балик“ към ОРУ 110 kV на новата п/ст ”Маяк”, Реф. № 13 ИП – Х72А013


13.08.2013г.
Обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: Тръбна мрежа за кабели 110кV и оптичен кабел OPUG в участъка на променена улична регулация на ул. "Янко Комитов" преди пресечката с ул. "Лазар Маджаров" до ул. "Струга", ж.к. "Славейков", гр.Бургас"


13.08.2013г.
Обществена поръчка с обект: Доставка на филтърни елементи в два лота за ПАВЕЦ "Чаира" и централите от каскади "Доспат - Въча", "Баташки водносилов път" и "Арда": ЛОТ 1 - "Доставка на 6 бр. маслопречистващи филтърни елементи за маслообработваща машина "INTERNORMEN-US-80"; ЛОТ 2 - "Доставка на 39 бр. маслопречистващи филтърни елементи за маслообработваща машина "FAM 50", 2 бр. маслопречистващи филтърни елементи за маслообработваща машина "FCM 100", 1 бр. въздушен филтърен елемент за маслообработваща машина "FAM 50", 6 бр. филтри тип 0060D005BN4HC за апарат за анализ на механични примеси FCU 2110-4 и 2 бр. филтри тип 1300 R 003 BN4HC/-KB за стационарен филтриращ агрегат тип OF5S10P6N2B10C.


07.08.2013г.
Tръжни документи за продажба на електрическа енергия за периода: от 19 Август 2013г. до 31 Август 2013г. Реф. № 13TE8300030


07.08.2013г.
Документи за открита процедура по ЗОП с предмет: "Ремонт на водния откос на язовирна стена "Скалица" и запълване на старо речно корито, язовирен район "Овчарица", реф.№ 13ПП-Х60А009.


07.08.2013г.
Отваряне на финансова оферта постъпила по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на два броя компресорни станции за ПАВЕЦ "Чаира", Реф. № 13ИП-750А009


02.08.2013г.
Прекратяване обществени поръчки:


31.07.2013г.
Открита процедура по ЗОП с предмет: "Осъществяване на охранителна дейност на обекти на НЕК ЕАД, Предприятие "Трафоелектроинвест", реф. No. 13ТП-472А012 в 4 /четири/ обособени позиции:

 • Обособена позиция №1 - Охрана на "Гараж и складови помещения"
 • Обособена позиция №2 - Охрана на "Подстанция "Дупница" 110/20 кV - незавършено стоителство"
 • Обособена позиция №3 - Охрана на "Административна сграда на П "Трафоелектроинвест" и складова база - Гара Искър"
 • Обособена позиция №4 - Охрана на "Подстанция "Добрич" 400/110 кV"


31.07.2013г.
Открита процедура с предмет : "Доставка на санитарни материали и препарати чрез периодични поръчки за нуждите на почивните домове на НЕК ЕАД, язовирни райони и ремонтни бази на Предприятие "Язовири и каскади" и Предприятие "Водноелектрически централи", реф. No. 13АС-Х19А060


30.07.2013г.
Открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 • ЛОТ 1 - доставка и монтаж на необслужваема гелова оловно-киселинна акумулаторна батерия 220V DC, 245 Ah за ПАВЕЦ "ОРФЕЙ", реф. No. 13ИП-550А004;
 • ЛОТ 2 - доставка на необслужваема гелова оловно-киселинна акумулаторна батерия 220V DC, 245 Ah и универсален токоизправител63A/220V DC за ВЕЦ "Девин", реф. No. 13ИП-550А005;
 • ЛОТ 3 - доставка на необслужваема гелова оловно-киселинна акумулаторна батерия 220V DC, 420 Ah за ВЕЦ "Момина клисура", реф. No. 13ИП-550А006;
 • ЛОТ 4 - доставка на необслужваема гелова оловно-киселинна акумулаторна батерия 220V DC, 256 Ah за ВЕЦ "Студен кладенец", реф No. 13ИП-550А007;
 • ЛОТ 5 - доставка на два броя NiCd акумулаторни батерии и 2 броя токоизправители за тях за обект п/ст ТЕЦ "Бобов дол", реф No. 13ИП-572А010.


