Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

На работно посещение в най-голямата помпено-акумулираща централа в Източна Европа ПАВЕЦ  Чаира, собственост на НЕК ЕАД, бяха представителина MEPSO - Македония, EMS - Сърбия, MAVIR - Унгария, TEIAS - Турция, Transelectrica – Румъния.

На срещата представители на НЕК ЕАД запознаха гостите с каскада Белмекен - Сестримо и ПАВЕЦ Чаира. Чуждестранните гости разгледаха централата и се запознаха със съоръженията, режимите на работа, както и подробности по отношение на важното място, което заема ПАВЕЦ Чаира в регулирането на електроенергийната система на България.

chaira1

chaira2

chaira3

chaira4

chaira5

Съгласно разпоредбата на чл.31 ал.5 от ЗЕВИ Общественият доставчик, съответно крайните снабдители, изкупуват произведената електрическа енергия от възобновяеми източници при следните условия:

  1. по преференциална цена, за количествата електрическа енергия до размера на определената средногодишна продължителност на работа, съгласно решението на КЕВР за определяне на цена на конкретния производител;
  2. по утвърдената от КЕВР цена, по която общественият доставчик продава електрическата енергия на крайните снабдители и електроразпределителните дружества, за количествата, надхвърлящи производството по т. 1;
  3. количествата по т. 1 и 2 се намаляват с количествата, които производителите ползват за собствени нужди, за снабдяване на свои клонове, предприятия и обекти и които продават по свободно договорени цени по реда на глава девета, раздел VII от Закона за енергетиката и/или на балансиращия пазар.

Разпоредбата на чл. 31 ал.5 е приета със Закон за държавния бюджет/ обн. в ДВ бр. 109/ 2013 год./ и е в сила от 01.01.2014 год. В ценовите решения на КЕВР/предишно наименование ДКЕВР/ средногодишната продължителност е определена в брой часове. Например в решение на ДКЕВР № Ц-18 от 20.06.2011 г. в раздел II, т.5 е определена средногодишна продължителност на работа на вятърни електрически централи работещи до 2 250 часа в размер на 2 050 часа. В т.6 е определена средногодишна продължителност на работа на вятърни електрически централи работещи над 2 250 часа в размер на 2 300 часа. В същото ценово решение в раздел III, т.5 е определена средногодишна продължителност на работа на фотоволтаични електрически централи в размер на1 250 часа. Доколкото НЕК ЕАД, в качеството си на обществен доставчик изкупува произведената електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници в изпълнение на законово задължение, в съответствие с разпоредбата  на чл.31, ал.5, т.1 от ЗЕВИ, следва да заплаща на производителите по определената в ценовите решения на регулатора преференциална цена само количествата енергия, които са произведени до достигане на часовете, посочени в съответните ценови решения на КЕВР, независимо с каква мощност са работили производителите. Останалите количества съгласно чл.31, ал.5, т.2 от ЗЕВИ следва да се заплащат по утвърдената цена, по която общественият доставчик продава електрическа енергия на крайните снабдители и електроразпределителните дружества.

От отчета за първо тримесечие на 2015 г. за произведената електроенергия от централи на ВЕИ присъединени към преносната мрежа се вижда, че работата им с капацитет над 80 % от инсталираната им мощност достига за някои инсталации 570 часа при фактурирани 2020 часа от одобрени в решение на КЕВР 2050 часа и 450 часа при фактурирани 1989 часа от одобрени в решение на КЕВР 2000 часа. При запазване тенденцията от това тримесечие годишната използваемост при работа над 80 % от мощноста ще достигне определените часове и ще гарантира стабилността на инвестицията. Също така трябва да се отбележи, че енергията над определените часове в решенията на КЕВР също се изкупува от обществения доставчик на цена над средните пазарни нива на свободния пазар.

