Покана

Наименование: Изготвяне на работен проект за ремонт на пиезометричните системи на язовирна стена и контра стена „Батак“, ЯР „Батак“

Статус: Активна до: 26.09.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана02.09.2022 г.
1 Техническа спецификация02.09.2022 г.
2 Информационен лист за участника02.09.2022 г.
3 Предложение за изпълнение на поръчката02.09.2022 г.
4 Ценово предложение02.09.2022 г.
5 Заявка за еднократен достъп в стратегически зони от състава на НЕК ЕАД02.09.2022 г.
6 Договор за проектиране - пиезометрични системи Батак02.09.2022 г.
6 Споразумение по качество, ОС и ЗБУТ02.09.2022 г.
7 Протокол за извършен оглед02.09.2022 г.
8 Декларация за подизпълнител02.09.2022 г.
9 Декларация по чл. 66 ал. 1 от ЗОП02.09.2022 г.
Удължаване на срока19.09.2022 г.