Публично състезание

Наименование: Доставка на метали, метални профили, заготовки и изделия от метал в две обособени позиции, реф.№20РП-560А003, както следва:
Обособена позиция 1 - Доставка на метали, метални профили, заготовки и изделия от метал за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“;
Обособена позиция 2 - Доставка на метали, метални профили, заготовки и изделия от метал за нуждите на предприятие „Водноелектрически централи“

Реф. №: 20РП-560А003

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0011

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение26.03.2020 г.
Обявление26.03.2020 г.
Документация26.03.2020 г.
Техническа спецификация за обособена позиция 1 - приложение 126.03.2020 г.
Техническа спецификация за обособена позиция 2 - приложение 226.03.2020 г.
еЕЕДОП26.03.2020 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация.22.04.2020 г.
Разяснения27.04.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения12.06.2020 г.
Изменение на съобщение за отваряне на ценови предложения16.06.2020 г.
Протокол 131.07.2020 г.
Протокол 231.07.2020 г.
Протокол на комисията31.07.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД31.07.2020 г.
Обявление за възложена поръчка04.09.2020 г.
Договор ОП 104.09.2020 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 109.09.2021 г.