30.07.2013г.
Обществена поръчка с предмет: Ремонт на главна напорна деривация (ГНД) за ВЕЦ "Девин", язовирен район "Родопи", реф. No. 13ПП-260А005


23.07.2013г.
Обществена поръчка с предмет: Ремонт заден мост на колесен багер HIDROMEK HMK 102 S


23.07.2013г.
Обществена поръчка с обект: доставка на материали за отопление и вентилация, яз."Копринка"


23.07.2013г.
Обществена поръчка с обект: Ремонтно-възстановителни работи на водохващане "Средна река", язовирен район "Петрохан"


22.07.2013г.
Tръжни документи за продажба на електрическа енергия в периода: от 1 Август 2013г. до 31 Август 2013г. Реф. № 13TE8300027


22.07.2013г.
Обществена поръчка с обект: Ремонтно-възстановителни работи на водохващане "Шилигарника", язовирен район Петрохан


22.07.2013г.
Отварянето на финансовите предложения, постъпили по открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: "Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатици", Реф. № 13РП-113А010, ще се проведе на 25.07.2013 г. от 11.00 часа в управление "Обществени поръчки" на НЕК ЕАД, София, ул. "Веслец" № 5.


16.07.2013г.
Обществена поръчка с предмет: Доставка на неръждаеми: тръби, фасонни части и арматура за ХГ-1,ХГ-3 и Хг-4 в ПАВЕЦ "Белмекен"


16.07.2013г.
Обществена поръчка с предмет:"Извършване на обследване и съставяне на технически паспорти, съгласно Наредба №5 от 28.12.2006г на обект в ВЕЦ "Въча 1"


16.07.2013г.
Обществена поръчка с предмет: "Доставка на самосмазващи лагерни втулки и заготовки за реконструкция на уплътненията и лагерните възли на сферичните шибъри от ХГ-2 в два ЛОТ-а за ВЕЦ " Б. Искър "

ЛОТ 1 - "Доставка на самосмазващи лагерни втулки за реконструкция на лагерните възли на сферичните шибъри от ХГ-2 във ВЕЦ "Б. Искър"
ЛОТ 2 - "Доставка на неръждаеми заготовки за реконструкция на уплътненията и лагерните възли на сферичните шибъри от ХГ-2 във ВЕЦ "Б. Искър"


12.07.2013г.
Във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчкас предмет: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНА ДЕНОНОЩНА КОМПЛЕКСНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ХИДРОEНЕРГИЕН ВЪЗЕЛ "ЦАНКОВ КАМЪК", Реф. №13ТП-519А030 и на основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП уведомяваме всички участници, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници ще се извърши на 15.07.2013 г. от 10:00 часа в ЦУ на НЕК ЕАД, гр. София, ул. "Веслец" №5, ет. 6, в управление "Доставки и логистика".


12.07.2013г.
Доставка на тонер касети за лазерни принтери и факс машини.


11.07.2013г.
Обществена поръчка по реда на чл.14,ал.5 от ЗОП, с предмет: " ВЕЦ - Кричим - Проектиране, доставка и монтаж на прочиствателна станция за отпадни и битови води от сградоцентрала и АБС"


10.07.2013г.
Обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на клинов шибър DN 400, РN 16 за ХГ-3 във ВЕЦ "Тъжа"


09.07.2013г.
Поръчка при условията и реда на чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП, за представяне на оферти относно: доставка на ВиК материали за ЯР "Копринка"


09.07.2013г.
Поръчка при условията и реда на чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП, за представяне на оферти относно: доставка на ел. материали за ЯР "Копринка"


09.07.2013г.
Поръчка при условията и реда на чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП, за представяне на оферти относно: доставка на строителни материали за ЯР "Копринка"


09.07.2013г.
Поръчка при условията и реда на чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП, за представяне на оферти относно: доставка на тенекеджийски материали за ЯР "Копринка"


08.07.2013г.
Тръжни документи за продажба на електрическа енергия за периода от 20 юли 2013г. до 31 юли 2013г. Референтен № 13TE8300023


08.07.2013г.
Съобщение за прекратяване на тръжна процедура за продажба на електрическа енергия за периода от 17 юли 2013г. до 31 юли 2013г. Референтен № 13TE8300022


05.07.2013г.
Проект "Рехабилитация на ОРУ 110 кV на ВЕЦ "Въча-1" и част от други системи на ВЕЦ-а под общо управление"


05.07.2013г.
Процедура за възлагане на поръчка с предмет: "Изработка и доставка на една демонтажно-компенсаторна връзка и два тръбни участъка с фланци за дросел клапа №2 в апаратна камера на ВЕЦ "Алеко"


