Основна дейност

Image

Производство на електроенергия от ВЕЦ и ПАВЕЦ

НЕК ЕАД притежава 31 водноелектрически централи (28 ВЕЦ и 3 ПАВЕЦ) с обща инсталирана мощност 2739 MW. Основното производство се осъществява от четиринадесет големи водно електрически централи, част от каскадите Белмекен ­ Сестримо ­ Чаира, Батак, Въча и Долна Арда.

Прочетете още

Image

Търговия с електроенергия

НЕК ЕАД е основен участник на електроенергийния пазар в България и гарантира сигурността на доставките на електрическа енергия. На свободен пазар компанията осъществява търговска дейност на едро чрез сегментите на Българска Независима Енергийна Борса.

Прочетете още

Image

Гаранции за произход

Със своето производство на електроенергия от възобновяеми източници, НЕК ЕАД издава и търгува с гаранции за произход на произведената зелена енергия. Придобиването им стимулира производството на зелена енергия и се допринася за опазването на околната среда.

Прочетете още

Image

Специална балансираща група

НЕК ЕАД е един от основните доставчици на балансираща енергия в страната. В качеството си на координатор на специална балансираща група НЕК ЕАД доставя енергия компенсиране на енергийните небаланси (недостиг и излишък).

Прочетете още

Image

Обществен доставчик

НЕК ЕАД оперира на пазара на електрическа енергия, на едро с Лицензия за дейността обществена доставка на електрическа енергия - № Л-147-13/17.12.2004 г., допълнена с правата и задълженията, свързани с дейността на координатор на специална балансираща група.

Прочетете още

Image

Доставчик от последна инстанция (ДПИ)

НЕК ЕАД има задължението да снабдява с електрическа енергия крайни клиенти, чиито обекти са присъединени към електропреносната мрежа, в случаите, когато тези клиенти не са избрали друг търговец на електрическа енергия, или когато избраният от тях търговец не извършва доставка на електрическа енергия по независещи от клиента причини.

Прочетете още

Image

Предприятия

Информация за Предприятие „Водноелектрически централи“ и Предприятие „Язовири и каскади“, които са част от структурата на Национална Електрическа Компания ЕАД.

Прочетете още

Image

Почивни бази

Национална Електрическа Компания ЕАД разполага с планински и морски станции за отдих на своите служители и техните семейства, както и за външни гости. Базите са подходящи целогодишно и за провеждане на семинари, обучения и конференции.

Прочетете още