Предприятие „ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ“

Предприятие „ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ“ е със статут на клон на НАЦИОНАЛНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ и е с предмет на дейност „ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЯЗОВИРИ И ХИДРОЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ“.

 - Стопанисва язовири с общ завирен обем 3,5x109 m3 , което е 50,1% от общия регулиран обем на водохранилищата в република България.
 - Осигурява водни ресурси за 31 ВЕЦ с инсталирана мощност 2737 MWh.
 - Извършва технически контрол и наблюдение върху експлоатационната сигурност и стабилитета на 40 язовирни стени, 670 km тунели и канали и над 500 водохващания, осигурява качествени текущи и основни ремонти и поддръжка на всички хидротехнически, строителни, машинни и електрически  съоръжения от хидроенергийните каскади.
 

Предприятие „ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ“ е колективен член на българското дружество по големите язовири (BULCOLD) и активен негов участник.

Image

Поделения

Image

Техническа експлотация

Image

Ремонти и инвестиции

Image

Водостопанска дейност