05.07.2013г.
Обществена поръчка с предмет:"Ремонт на релсов път на хаспела от долна станция до АК на ВЕЦ "Бели Искър"


05.07.2013г.
Процедура за възлагане на поръчка чрез събиране на оферти с предмет: "Доставка на гумени шнурове за РМЦ"


03.07.2013г.
Обществена поръчка с предмет: "Частичен ремонт на статорна намотка на хидрогенератор ХГ-3 в ПАВЕЦ "Чаира"


02.07.2013г.
Отваряне на ценови предложение по открита процедура с предмет: "Монтаж на мълниезащитно въже с вградени оптични влакна (OPGW) по ВЛ 110 кV "МОМЧИЛ", "ЕКРЕНЕ", "СИРЕНА" и "ЛЕБЕД - БРИЗ" - Инженеринг", реф. № 13ИП-272А006


01.07.2013г.
Процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Абонаментно поддържане и обслужване на пожарогасителни и пожароизвестителни системи в обектите на Централно управление, предприятията и клоновете на НЕК ЕАД за срок до 31.12.2014 г., Реф. № 13ТП-019А025


27.06.2013г.
Поръчка при условията и реда на чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП, чрез събиране на оферти, които съдържат техническо и финансово предложение за избор на Изпълнител за: Проектиране на подтрансформаторна шахта и сепариране и отвеждане на водно-масления поток от вани под трансформатори No.No. 1 и 2 на ВЕЦ Тъжа


26.06.2013г.
Процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА КОМПЛЕКСНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА НЕК-ЕАД - ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ, Реф. № 13ТП-519А057


25.06.2013г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на Интернет свързаност в Централно управление на НЕК ЕАД", Реф. № 13ТП-719А056


24.06.2013г.
Открита процедура с предмет: "Абонаментно техническо обслужване на повдигателни съоръжения в обектите на Централно управление, предприятията и клоновете на НЕК ЕАД за срок от 01.09.2013 г. до 31.12.2014 г.", реф.№ 13ТП-Х19А054


21.06.2013г.
Tръжни документи за продажба на електрическа енергия в периода: от 1 Юли 2013г. до 31 Юли 2013г. Реф. № 13TE8300011


20.06.2013г.
Обществена поръчка с обект: Доставка на резервни части и материали за строителна механизация с две обособени позиции :

 • Верижен челен товарач KOMATSU D3 1S-20;
 • Верижен челен товарач CATERPILLAR 933C.


20.06.2013г.
Поръчка с предмет: "Обследване на мост-каналите на слабонапорна деривация "Клисура" ЯР "Петрохан".


18.06.2013г.
Отваряне на ценови предложения по открита процедура Подмяна на съществуващо мълниезащитно въже на ВЛ Тинтява, реф. № 13ИП-272А007


18.06.2013г.
Обществена поръчка с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на телекомуникационна система за пренос на сигнали за ускорение на релейна защита, глас и обмен на данни в реално време за нова възлова станция "Маяк"


14.06.2013г.
Процедура за възлагане на поръчка с предмет: "Охранителна дейност на обекти стопанисвани и управлявани от П"Трафоелектроинвест", в четири обособени позиции:

 • 1-ва позиция: "Денонощна охрана и защита от неправомерни посегателства на обект п/ст "Дупница";
 • 2-ра позиция: "Денонощна физическа охрана на обекти: "Гараж" и "Складови помещения", находящи се в гр. София, кв. "Овча купел", в района на п/ст "Димитър Димитров";
 • 3-та позиция: "Денонощна въоръжена охрана и защита от неправомерни посегателства на обект п/ст "Добрич" 400/110 кV;
 • 4-та позиция: "Денонощна въоръжена охрана за обект "Складова база на П "Трафоелектроинвест" - Гара Искър", Реф. № 13ИП - Х72АО14


13.06.2013г.
Процедура на поръчка чрез събиране на оферти, които съдържат техническо и финансово предложение за избор на Изпълнител за: ВЕЦ "Батак" - ремонт ПС "Беглика" - ремонт покрив


13.06.2013г.
Процедура на поръчка чрез събиране на оферти, които съдържат техническо и финансово предложение за избор на Изпълнител за: Ремонт фасада на сградоцентрала ВЕЦ "Кричим"


