Покана

Наименование: Изработване на проект за изменение на КККР за имоти, попадащи в сервитута на участък от републикански път III-866 Девин-Михалково

Статус: Активна до: 30.11.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 23.11.2022 г.
1 Техническа спецификация 23.11.2022 г.
2 Информационен лист за участника 23.11.2022 г.
3 Предложение за изпълнение на поръчката 23.11.2022 г.
4 Ценово предложение 23.11.2022 г.
5 Проект на договор 23.11.2022 г.
6 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 23.11.2022 г.
7 Декларация по чл.66 ал.1 от ЗОП 23.11.2022 г.