Публично състезание

Наименование: Доставка на оборудване и аксесоари за заваряване в обособени позиции:
Обособена позиция 1: Двугодишна доставка на оборудване и аксесоари за заваряване за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“;
Обособена позиция 2: Доставка на апарат заваръчен комплект, ЯР „Голям Беглик“;
Обособена позиция 3: Доставка на оборудване и аксесоари за заваряване, за нуждите на дирекция „Производство и търговия“;
Обособена позиция 4: Двугодишна доставка на оборудване и аксесоари за заваряване за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“;

Реф. №: 20РП-350А010

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0022

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение12.06.2020 г.
Обявление12.06.2020 г.
Документация12.06.2020 г.
ТС ОП 112.06.2020 г.
ТС ОП 212.06.2020 г.
ТС ОП 312.06.2020 г.
ТС ОП 412.06.2020 г.
еЕЕДОП12.06.2020 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация18.06.2020 г.
Документация - изменена18.06.2020 г.
ТС ОП 1 - изменена18.06.2020 г.
ТС ОП 4 - изменена18.06.2020 г.
Разяснения26.06.2020 г.
Разяснения06.07.2020 г.
Протокол 130.07.2020 г.
Протокол 230.09.2020 г.
Протокол на комисията30.09.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД30.09.2020 г.
Обявление за възложена поръчка12.10.2020 г.