Специална балансираща група

Механизъм за разпределяне на разходите за балансиране между участниците в специалната балансираща група на НЕК ЕАД, в качеството му на Доставчик от последна инстанция

ДПИ служебно подава към ЕСО ЕАД агрегиран товаров график за всички свои клиенти. На база на регистрирания график и реално измерените количества, ЕСО ЕАД изчислява и предоставя на НЕК ЕАД почасов сетълмент за отчетния месец, както и почасовите цени за предизвикания от групата на ДПИ небаланс.

При излишък на СпБГ на ДПИ:

На основание на обобщеното извлечение за сетълмент на ДПИ от ЕСО ЕАД, след приспадане на продадената електрическа енергия при излишък от разходите от предизвикания в групата недостиг, се формират реалните разходи, които ДПИ прави като координатор на специална балансираща група. Към тези разходи се добавят и разходите, направени от ДПИ за закупена електрическа енергия по график (в излишък) от Обществения доставчик. Въз основа на това се определя единична цена по абсолютна стойност за MВтч, по която се остойностява индивидуалният принос за небаланс на всеки клиент на база измерените количества електрическа енергия.

„Механизъм за разпределяне на разходите за балансиране между участниците в СпБГ на ДПИ при излишък“

При недостиг на СпБГ на ДПИ:

На основание на обобщеното извлечение за сетълмент на ДПИ от ЕСО ЕАД, след приспадане на продадената електрическа енергия при излишък от разходите от предизвикания в групата недостиг, се формират реалните разходи, които ДПИ прави като координатор на специална балансираща група. Въз основа на това се определя единична цена по абсолютна стойност за MВтч, по която се остойностява индивидуалният принос за небаланс на всеки клиент на база измерените количества електрическа енергия.

„Механизъм за разпределяне на разходите за балансиране между участниците в СпБГ на ДПИ при недостиг“