Image

Обществен доставчик – основен участник на пазара на електроенергия в страната

НЕК ЕАД оперира на пазара на електрическа енергия, на едро с Лицензия за дейността обществена доставка на електрическа енергия - № Л-147-13/17.12.2004 г., допълнена с правата и задълженията, свързани с дейността на координатор на специална балансираща група. Лицензията е издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и предоставя правото и налага задължение на НЕК ЕАД да предлага услуги от обществен интерес на търговските участници. 

Сделките с електрическа енергия се сключват при регулирани цени за доставките на регулирания пазар, свободно договорени цени за продажбите на либерализирания пазар в случаите разрешени от закона, по цени по одобрена от КЕВР методика за продажбите на доставчиците от последна инстанция (ДПИ) и цени, съгласно дългосрочни договори за изкупуване на енергия и разполагаемост (СИЕ). 

В качеството си на Обществен доставчик (ОД) НЕК ЕАД изкупува електрическа енергия от:

  • производители, за които КЕВР определя прогнозна месечна разполагаемост за производство на електрическа енергия и от други производители с определени количества електрическа енергия за продажбите по регулирани цени;
  • ВЕЦ и ПАВЕЦ собственост на НЕК ЕАД;
  • ТЕЦ “Ей И Ес-3С Марица Изток 1“ ЕООД и ТЕЦ „Контур Глобал Марица изток 3“ АД, с които е страна по дългосрочни договори;
  • производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и високоефективно комбинирано производство (ВЕКП), присъединени към електроразпределителната мрежа с инсталирани мощности до 1 MW.

В качеството си на Обществен доставчик (ОД) НЕК ЕАД продава електрическа енергия на:

  • крайните снабдители за продажбите на регулирания пазар;
  • на доставчиците от последна инстанция, при наличие на заявка от тях;
  • на платформите на Българска независима енергийна борса;
  • на пазара на балансираща енергия.

Дейността се осъществява в съответствие с нормативната база действаща на електроенергийния сектор, регламентирана със Закона за енергетиката, Закона за енергията от възобновяеми източници, подзаконовите нормативни актове и изискванията за тяхното прилагане. Дружеството осъществява дейността си в силно регулирана среда.

В изпълнение на чл.36а, ал. 3 от Закона за енергетиката НЕК ЕАД има задължение да оповести утвърдените от КЕВР с Решение Ц-14 от 30.06.2023 г. цени на електрическата енергия:
1. Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен доставчик, продава електрическа енергия на крайните снабдители, е в размер на 115,80 лв./МВтч без ДДС, в т.ч. 6,81 лв./МВтч компонента за дейността „обществена доставка на електрическа енергия“;
2. Цената на НЕК ЕАД за електрическа енергия, произвеждана от ВЕЦ, собственост на дружеството, е в размер на 83,87 лв./МВтч. без ДДС.