13.06.2013г.
Поръчка с предмет: Извършване на обследване и съставяне на технически паспорти, съгласно Наредба No.5 от 28.12.2006г. на обект ВЕЦ "Симеоново", KO I50-V20-03, одобрен PM: 56/6177


12.06.2013г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонт на първи работен затвор на десен основен изпускател (ДОИ) на язовирна стена "Кърджали" чрез доставка и монтаж на нов прът", Реф. № 13РП-760А004


11.06.2013г.
Промяна към тръжна процедура на НЕК ЕАД за Избор на купувачи на електрическа енергия за периода от 18 Юни 2013г. до 30 Юни 2013г. Референтен № 13TE8300010


10.06.2013г.
Открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на два броя компресорни станции за ПАВЕЦ „Чаира”, Реф. № 13ИП-750А009


07.06.2013г.
Обществена поръчка с предмет: "Доставка на резервни части за компресори "WP-3100 Sauer&Sohn" в ПАВЕЦ "Чаира"


07.06.2013г.
Tръжни документи за продажба на електрическа енергия за периода: от 18 Юни 2013г. до 30 Юни 2013г.


07.06.2013г.
Обществена поръчка с предмет: Рехабилитация на охладителна система на ХГ 1 и ХГ 2 на ВЕЦ "Тополница", Реф. № 13ИП-050А008


06.06.2013г.
Открита процедура по ЗОП за сключване на рамково споразумение с предмет: "Извършване на водолазни огледи и свързани с тях услуги в две обособени позиции, както следва:

 • Обособена позиция №1 - Обекти на Предприятие "ВЕЦ";
 • Обособена позиция №2 - Обекти на Предприятие "Язовири и касакди", Реф. №13РП-419А001.

 


06.06.2013г.
Процедура за възлагане чрез публична покана на поръчка с предмет: "Доставка на графитни уплътнения в два лота:

 • ЛОТ 1 - "Доставка на графитно уплътнение комплект за ХГ-2 във ВЕЦ "Алеко";
 • ЛОТ 2 - "Доставка на графитни уплътнения за ХГ-1 в ПАВЕЦ "Чаира" - 6 реда".

 


27.05.2013г.
Обществена поръчка с предмет"Техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на носими и возими пожарогасители в обектите на Централно управление, предприятията и клоновете на "НЕК"ЕАД за срок от една година", в три обособени позиции, както следва:

 • Обособена позиция 1: "Пожарогасители от обекти, разположени в области Плевен, Велико Търново, Ловеч и Русе";
 • Обособена позиция 2: "Пожарогасители от обекти, разположени в области Благоевград, София, София област, Пловдив, Пазарджик, Смолян и Монтана";
 • Обособена позиция 3: "Пожарогасители от обекти, разположени в области Кърджали, Хасково, Стара Загора, Шумен, Варна и Бургас", Реф. № 13ТП-019А03

 


23.05.2013г.
Обществена поръчка с предмет:"Доставка на продукти за пожарогасене (пожарогасители и противопожарни одеяла) за нуждите на Централно управление, предприятията и клоновете на НЕК ЕАД", реф. 13ТП-019А043


23.05.2013г.
Поръчка, чрез събиране на оферти, които съдържат техническо и финансово предложение за избор на Изпълнител, за: Доставка и монтаж на димозащитни прегради на стълбищна клетка на Административно-битова сграда" във ВЕЦ "Студен кладенец"


22.05.2013г.
Tръжни документи за продажба на електрическа енергия в периода: от 5 Юни 2013г. до 30 Юни 2013г.


21.05.2013г.
Процедура за възлагане на поръчка, чрез събиране на оферти с предмет: Дезинфекция, дезинсекция и дератизация в сгради и дворни площи на почивните домове, собственост на НЕК ЕАД на територията на страната и ЦУ на НЕК ЕАД, ул. "Веслец" 5, гр. София


20.05.2013г.
Обществена поръчка с предмет: Извършване на първоначални и периодични психофизиологични изследвания на оперативния персонал и лицата, които при необходимост ги заместват


14.05.2013г.
Участие в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ремонт на ремонтните затвори на основните изпускатели на язовир Искър - язовирен район Искър, реф. No. 13РП-860А003


08.05.2013г.
Участие в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Осъществяване на въоръжена денонощна комплексна охранителна дейност на хидроенергиен възел "Цанков камък", реф. No. 13ТП-519А030


