Покана

Наименование: Покана за участие в процедура КККР път Девин-Михалково

Статус: Активна до: 17.10.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана04.10.2022 г.
1 Техническа спецификация04.10.2022 г.
2 Информационен лист за участника04.10.2022 г.
3 Предложение за изпълнение на поръчката04.10.2022 г.
4 Ценово предложение04.10.2022 г.
5 Проект на договор04.10.2022 г.
6 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител04.10.2022 г.
7 Декларация по чл.66 ал.1 от ЗОП04.10.2022 г.