shutterstock team work 1030085188

Лицензии, сертификати и удостоверения

 

Лицензии, издадени на НЕК ЕАД от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР)

Лицензия за производство на електрическа енергия от ВЕЦ и ПАВЕЦ

Лицензия за обществена доставка на електрическа енергия, допълнена с права и задължения за дейността „координатор на специална балансираща група”

Лицензия за търговия с електрическа енергия, допълнена с права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група”

Лицензия за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция, допълнена с права и задължения за дейността „координатор на специална балансираща група”

 

„Разрешение за одобрен икономически оператор (ОИО)” с номер на сертификата BG AEOC 0006493480078 от 08.12.2018г.


Интегрирана система за управление по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа

 

Сертификат за съответствие със стандарт БДС EN ISO 9001:2015 

Сертификат № 01 100 1620081 с обхват „Изграждане и въвеждане в експлоатация на ВЕЦ, ПАВЕЦ и ХТС. Стопанисване на ХТС. Производство на електроенергия от ВЕЦ и ПАВЕЦ. Обществена доставка на електрическа енергия. Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група. Доставка на електроенергия от доставчик от последна инстанция и координатор на специална балансираща група. Извеждане от експлоатация на ХТС, ВЕЦ и ПАВЕЦ.“

 

Сертификат за съответствие със стандарт БДС EN ISO 14001:2015

Сертификат № TRBA 110 0178 с обхват  „Изграждане и въвеждане в експлоатация на ВЕЦ, ПАВЕЦ и ХТС. Стопанисване на ХТС. Производство на електроенергия от ВЕЦ и ПАВЕЦ. Обществена доставка на електрическа енергия. Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група. Доставка на електроенергия от доставчик от последна инстанция и координатор на специална балансираща група. Извеждане от експлоатация на ХТС, ВЕЦ и ПАВЕЦ.“

 

Сертификат за съответствие със стандарт БДС ISO 45001:2018

Сертификат № TRBA 113 0180 с обхват  „Изграждане и въвеждане в експлоатация на ВЕЦ, ПАВЕЦ и ХТС. Стопанисване на ХТС. Производство на електроенергия от ВЕЦ и ПАВЕЦ. Обществена доставка на електрическа енергия. Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група. Доставка на електроенергия от доставчик от последна инстанция и координатор на специална балансираща група. Извеждане от експлоатация на ХТС, ВЕЦ и ПАВЕЦ.“


Удостоверения, издадени на НЕК ЕАД от Камарата на строителите

удостоверение № I - TV 025086, за изпълнение на строежи от първа група (строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения), от четвърта и пета категория;

удостоверение № II - TV 007366, за изпълнение на строежи от втора група (строежи от транспортната инфраструктура), от четвърта категория;

удостоверение № III - TV 008428, за изпълнение на строежи от трета група (строежи от енергийната инфраструктура), от четвърта и пета категория;

удостоверение № IV - TV 011385, за изпълнение на строежи от четвърта група (строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда), от четвърта и пета категория.