Покана

Наименование: Оглед на дюкер „Стара река“, яз. район „Батак“

Статус: Активна до: 07.12.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана29.11.2022 г.
1. Техническа спецификация29.11.2022 г.
2. Информационен лист за участника29.11.2022 г.
3. Предложение за изпълнение29.11.2022 г.
4. Ценова предложение29.11.2022 г.
5. Проект на договор29.11.2022 г.
6. Споразумение по КОСЗБУТ29.11.2022 г.
7. План за качество29.11.2022 г.
8. Заявка за достъп29.11.2022 г.
9. Банкова гаранция 29.11.2022 г.
10. Декларации подизпълнител29.11.2022 г.