Покана

Наименование: Доставка на 32 (тридесет и два) тона високо калорични въглища за Ремонтна база „Батак“ – Предприятие „Язовири и каскади”

Статус: Активна до: 25.08.2022 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана11.08.2022 г.
1 Техническа спецификация11.08.2022 г.
2 Предложение за изпълнение на поръчката11.08.2022 г.
3 Ценово предложение11.08.2022 г.
4 Проект на договор11.08.2022 г.
5 Декларация за подизпълнител11.08.2022 г.
6 Декларация съгласие за подизпълнител11.08.2022 г.
7 Информационен лист на участника11.08.2022 г.