Водостопанска дейност

Извършват се дейности свързани с наблюдения на 16 автоматични метеорологични станции разположени в близост до язовирните стени, 45 броя дъждомерни станции във водосборите на язовирите, като резултатите от тези наблюдения се обработват за нуждите на експлоатацията и поддържането на хидротехническите съоръжения. Ежедневно се наблюдава водното ниво в язовирите, разхода на вода, изпарението и др. Индиректно се определя притокът във водохранилищата, изготвят се т. нар. „баланси“ и резултатите се представят на МОСВ, ЦДУ към ЕСО ЕАД и НЕК ЕАД. В случаите на повишен приток (висока вълна) се предоставят данни в МИС –дирекция „Гражданска защита“ областно управа и др. Извършва се координация на дейности с външни институции – НЕК, МОСВ, Басейнови дирекции, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, министерства и др.
Важен момент във водостопанската дейност е изготвянето на становища, анализи, оценки, прогнози и др. за нуждите на предприятието. Обработват се и се анализират данни свързани със стопанската експлоатация на язовирите (електропроизводство, водоснабдяване, напояване, енергийно непреработени води и др.). Оказва се съдействие при управлението на водите и обезпечаването на условия за осъществяване на ремонтната дейност на предприятието (осигуряване на „прозорци“) - съвместно с МОСВ, ЦДУ, ТДУ, ВиК, НС и Басейнови дирекции. Отчитане и фактуриране на подадените от Предприятието водни обеми.

Териториално разположение

Untitled

Мониторинг

Чрез наличната мрежа от автоматични метеорологични станции и стандартни клетки, се извършват наблюдения на следните климатични елементи: температура на въздуха, влажност на въздуха, паднал валеж, посока и скорост на вятъра. През зимния период се събират данни за дебелина и плътност на снежна покривка. Следят се ледови явления в язовирните езера, които през зимата замръзват, като се изготвя описание и картиране на замръзването на езерото, дебелина на леда и покритостта.

Оперативни водни баланси

Предприятието изготвя воднобалансови оценки за водохранилищата – ежедневни, десетдневни и месечни, които предоставя на свързани с управлението на водите ведомства (МОСВ, ЦДУ и Гражданска защита). Въз основа на оперативните оценки се изготвя и годишна информация за състоянието на водните ресурси в стопанисваните язовири.

waterb1
waterb2

 

Хидрометеорологичен мониторинг

За целите на стопанската експлоатация и рационалното използване на водите предприятието има изградена ведомствена хидрометеорологична мрежа, включваща 156 хидрометрични, 16 климатични, 41 дъждомерни и 12 снегомерни станции.

АМС на яз. Доспат
Дъждомерна станция на яз. „Искър“
 АМС на яз. Студен кладенец
 Стандартни метеоролгични измервателни прибори
 Хидрометрична станция на яз. „Голям Беглик“

 Водохващане от СД Грънчар

 

Месечни графици на МОСВ

Ежемесечно Министерство на околната среда и водите изготвя графици за ползване на водите от комплексните и значими язовири.
За стопанисваните от предприятието язовири се упражнява контрол по изпълнението на месечните графици за ползване на водите.

Високи вълни

Съществена и важна част от дейността на предприятието е свързана с преминаване на високи вълни през язовирните стени.
От ефективността на предприетите действия зависи и степента на заливане и щетите от евентуални наводнения.
Осигуряват се денонощни дежурства на експлоатационния персонал, своевременно се оповестяват органите на местната власт и структурите на Гражданска защита. В зависимост от темпа на покачване на вълната, се изготвят водни баланси, като информация се подава към всички заитересовани страни по контрола и управление на водите. За намаляване на негативния ефект, при необходимост, се предприемат манипулации с облекчителните съоръжения на язовирните стени.
Яз. Ал. Стамболийски – висока вълна Яз. Ивайловград – висока вълна
Яз. Ивайловград – висока вълна Яз. Ивайловград – висока вълна

Дейности по опазване на околна среда

Съгласно нормативната уредба в НЕК ЕАД е изготвена „Програма за управление на дейностите по отпадъците“. На територията на предприятията от структурата на НЕК ЕАД е изградена система за разделно събиране и временно съхранение на отпадъците до момента на извозването им от специализирани фирми. За целта, в предприятие „Язовири и каскади“ се осигуряват подходящи контейнери за битови, метални отпадъци, варели за отработени масла и други съоръжения за временно съхранение на отпадъците.

Почистване на водорасли в яз. Дженевра Оводняване на речни русла след яз. стени Рибен проход на водохващане