08.05.2013г.
Обществена поръчка с предмет: "Извършване на хигиенни услуги в сградите на НЕК ЕАД, на територията на гр.София", реф. №13АС-019А032


30.04.2013г.
Процедура на поръчка, чрез събиране на оферти, които съдържат техническо и финансово предложение за избор на изпълнител за: Ремонт на Струг каруселен TITAN, тип SC43


29.04.2013г.
Открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатици, реф. No. 13РП-113А010


26.04.2013г.
Отваряне на постъпилите предложения по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Подмяна на съществуващо мълниезащитно въже на ВЛ 110 kV Тинтява, с ново, в вградени оптични влакна - OPGW.


26.04.2013г.
Процедура за избор на изпълнител, чрез събиране на оферти, които да съдържат техническо и финансово предложение за изпълнение на поръчка с предмет: Изготвяне на проект за аварийно укрепване на обект ПД "Енерго" Приморско


23.04.2013г.
Възлагане на ОП чрез Публична покана за избор на изпълнител за :
ЛОТ 1 - Презаливане на лагери от ХГ-1 ВЕЦ "Симеоново"
ЛОТ 2 - Презаливане на лагери на ХГ-3 във ВЕЦ "Луковит"


23.04.2013г.
Процедура за възлагане на поръчка при условията и реда на чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с предмет: Доставка на осем броя тръбни сектори ф500х25/340, необходими за реконструкция на водещите кръстачки, на иглите, на турбините, на хидроагрегати 1 и 4 във ВЕЦ "Пещера"


23.04.2013г.
Процедура за възлагане на обществена поръчка при условията и реда на чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП, чрез събиране на оферти


23.04.2013г.
Процедура за възлагане на обществена поръчка при условията и реда на чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП, чрез събиране на оферти


22.04.2013г.
Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
ЛОТ 1 "Ремонт на заземителна инсталация в ОРУ на ВЕЦ "Алеко";
ЛОТ 2 "Ремонт на заземителна инсталация в ОРУ 400 кV на ПАВЕЦ "Чаира"


19.04.2013г.
Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП, с предмет: "Изготвяне на техническа експертиза за установяване на причините, довели до появата на строителни дефекти в рамките на гаранционния срок на обект Подстанция "Марица Изток" 400/220/110 kV, гр. Гълъбово, на база предложеното решение да се изготви Техническо задание за проектиране", реф. № 13ИП-672А008


18.04.2013г.
Отварянето на финансовите предложения, постъпили по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали за НЕК ЕАД", реф. № 12АС-019А101, ще се проведе на 19.04.2013 г. от 14:00 часа в управление "Доставки" на НЕК ЕАД, София, ул. "Веслец" №5, етаж 6.


16.04.2013г.
Процедура за възлагане на поръчка при условията и реда на чл.14,ал.5,т.2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с предмет: Доставка на безмаслени лагерни втулки, необходими за реконструкция на лагерните възли, на иглите, на турбините, на хидроагрегати 1и 4 във ВЕЦ "Пещера"


16.04.2013г.
Tръжни документи за продажба на електрическа енергия за периода: от 1 Май 2013г. до 31 Май 2013г.


15.04.2013г.
Покана за участие в процедура на поръчка чрез събиране на оферти, които съдържат техническо и финансово предложение за избор на Изпълнител, за: Доставка на компенсаторни връзки за силовите трансформатори на ВЕЦ "Сестримо"


12.04.2013г.
Покана за участие в процедура на поръчка чрез събиране на оферти, които съдържат техническо и финансово предложение за избор на Изпълнител, за: Укрепване на път №1 на км. 2+500 "ПАВЕЦ ЧАИРА - с. СЕСТРИМО" - изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите и изпълнение на строителен надзор по време на строителството .


10.04.2013г.
Покана за участие в процедура на поръчка чрез събиране на оферти, които съдържат техническо и финансово предложение за избор на Изпълнител, за: "Доставка и монтаж на огнеустойчиви врати на помещения на Акумулаторна батерия и Маслено стопанство" във ВЕЦ "Студен кладенец" .


05.04.2013г.
Tръжни документи за продажба на електрическа енергия за периода: от 15 Април 2013г. до 30 Април 2013г.


