Покана

Наименование: Заверка и ремонт при необходимост на тахографи и ограничители на скоростта монтирани на МПС, собственост на НЕК ЕАД

Статус: Активна до: 23.03.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана22.02.2023 г.
1. Техническа спецификация22.02.2023 г.
2. Предложение за изпълнение на поръчката22.02.2023 г.
3. Ценово предложение22.02.2023 г.
4. Проект на договор22.02.2023 г.
5. Информационен лист на участника22.02.2023 г.
6. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП22.02.2023 г.
7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител22.02.2023 г.

Покана

Наименование: Изготвяне на работен проект за изграждане на питейно-битово водоснабдяване за обслужващите сгради към язовир „Цанков камък“ от съществуващо водохващане при дере „Дрян дол“, ЯР „Въча"

Статус: Активна до: 24.02.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана24.01.2023 г.
1. Техническа спецификация24.01.2023 г.
2. Информационен лист за участника24.01.2023 г.
3. Предложение за изпълнение24.01.2023 г.
4. Ценово предложение24.01.2023 г.
5. Заявка за достъп24.01.2023 г.
6. Проект на договор за проектиране24.01.2023 г.
7. Протокол за извършен оглед24.01.2023 г.
8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител24.01.2023 г.
9. Декларация по чл. 66 ал. 1 от ЗОП24.01.2023 г.
10. Споразумение по КОСЗБУТ24.01.2023 г.
Удължаване на срока за подаване на оферти09.02.2023 г.
Уведомление за удължаване на срока20.02.2023 г.

Покана

Наименование: Доставка на устройство, стартерно, автономно за нуждите на предприятие “Язовири и каскади”

Статус: Активна до: 17.02.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана04.01.2023 г.
1. Образец - Оферта04.01.2023 г.
2. Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти01.02.2023 г.
3. Уведомление за удължаване на срока за получаване на оферти01.02.2023 г.

Покана

Наименование: Техническо оборудване за подводно и тунелно заснемане - екшън камера с аксесоари комплект в обособени позиции

Статус: Активна до: 16.12.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана28.11.2022 г.
1. Техническа спецификация-екшън камера с аксесоари комплект28.11.2022 г.
2. Техническа спецификация-осветление за екшън камера28.11.2022 г.
3. Оферта-образец техническо оборудване28.11.2022 г.
4. Таблица на съответствието-образец-Приложение 328.11.2022 г.
5. Таблица на съответствието-образец-Приложение 428.11.2022 г.
6. Ценова таблица-Обособена позиция 128.11.2022 г.
7. Ценова таблица-Обособена позиция 228.11.2022 г.
Удължаване на срока за подаване на оферти08.12.2022 г.

Покана

Наименование: Доставка на бонови заграждения за нуждите на язовирен район „Въча"

Статус: Активна до: 16.12.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана05.12.2022 г.
1. Оферта образец-бонови заграждения05.12.2022 г.
2. Таблица на съответствието-образец-Приложениe 205.12.2022 г.
3. Ценова таблица05.12.2022 г.

Покана

Наименование: Оглед на дюкер „Стара река“, яз. район „Батак“

Статус: Активна до: 07.12.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана29.11.2022 г.
1. Техническа спецификация29.11.2022 г.
2. Информационен лист за участника29.11.2022 г.
3. Предложение за изпълнение29.11.2022 г.
4. Ценова предложение29.11.2022 г.
5. Проект на договор29.11.2022 г.
6. Споразумение по КОСЗБУТ29.11.2022 г.
7. План за качество29.11.2022 г.
8. Заявка за достъп29.11.2022 г.
9. Банкова гаранция 29.11.2022 г.
10. Декларации подизпълнител29.11.2022 г.

