Гаранции за произход

Производството на електроенергия от възобновяеми източници поставя НЕК ЕАД на челно място по брой придобити гаранции за произход от произведената зелена енергия. Придобиването им стимулира производството на зелена енергия и допринася за опазването на околната среда.

Обща информация за гаранциите за произход

Мотивирани от нарастващото чувство за неотложност за предприемане на действия срещу изменението на климата, бизнесът и потребителите стават все по-взискателни към произхода на доставяната им електрическа енергия.

Гаранциите за произход на електроенергия са електронен документ, който удостоверява, че електроенергията е произведена от възобновяеми енергийни източници.

Европейските компании отбелязват силно увеличение на търсенето на зелена електроенергия. Гаранциите за произход удостоверяват произхода на електрическата енергия, като посочват и конкретни подробности за използваната технология за електропроизводство и географското местоположение на обектите на производителите.

Търговия с гаранции за произход

С измененията на Закона за енергията от възобновяеми източници, от май месец 2018 г. се предостави възможност на производителите на възобновяема енергия да прехвърлят гаранции за произход на трета страна, независимо от сделките за енергия. Това предоставя възможност на крайни клиенти да придобиват тези гаранции за доказателство, че част или цялата закупена от тях електрическа енергия е произведена от възобновяема електрическа енергия. Гаранциите за произход могат да бъдат прехвърляни на потребители и в други страни.

 • НЕК ЕАД е собственик на обекти за производство на енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 2737 MW.
 • Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) ежемесечно издава на НЕК ЕАД гаранция за произход за произведено количество електрическа енергия от 1 MWh, валидна за срок 12 месеца от производството на съответната единица енергия.
 • Национална електрическа компания ЕАД не получава подкрепа от държавата (преференциална цена или задължително изкупуване) за електрическата енергия, произведена от ВЕЦ, собственост на НЕК ЕАД.

При проявен интерес от Вас за придобиване на гаранции за произход на електрическа енергия от възобновяеми източници, можете да се запознаете с указанията за участие в процедурите на НЕК ЕАД и приложенията към тях. Допълнителни въпроси бихте могли да отправяте с електронно съобщение на имейл адрес guaranteesoforigin@nek.bg.

Обявление за продажба на ГП – 25.07.2024г.

Указания за провеждане на процедура

Образец на ценова оферта

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Образец на рамков договор

Търговски партньори

 1. ЕЛНОВА ЕАД
 2. Енерджи Съплай ЕООД
 3. ACT Commodites B.V
 4. Енерго-про енергийни услуги ЕАД
 5. Respect Energy S.A
 6. RIGHT POWER, а.s.
 7. МОСТ ЕНЕРДЖИ АД
 8. МЕТ Енерджи Трейдинг България ЕАД
 9. ЕНЕРГЕО ЕООД
 10. АКСПО БЪЛГАРИЯ ЕАД
 11. ЕЛЕКРИЧНИ ФИНАНЧНИ ТИМ
 12. АРАНД ПРАЙВЕТ КЕПИТЪЛ КЪМПАНИ
 13. STX Commodities B.V.
 14. CFP Commodities Limited
 15. DUFERCO HELLAS S.A
 16. ЕНЕРДЖИ АМБИШЪН ЕООД