29.03.2013 г.
Възлагане на поръчка чрез събиране на оферти с предмет: Доставка на 27 броя вентилатори за охладителните системи на силови трансформатори във ВЕЦ "Сестримо"


28.03.2013 г.
Възлагане на поръчка чрез събиране на оферти с предмет: Ревизия и отстраняване на пропуски на масло на силов трансформатор № 1, тип ТМ 30 000/110 във ВЕЦ " АЛЕКО"


22.03.2013 г.
Възлагане на поръчка чрез събиране на оферти с предмет:"Реконструкция на ВЛ 110 kV "Брястово" пред п/ст "Каварна"


20.03.2013 г.
Отваряне на финансови предложения, постъпили по открита процедура с предмет: "Подстанция "Варна" 750/400/220КV, подобект ОРУ 750kV: - "Частична подмяна на проводник тип АП-500 с АСО-500 на шинни системи и връзка в ОРУ 750kV за присъединяване на нова ОРУ 220 kV с пофазни трансформаторни групи на АТ 701 и АТ 702", реф. № 12ИП-772А076


19.03.2013 г.
Публична покана на поръчка с предмет: Изместване на кабелни глави 400kV и ВО при ст.№ 19 на ВЛ 400kV "Соколец" с цел запазване на кабелната връзка до изводно поле на ВЛ 400kV "Розовец", Реф. № 12ИП-072А079.


19.03.2013 г.
Открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изработка и доставка на тетраподи за водния откос на язовирна стена Белмекен, между берма 1 и корона стена, язовирен район "Чаира", реф. No.13ИП-560А001


13.03.2013 г.
Публична покана на поръчка с предмет: Абонаментна сервизна техническа поддръжка на асансьори в обекти на НЕК ЕАД до края на 2013 г. в 5 (пет) обособени позиции:

 • Обособена позиция 1: "Абонаментна сервизна техническа поддръжка на 1 брой товарен асансьор, разположен в обект във ВЕЦ Пещера", считано от 30.08.2013 г.;
 • Обособена позиция 2: "Абонаментна сервизна техническа поддръжка на 4 броя асансьори (3 броя пътнически и 1 брой товарен), разположени в обекти в гр. Пловдив и в ПАВЕЦ "Орфей", считано от 30.08.2013 г.;
 • Обособена позиция 3: "Абонаментна сервизна техническа поддръжка на 4 броя асансьори (3 броя пътнически и 1 брой товарен), разположени в обекти в ПАВЕЦ "Белмекен", ПАВЕЦ "Чаира" и на язовир "Белмекен", считано от 03.09.2013 г.;
 • Обособена позиция 4: "Абонаментна сервизна техническа поддръжка на 2 броя асансьори (пътнически и товарно-пътнически), разположен в обект в гр. София и ЯР Искър на Предприятие "Язовири и каскади", считано от датата на подписване на договора;
 • Обособена позиция 5: "Абонаментна сервизна техническа поддръжка на 1 брой асансьор, пътнически, разположен в обект в гр. София" на Предприятие "Язовири и каскади", считано от 21.09.2013 г.;Поръчка, чрез събиране на оферти, които съдържат техническо и финансово предложение за избор на Изпълнител за: Доставка на система за лагерен контрол във ВЕЦ " Росица 1"


05.03.2013 г.
Поръчка, чрез събиране на оферти, които съдържат техническо и финансово предложение за избор на Изпълнител за: Частичен ремонт на статорна намотка на хидрогенератор ХГ-3 в ПАВЕЦ "Чаира"


28.02.2013 г.
Открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Подмяна на съществуващото мълниезащитно въже на ВЛ 110 kV "Тинтява", с ново, с вградени оптични влакна - OPGW, реф. No. 13ИП-272А007


28.02.2013 г.
Открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка в три лота с предмет: Монтаж на мълниезащитно въже с вградени оптични влакна (OPGW) по ВЛ 110 kV "Момчил", "Екрене", "Сирена" и "Лебед-Бриз" - инженеринг, реф. No. 13ИП-272А006


25.02.2013 г.
Отваряне на финансови предложения постъпили по открита процедура с предмет: "Ремонт на първи работен затвор на десен основен изпускател (ДОИ) на язовирна стена "Кърджали" чрез доставка и монтаж на нов прът", реф. № 12РП-760А067


