Техническа експлоатация

Image

История

Анализът на хидротехническото строителство през първата половина на двайсетия век показва, че в този етап от развитието на българската държава отделните хидроенергийни обекти са изграждани откъснато, предимно на течащи води, без да се търсят възможности за изравняване на оттока.

Прочетете още

Image

Технически контрол

Технически контрол

Осъществява се системен непрекъснат технически мониторинг на всички хидротехнически съоръжения с помощта на контролно-измерителни системи и прибори, както и визуални огледи. Тази дейност се осъществява по утвърдени програми за технически контрол, като стриктно се спазват изискванията на нормативните документи в тази насока.

Прочетете още

Image

Дейности по техническа експлоатация

  • Разработване на вътрешнонормативна база документи, регламентиращи дейностите, свързани с техническата експлоатация, сигурността и надеждността на язовирните стени и на другите хидротехнически съоръжения;
  • Технически прегледи Ежегодно се провеждат технически прегледи за установяване на експлоатационното състояние на язовирните стени и на другите съоръжения за максимално улавяне и рационално използване на водите.

Прочетете още