Покана

Наименование: Изработване на проект за изменение на КККР за имоти, попадащи в сервитута на участък от републикански път III-866 Девин-Михалково

Статус: Активна до: 30.11.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 23.11.2022 г.
1 Техническа спецификация 23.11.2022 г.
2 Информационен лист за участника 23.11.2022 г.
3 Предложение за изпълнение на поръчката 23.11.2022 г.
4 Ценово предложение 23.11.2022 г.
5 Проект на договор 23.11.2022 г.
6 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 23.11.2022 г.
7 Декларация по чл.66 ал.1 от ЗОП 23.11.2022 г.

Покана

Наименование: „Доставка на шина за нуждите на язовирен район „Петрохан“

Статус: Активна до: 25.11.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана11.11.2022 г.
1 Информационен лист за участника11.11.2022 г.
2 Предложение за изпълнение на поръчката11.11.2022 г.
3 Образец на декларация съгласие от подизпълнители11.11.2022 г.
4 Ценово предложение11.11.2022 г.
5 Образец на декларация по чл. 66 ал.1 от ЗОП11.11.2022 г.
Удължаване на срока за подаване на оферти22.11.2022 г.

Покана

Наименование: Проект и изпълнение на преработка на тръбна разводка на отоплителна инсталация на експлоатационна сграда на язовирна стена „Въча“, ЯР „Въча

Статус: Активна до: 28.10.2022 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 12.10.2022 г.
Техническа спецификация 12.10.2022 г.
Приложение 1 12.10.2022 г.
Приложение 2 12.10.2022 г.
Приложение 3 12.10.2022 г.
Приложение 4 12.10.2022 г.
Приложение 5 12.10.2022 г.
Приложение 6 12.10.2022 г.
Приложение 7 12.10.2022 г.
Приложение 8 12.10.2022 г.
Приложение 9 12.10.2022 г.
Приложение 10 12.10.2022 г.

Покана

Наименование: Покана за участие в процедура КККР път Девин-Михалково

Статус: Активна до: 17.10.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана04.10.2022 г.
1 Техническа спецификация04.10.2022 г.
2 Информационен лист за участника04.10.2022 г.
3 Предложение за изпълнение на поръчката04.10.2022 г.
4 Ценово предложение04.10.2022 г.
5 Проект на договор04.10.2022 г.
6 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител04.10.2022 г.
7 Декларация по чл.66 ал.1 от ЗОП04.10.2022 г.

Покана

Наименование: Изготвяне на работен проект за ремонт на пиезометричните системи на язовирна стена и контра стена „Батак“, ЯР „Батак“

Статус: Активна до: 26.09.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана02.09.2022 г.
1 Техническа спецификация02.09.2022 г.
2 Информационен лист за участника02.09.2022 г.
3 Предложение за изпълнение на поръчката02.09.2022 г.
4 Ценово предложение02.09.2022 г.
5 Заявка за еднократен достъп в стратегически зони от състава на НЕК ЕАД02.09.2022 г.
6 Договор за проектиране - пиезометрични системи Батак02.09.2022 г.
6 Споразумение по качество, ОС и ЗБУТ02.09.2022 г.
7 Протокол за извършен оглед02.09.2022 г.
8 Декларация за подизпълнител02.09.2022 г.
9 Декларация по чл. 66 ал. 1 от ЗОП02.09.2022 г.
Удължаване на срока19.09.2022 г.

Покана

Наименование: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на допълнително оборудване за контрол и мониторинг на достъпа в предприятие „Язовири и каскади“ - Управление“

Статус: Активна до: 19.09.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана19.08.2022 г.
1.Техническа спецификация19.08.2022 г.
2. Образец - Оферта19.08.2022 г.
3. Таблица за съответствие19.08.2022 г.
4. Ценова таблица19.08.2022 г.
5. Проект на Възлагателно писмо19.08.2022 г.
Удължаване на срока за подаване на оферти13.09.2022 г.

Покана

Наименование: Доставка на 32 (тридесет и два) тона високо калорични въглища за Ремонтна база „Батак“ – Предприятие „Язовири и каскади”

Статус: Активна до: 25.08.2022 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана11.08.2022 г.
1 Техническа спецификация11.08.2022 г.
2 Предложение за изпълнение на поръчката11.08.2022 г.
3 Ценово предложение11.08.2022 г.
4 Проект на договор11.08.2022 г.
5 Декларация за подизпълнител11.08.2022 г.
6 Декларация съгласие за подизпълнител11.08.2022 г.
7 Информационен лист на участника11.08.2022 г.