15.02.2013 г.
Отварянето на финансовите предложения, постъпили по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на трасе, предварителен подробен устройствен план/парцеларен план (ПУП/ПП) и предварително разпределение на стълбовете по утвърдено трасе за обекти: „Нова ВЛ 400 kV п/ст „Пловдив” – п/ст „Марица Изток”, „Нова ВЛ 400 kV п/ст „Марица Изток” – ТЕЦ „Марица Изток 3”, Нова ВЛ 400 kV п/ст „Марица Изток” – п/ст „Бургас” в три лота, както следва: ЛОТ 1 – Избор на трасе, предварителен подробен устройствен план/парцеларен план и предварително разпределение на стълбовете по утвърдено трасе за обект: „Нова ВЛ 400 kV п/ст „Пловдив” – п/ст „Марица Изток”; ЛОТ 2 – Избор на трасе, предварителен подробен устройствен план/парцеларен план (ПУП/ПП) и предварително разпределение на стълбовете по утвърдено трасе за обект: „Нова ВЛ 400 kV п/ст „Марица Изток” – ТЕЦ „Марица Изток 3”; ЛОТ 3 – Избор на трасе, предварителен подробен устройствен план/парцеларен план (ПУП/ПП) и предварително разпределение на стълбовете по утвърдено трасе за обект: „Нова ВЛ 400 kV п/ст „Марица Изток” – п/ст „Бургас”, Реф. № 12ИП-172А068, ще се проведе на 19.02.2013 г. от 11.00 часа в ЦУ на НЕК ЕАД, София, ул. “Веслец” № 5.


14.02.2013 г.
Покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Проектиране, доставка и изграждане на видеонаблюдение, разширение на районното осветление и завършване на СОТ на обектите в района на ВЕЦ "Мала църква".


11.02.2013г.
Отваряне и оповестяване на ценовите предложения във връзка с провеждане на открита процедура с предмет: "Осигуряване на мобилни и стационарни телекомуникационни услуги за пренос на данни и глас" , в седем лота, както следва:

 • Лот 1: "Далекосъобщителна мобилна услуга" - 4 позиции:
  Позиция 1- "Далекосъобщителна мобилна услуга за нуждите на НЕК ЕАД - ЦУ, Предприятие "Язовири и каскади", Предприятие "ВЕЦ" и Клон "Хидроелектроинвест".
  Позиция 2 - "Далекосъобщителна мобилна услуга за нуждите на ИОЕЕЕК"
  Позиция 3 - "Далекосъобщителна мобилна услуга за нуждите на Предприятие "Трафоелектроинвест"
  Позиция 4 - "Далекосъобщителна мобилна услуга за нуждите на НЕК ЕАД - ЦУ, почивно дело"
 • Лот 2: "Резервираща далекосъобщителна услуга за пренос на данни".
 • Лот 3: "Далекосъобщителна фиксирана услуга" - 4 позиции:
  Позиция 1- "Далекосъобщителна фиксирана услуга за нуждите на НЕК ЕАД - ЦУ, Предприятие "Язовири и каскади", Предприятие "ВЕЦ" и Клон "Хидроелектроинвест".
  Позиция 2 - "Далекосъобщителна фиксирана услуга за нуждите на ИОЕЕЕК"
  Позиция 3 - "Далекосъобщителна фиксирана услуга за нуждите на Предприятие "Трафоелектроинвест"
  Позиция 4 - "Далекосъобщителна фиксирана услуга за нуждите на НЕК ЕАД - ЦУ, почивно дело"
 • Лот 4: "Осигуряване на ІР свързаност - таблица 1".
 • Лот 5: "Осигуряване на ІР свързаност - таблица 2".
 • Лот 6: "Осигуряване на ІР свързаност - таблица 3".
 • Лот 7: "Осигуряване на ІР свързаност - таблица 4"


08.02.2013г.
Обществена поръчка чрез публична покана с предмет:" Извършване на доставки и услуги по следните обособени позиции:

