Стандартна балансираща група

Компанията предлага:

Балансиращи услуги с цел:

  • Оптимизация на потреблението на крайни клиенти в рамките на балансиращата група;
  • Балансиране на производство на ЕЕ;
  • Агрегиране на небаланси на различни търговски участници;
  • Анализ на производство и потребление.

Изкупуване на електрическа енергия по силата на чл.100, ал.6 от Закон за енергетиката

Като координатор на БГ, НЕК предлага изкупуване на ЕЕ от:

  • ФЕЦ (фотоволтаични централи)
  • ВЕЦ
  • ВЕКП
  • Биомаса
  • ВяЕЦ (вятърни електроцентрали)