Покана

Наименование: Изготвяне на работен проект за следене на деформации в две обособени позиции за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“

Статус: Активна до: 12.08.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана12.07.2022 г.
1 Техническа спецификация - яз. р-н Копринка12.07.2022 г.
2 Техническа спецификация - яз. р-н Розов_кладенец12.07.2022 г.
3 Информационен лист12.07.2022 г.
4 Предложение за изпълнение на поръчката12.07.2022 г.
5 Ценово предложение12.07.2022 г.
6 Заявка за достъп в нестратегически зони и обекти12.07.2022 г.
7 Проекто-договор за_проектиране GNSS яз. Копринка12.07.2022 г.
8 Проекто-договор за проектиране GNSS яз. Розов кладенец12.07.2022 г.
9 Протокол за извършен оглед на обекта12.07.2022 г.
10 ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за участие като подизпълнител12.07.2022 г.
Удължаване на срока за подаване на оферти03.08.2022 г.