Покана

Наименование: Доставка на помпи

Статус: Активна до: 26.08.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана - доставка на помпи10.08.2022 г.
Техническа спецификация - помпа с бензинов двигател10.08.2022 г.
Тeхническа спецификация - помпа потопяема за отпадни води10.08.2022 г.
Оферта - образец, обособена позиция №110.08.2022 г.
Оферта - образец, обособена позиция №210.08.2022 г.
Удължаване на срока за подаване на оферти23.08.2022 г.

Покана

Наименование: Аварийни дейности по ХТС, ЯР „Петрохан“

Статус: Активна до: 17.08.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана - Аварийни дейности по ХТС, ЯР Петрохан10.08.2022 г.
Предложение - Аварийни дейности XTC, ЯР Петрохан10.08.2022 г.
Ценово предложение-Аварийни дейности XTC, ЯР Петрохан10.08.2022 г.
Ценова таблица - Аварийни дейности XTC, ЯР Петрохан10.08.2022 г.
Образец на протокол за извършен оглед - Аварийни дейности ХТС, ЯР Петрохан10.08.2022 г.
Образец на информационен лист10.08.2022 г.
Образец на заявка за оглед10.08.2022 г.
Образец на декларация съгласие от подизпълнител10.08.2022 г.
Образец на декларация по чл. 66, ал.1 от ЗОП10.08.2022 г.

Покана

Наименование: Изготвяне на работен проект за следене на деформации в две обособени позиции за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“

Статус: Активна до: 12.08.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана12.07.2022 г.
1 Техническа спецификация - яз. р-н Копринка12.07.2022 г.
2 Техническа спецификация - яз. р-н Розов_кладенец12.07.2022 г.
3 Информационен лист12.07.2022 г.
4 Предложение за изпълнение на поръчката12.07.2022 г.
5 Ценово предложение12.07.2022 г.
6 Заявка за достъп в нестратегически зони и обекти12.07.2022 г.
7 Проекто-договор за_проектиране GNSS яз. Копринка12.07.2022 г.
8 Проекто-договор за проектиране GNSS яз. Розов кладенец12.07.2022 г.
9 Протокол за извършен оглед на обекта12.07.2022 г.
10 ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за участие като подизпълнител12.07.2022 г.
Удължаване на срока за подаване на оферти03.08.2022 г.

Покана

Наименование: Доставка на четири броя бонови съоръжения за нуждите на ЯР "Въча"

Статус: Активна до: 12.07.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана01.07.2022 г.
Техническа спецификация01.07.2022 г.
Образец на оферта01.07.2022 г.
Ценова таблица01.07.2022 г.
Таблица на съответствието01.07.2022 г.

Покана

Наименование: Доставка и монтаж на баланс машина за гуми за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“

Статус: Активна до: 15.07.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана30.06.2022 г.
Техническа спецификация30.06.2022 г.
Оферта образец30.06.2022 г.
Таблица за съответствие30.06.2022 г.

Покана

Наименование: Закупуване на знамена, стойки и прътове с националния трибагреник, знаме на европейския съюз и знаме с логото на НЕК ЕАД за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана10.06.2022 г.
Техническа спецификация10.06.2022 г.
Оферта образец10.06.2022 г.

Покана

Наименование: Доставка на 45 (четиридесет и пет) тона дървесни пелети за отопление, в две обособени позиции за нуждите на ЯР „Родопи“ и ЯР „Белмекен”

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана10.06.2022 г.
Техническа спецификация10.06.2022 г.
Приложение 210.06.2022 г.
Приложение 310.06.2022 г.
Приложение 410.06.2022 г.
Приложение 510.06.2022 г.
Приложение 610.06.2022 г.
home bg
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на „бисквитки“.