Проекти за рехабилитация на хидроенергийни мощности

НЕК ЕАД инвестира в рехабилитацията и модернизацията на своите ВЕЦ и ПАВЕЦ с цел увеличаване на електропроизводството от възобновяеми енергийни източници и ефективно използване на наличния хидропотенциал на страната.

Проект за рехабилитация на хидроенергиен комплекс Белмекен-Сестримо-Чаира и рехабилитация на ОРУ 110 kV на ВЕЦ Въча-1 и други системи на ВЕЦ под общ контрол

С реализирането на проект „Рехабилитация на хидроенергиен комплекс Белмекен-Сестримо-Чаира и рехабилитация на ОРУ 110 kV на ВЕЦ Въча-1 и други системи на ВЕЦ под общ контрол“ Националната електрическа компания ще повиши надеждността и ефективността на централите и ще увеличи техния ресурс.

Проектът се изпълнява по Грантово споразумение №. 049Б, подписано между Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) като Администратор на Международния фонд за подпомагане на извеждането от експлоатация на атомни мощности в АЕЦ Козлодуй (МФК) и Националната електрическа компания ЕАД и обхваща следните проекти:

 • Рехабилитация на ПАВЕЦ Чаира
 • Рехабилитация на ПАВЕЦ Белмекен, ВЕЦ Сестримо и ВЕЦ Момина клисура
 • Рехабилитация на открита разпределителна уредба /ОРУ/ 110 kV на ВЕЦ Въча-1 и други ВЕЦ системи под общ контрол
 • Консултантски услуги

Цели на проекта съгласно грантовото споразумение:

 • намаляване броя на авариите и продължителността на прекъсванията при експлоатацията на хидроенергийните мощности
 • намаляване на разходите за поддръжка
 • постигане на съответствие с изискванията на Мрежовия кодекс и подобряване на характеристиките по отношение на нивата на напрежението и честотния контрол.

Обем на услугите, доставките и работите на проектите:

Рехабилитация на ПАВЕЦ Чаира

Проектът включва проектиране, производство, доставка, монтаж, технически надзор, настройка, тестване и въвеждане в експлоатация на система за управление и мониторинг на централата, турбинни регулатори, релейни защити, възбудителна система за блоковете, система за мониторинг и анализ на вибрациите на блоковете, турбинно оборудване, 19 kV КРУ-та за генератор/мотор и възлови 19 kV КРУ-та за управление и защита на блоковете, помпи за техническа вода, системи за измерване на електрическата енергия, вентилационни системи, рехабилитация на статорите на генераторите на хидроагрегати 2 и 4, общо спомагателно оборудване и материали и други.

Рехабилитация на ПАВЕЦ Белмекен, ВЕЦ Сестримо и ВЕЦ Момина клисура

Проектът включва проектиране, производство, доставка, монтаж, технически надзор, настройка, тестване и въвеждане в експлоатация на оборудване за:

 • ПАВЕЦ Белмекен - системи за управление на механичните спирачки, системи за управление на зъбни съединители, нови дюзи, игли и хидравлични цилиндри на дефлекторите, генераторни прекъсвачи
 • ВЕЦ Сестримо - нови дюзи, игли и хидравлични цилиндри за дефлекторите, нови хидравлични цилиндри за задвижване на сферичните шибъри и техните помощни клапани, системи за управление на механичните спирачки, помпи за технически води
 • ВЕЦ Момина клисура - нов сферичен шибър, хидравлични цилиндри за направляващи апарати и синхронни изпускатели на турбините, турбинно оборудване, помпи за технически води
 • За трите централи - нови турбинни регулатори, системи за управление и мониторинг на централите, възбудителни системи и системи за управление на сферичните шибъри

Рехабилитация на откритата разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV на ВЕЦ Въча-1 и други системи на ВЕЦ под общ контрол

Проектът включва проектиране, производство, доставка, монтаж, технически надзор, настройка, тестване и въвеждане в експлоатация на ново оборудване за високо напрежение 110 кV: разединители, прекъсвачи, вентилни отводи, защити за електропроводи за откритата разпределителна уредба (ОРУ) на ВЕЦ Въча-1, апаратура за измерване на електрическата енергия; система за управление, възбудителни системи, турбинни регулатори, релейни защити, турбинно оборудване и доставка на нов турбогенератор.

За подпомагане на изпълнението на проекта, в Грантовото споразумение има включени консултантски услуги, оказвани от Консултанта на Групата за управление на проекти (ГУП). Задачата на Консултанта е да подпомага НЕК ЕАД при възлагането и  изпълнението на договорите, да оценява постигнатите резултатите по проекта.

Към настоящия момент са подписани четири договора, обезпечаващи изпълнението на проекта. Общата им стойност е в размер на 42,43 млн. евро, от които 15,91 млн. евро са собствени средства и 26,52 млн. евро са средства от грант по МФК. Очаква се изпълнението на проекта да приключи до края на 2022 г.