Публично състезание

Наименование: Доставка на тръби, фланци и фасонни части от метал в две обособени позиции, реф.№20РП-560А002, както следва:
Обособена позиция 1 - Доставка на тръби, фланци и фасонни части от метал за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“;
Обособена позиция 2 - Доставка на тръби, фланци и фасонни части от метал за нуждите на предприятие „Водноелектрически централи“

Реф. №: 20РП-560А002

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0012

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение26.03.2020 г.
Обявление26.03.2020 г.
Документация26.03.2020 г.
Техническа спецификация за обособена позиция 1 - приложение 126.03.2020 г.
Техническа спецификация за обособена позиция 2 - приложение 226.03.2020 г.
еЕЕДОП26.03.2020 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация..22.04.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения16.06.2020 г.
Протокол 103.07.2020 г.
Протокол 203.07.2020 г.
Протокол на комисията03.07.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД03.07.2020 г.
Обявление за възложена поръчка04.09.2020 г.
Договор ОП 104.09.2020 г.
Договор ОП 204.09.2020 г.
Обявление за приключване на договор ОП 229.08.2022 г.