 • Позиция 1. "Доставка графитни сегменти и защитна втулка, за уплътнението, към турбинния вал на агрегата във ВЕЦ "Росица І"
  1.1. ЛОТ 1.1 "Доставка графитни сегменти за уплътненията на турбинния вал към турбината на агрегата във ВЕЦ "Росица І" и "Доставка на графитни сегменти за уплътнението на роторния вал към комбинирания лагер на агрегата във ВЕЦ "Росица"
  1.2. ЛОТ 1.2 "Доставка на защитна втулка за турбинния вал на хидроагрегата във ВЕЦ "Росица І
 • Позиция 2. "Частичен ремонт на ротора и статора на ХГ във ВЕЦ "Росица І" ;
 • Позиция 3. "Доставка на 26 броя съединители за куплиране на елементи от направляващия апарат на турбината във ВЕЦ "Росица І"
 • Позиция 4. "Ремонт на маслоохладител за смазване на лагерната система на хидроагрегата във ВЕЦ "Росица І"
 • Позиция 5. Доставка на система за лагерен контрол във ВЕЦ "Росица І" ;
 • Позиция 6. Доставка на хидравличен усилвател на налягане и командни разпределители за хидравличните спирачки на хидроагрегата във ВЕЦ "Росица I" ;
 • Позиция 7. Доставка на спирателна арматура и фланци за системата за техническо водоснабдяване на хидроагрегата във ВЕЦ "Росица I"

Съобщение:
До всички заинтересовани кандидати:
Приложеното техническо задание се отнася за позиция 5 от Документацията.
Пропускът за прилагането му се дължи на техническа грешка.


07.02.2013г.
Tръжни документи за продажба на електрическа енергия за периода: от 18 Февруари 2013г. до 28 Февруари 2013г.


01.02.2013 г.
Покана за участие в процедура чрез събиране на оферти, които съдържат техническо и финансово предложение за избор на Изпълнител, за: "Осигуряване на IP свързаност и поддръжка на високоскоросни канали за ВЕЦ "Кърджали" и ВЕЦ "Студен кладенец"


01.02.2013 г.
Открита процедура с предмет: "Доставка на канцеларски материали за НЕК ЕАД", Реф. № 12AС-019А101.

 


31.01.2013 г.
Открита процедура с предмет: "Изграждане на участък от стълб №24 (репер 6) до стълб №58 (репер 16) на нова ВЛ 110 KV "Марек - Самоков" и реализиране на оптична връзка "п/ст "Марек" - п/ст "Самоков", реф. № 13ИП-272А003


31.01.2013 г.
Открита процедура с предмет: " Изграждане на нова двойна линия ВЛ 110кV от п/ст "Каварна" 110/20 кV до ст.№12 от ВЛ 110кV "Нектар" от п/ст "Варна север" - инженеринг".


24.01.2013г.
Tръжни документи за продажба на електрическа енергия за периода: от 01 Февруари 2013г. до 28 Февруари 2013г.


24.01.2013 г.
Процедура за възлагане чрез публична покана на поръчка с предмет: "Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи, комплексен доклад, разрешение за ползване и изготвяне на технически паспорт за обект: п/ст "Добруджа" 400/220/110/31,5 кV - Реконструкция на ОРУ 110 kV", реф. № 13ИП-772А001.


23.01.2013 г.
Във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 24 БРОЯ МАСЛООХЛАДИТЕЛИ ЗА ОХЛАЖДАНЕ НА ПЕТОВИ И ГГЛ НА ХГ-1, ХГ-2 И ХГ3 В ПАВЕЦ "ОРФЕЙ", моля да публикувате в сайта на НЕК прикачената документация.


22.01.2013 г.
Отварянето на финансовите предложения, постъпили по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на седем комплекта аналогови високочестотни канали с цел възстановяване на телекомуникационната мрежа след пожар в п/ст "Алеко", Реф. № 12ИП-119А087, ще се проведе на 23.01.2013 г. от 11.00 часа в управление "Доставки" на НЕК ЕАД, София, ул. "Веслец" № 5.


15.01.2013 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на работно облекло, обувки и предпазни средства за работа в среда с йонизиращи лъчения за клоновете и предприятията на "НЕК" ЕАД , за период от две години, в седем лота:

 • ЛОТ 1 "Доставка на студозащитно горно работно облекло"
 • ЛОТ 2 "Доставка на студозащитни аксесоари към работно облекло"
 • ЛОТ 3 "Доставка на водозащитно облекло"
 • ЛОТ 4 "Доставка на облекло за заварчици"
 • ЛОТ 5 "Доставка на работни обувки"
 • ЛОТ 6 "Доставка на котки за обувки"
 • ЛОТ 7 "Доставка на ЛПС за работа в среда с йонизиращи лъчения"

Реф. № 12ТП-919А086


03.01.2013 г.
Tръжни документи за продажба на електрическа енергия за периода: от 15 Януари 2013г. до 31 Декември 2013г.