Предприятие „ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ“

Предприятие „ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ“ е със статут на клон на НАЦИОНАЛНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ и е с предмет на дейност „ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЯЗОВИРИ И ХИДРОЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ“.
 
 - Стопанисва язовири с общ завирен обем 3,5 млрд. м3, което е 50,1% от общия регулиран обем на водохранилищата в република България.
 - Осигурява водни ресурси за 31 ВЕЦ с инсталирана мощност 2563 МВт.
 - Извършва технически контрол и наблюдение върху експлоатационната сигурност и стабилитета на 40 язовирни стени, 670 км тунели и канали и над 500 водохващания, осигурява качествени текущи и основни ремонти и поддръжка на всички хидротехнически, строителни, машинни и електрически  съоръжения от хидроенергийните каскади.
 
Предприятие „ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ“ е колективен член на българското дружество по големите язовири (BULCOLD) и активен негов участник.
Image

Поделения

Image

Техническа експлотация

Image

Ремонти и инвестиции

Image

Водостопанска дейност

НОВИНИ

ОБЯВЛЕНИЯ

Покажи всички
Покажи всички