Техническа експлотация

Основната дейност на НЕК ЕАД предприятие „Язовири и каскади“ е да експлоатира и поддържа големите язовири и хидроенергийни обекти в страната и ежедневно да изготвя водния баланс на водохранилищата.
Наблюдението, измерването и анализирането на протичащите явления и процеси в язовирните стени се извършват на базата на изготвените програми за технически контрол чрез изградените за тази цел контролно-измерителни системи като стриктно се спазват изискванията на нормативните документи в тази насока.

История

Анализът на хидротехническото строителство през първата половина на двайсетия век показва, че в този етап от развитието на българската държава отделните хидроенергийни обекти са изграждани откъснато, предимно на течащи води, без да се търсят възможности за изравняване на оттока. Едва през 1947 год. тогавашното Министерство на електрификацията обявява конкурс между техническите специалисти за най-пълноценно използване на водните ресурси в страната. Прави се цялостен преглед на водите у нас и се набелязват схемите на трите основни хидроенергийни каскади - „Баташки водносилов път“, Доспат-Въча“ и „Белмекен-Сестримо.“
С влизането в експлоатация на първите новопостроени язовири през петдесетте години на миналия век - „Голям Беглик“ („Васил Коларов“), „Александър Стамболийски“, „Студена“ и „Бели Искър“ се налага създаването на специализирана организация за техническа и стопанска експлоатация на големите язовири и каскади в нашата страна. С Постановление на Министерския съвет от м. януари 1954 г. към тогавашното Министерство на електрификацията е сформирана ведомствена организация, днешното предприятие „Язовири и каскади“. Така се поставя началото на организирания технически контрол върху състоянието и сигурността на тези изключително важни за икономиката на страната и в същото време отговорни и потенциално опасни съоръжения, тяхната експлоатация, поддържане и ремонт, ефективното и рационално използване.
 
Яз. Бели искър, 1953 г. Яз. Ал. Стамболийски, 1954 г. Яз. Студен кладенец, 1956 г.
Яз. Искър, 1954 г. Яз. Кърджали, 1961 г. Яз. Ивайловград, 1963 г.
 

Технически контрол

Осъществява се системен непрекъснат технически мониторинг на всички хидротехнически съоръжения с помощта на контролно-измерителни системи и прибори, както и визуални огледи. Тази дейност се осъществява по утвърдени програми за технически контрол, като стриктно се спазват изискванията на нормативните документи в тази насока.
 
Контролират се:
 • премествания на язовирните стени, основите и скатовете им с методите на геодезията и с отвесови уредби
 • филтрация през язовирните стени, основите и скатовете им
 • химическа и механическа суфозия на водите 
 • водостопански, хидроложки и метеороложки наблюдения и измервания при язовирните стени и във водосборите на каскадите, свързани с комплексните анализи и рационалното използване на водите
 • отложени наноси във водохранилищата и развиващи се ерозионни процеси.
 • техническо и експлоатационно състояние на машини и електросъоръжения в язовирните стени
 • техническо и експлоатационно състояние на водохващанията и деривациите
 
Измерване деформации с GPS станция Геодезически измервания на деформации
Измерване деформации с отвесова уредба Метеороложки наблюдения  Контролиране на филтрационни процеси
 

Дейности по техническа експлоатация

 • Разработване на вътрешнонормативна база документи, регламентиращи дейностите, свързани с техническата експлоатация, сигурността и надеждността на язовирните стени и на другите хидротехнически съоръжения;
 • Технически прегледи Ежегодно се провеждат технически прегледи за установяване на експлоатационното състояние на язовирните стени и на другите съоръжения за максимално улавяне и рационално използване на водите. Периодично съгласувано с нормативната уредба извършване огледи на деривации и подводни огледи на съоръженията;
 • Периодично изготвяне на анализи за състоянието на потенциално опасни и големи язовирни стени, стопанисвани от НЕК-ЕАД. Посредством постоянния обмен на информация се изготвят анализите за сигурността, поведението на язовирните стени и за резултатите от тяхната стопанска експлоатация. Преценява се необходимостта от извършването на текущи и основни ремонти. Анализите се разглеждат от експертен технически съвет на Националната електрическа компания, включващ специалисти в областта на язовирното проектиране, строителството и експлоатацията, които вземат решения, свързани с бъдещата експлоатация;
 • Изготвени планове за действие в аварийни ситуации и при високи води, съгласувани с национална служба „Гражданска защита“, областните управи и кметства;
 • Изготвяне на проекти за поддържането на съоръженията и за налагащите се ремонтни работи по тях, за проучване на противофилтрационните завеси, за нови допълнителни хидротехнически машинни и електросъоръжения, за битови и служебни сгради, работилници, комуникации, охрана на труда и много други
 • Извършване на ново строителство във връзка с техническата, стопанската и с другата дейност на предприятието;
 • Максимално улавяне и създаване на условия за ефективно използване на водите.