Опазване на околната среда

Водноелектрическите централи са най-големият източник на зелена енергия в света, изпреварвайки слънчевата енергия и вятъра. Екологично чистото производство на електроенергия от постоянно възобновяващите се водни ресурси е част от решението на проблемите, свързани със замърсяването на околната среда.

Национална електрическа компания осъществява своята екологична политика, прилагайки в производството си на електроенергия от ВЕЦ и ПАВЕЦ щадящи околната среда технологии и съвременни експлоатационни и ремонтни практики и процедури.

Компанията осъществява своята дейност екосъобразно, с висока степен на контрол за предотвратяване и минимизиране на неблагоприятни въздействия от нея.

Отговорността на компанията към опазване на околната среда се изразява и в ефективното и отговорно управление на генерираните отпадъци във всички обекти на НЕК ЕАД. Сред приоритетите в екологичната политика на Дружеството е подобряване на енергийната ефективност на обектите, които стопанисва.

Периодично се отчита изпълнението на целите и политиката по управление на околната среда и се актуализират.

Екологичната ангажираност на Дружеството се изразява и в развитие на екологичната култура и насърчаване към опазване на околната среда на служителите на всички нива, както и на външни организации, работещи на обекти на НЕК ЕАД.

Управлявайки ефективно природните ресурси за производство на зелена енергия от ВЕЦ и ПАВЕЦ, Национална Електрическа Компания допринася за опазването, възстановяването и възпроизводството на естествената околна среда.

Със своето въглеродно неутрално производство на енергия от един от ключовите възобновяеми източници – водата, НЕК ЕАД дава своя принос за осъществяване на амбициозните цели на България и Европейския съюз по отношение на климата.