На тържествена церемония в присъствието на премиера Бойко Борисов и на министъра на енергетиката Теменужка Петкова днес бяха подписани споразумения за промяна на дългосрочните договори с ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Марица Изток 1" и ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3". Новите договорености регламентират намаляване на цената за разполагаемост по двата договора - 17% за ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3" и 14% за ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Марица Изток 1", без да се увеличава срока на изпълнение. От своя страна НЕК се ангажира да изплати изцяло просрочените си задължения към двете централи.

Документите бяха подписани от изпълнителния директор на НЕК Петър Илиев, Иван Цанков – главен търговски директор на Ей И Ес България, и Гари Левсли, изпълнителен директор на ТЕЦ „Контур Глобал Марица изток 3". На подписването присъства и посланикът на САЩ в София Марси Рийс.

Прочети още...

Повече от 100 000 хиляди души от областите попаднали в снежния капан получават ток директно от водноелектрическите централи на НЕК ЕАД

Вече няколко денонощия централи на Национална електрическа компания в бедстващите общини работят на островен режим и подават електричество на редица населени места откъснати от националната електроразпределителна мрежа. ВЕЦ „Цанков камък" захранва гр. Девин, гр.Смолян, с. Стойките, Пампорово с електричество. ВЕЦ „Кърджали", ВЕЦ „Батак", ВЕЦ „Бели Искър" подават електричество на хиляди хора до нормализирането на обстановката.

Служителите на ВЕЦ „Бял извор" късно през нощта на 8 март спасиха от снежния ад и приютиха в централата трима миньори и семейство, които не са успели да стигнат до домовете си заради обилния сняг.

10.03.2015г.
ПРЕСЦЕНТЪР

Първи проект за НЕК ЕАД по Европейска програма, изработен и спечелен със собствени сили на специалисти от компанията, без намесата на външни сътрудници и консултанти

Постигнатият успех, при това при първия опит в кандидатстването, за пореден път потвърждава високия професионализъм на служителите, работещи в компанията, и е стимул за активна работа по бъдещи проекти от новия програмен период на Европейската комисия.

Добрата новина бе съобщена на пресконференция, организирана от НЕК ЕАД, на 16 февруари. Инициатори на проекта са специалистите от управление "Човешки ресурси" в НЕК ЕАД. Целите, задачите и ползите от спечеления проект за компанията и служителите и бяха представени от Ваня Димитрова – експерт към управление "Човешки ресурси", Елена Маринкова – юрист в компанията и Христина Стоянова – пресаташе на НЕК ЕАД.

Проектът е спечелен от името на „Национална електрическа компания" ЕАД, като основната дейност по него ще се изпълнява от и на територията на Предприятие ВЕЦ, гр. Пловдив. Ръководител на проекта е инж. Веселин Маневски – управител на предприятие на ВЕЦ, а координатор – Марияна Деянова-Кирилова.

Прочети още...

В навечерието на Коледните и Новогодишни празници ръководството и служителите на Национална електрическа компания дариха лични средства и празнуваха с възрастните хора от дом „Дълголетие". Лични подаръци получиха всички жени и мъже, живеещи в дома, нова аудио уредба и вкусна почерпка. Подаръците бяха връчени от Момчил Ванов, председател на СД на НЕК ЕАД и Мустафа Ахмедов, член на СД на НЕК ЕАД. Директорката на дома Зоя Маркова благодари на дарителите с думите: „Имали сме много дарители, но за първи път те празнуват заедно с нас. Благодарим ви!". Председателят на СД на НЕК ЕАД Момчил Ванов поздрави възрастните хора: „Нашето дружество има традиции в социалната си политика. За нас е истинско удоволствие да стоплим сърцата на хората, живеещи тук, с нашето присъствие и подаръци." Беше прожектиран филм, с който се отбелязва 60-годишнината на предприятие „Язовири и каскади" на НЕК ЕАД. Художественият състав към дома изнесе музикална програма, след която деца от танцов състав „Чинарче" при Народното читалище в с. Казичене трогнаха сърцата и на домакините, и на гостите, с български народни танци.

Прочети още...

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Изготвяне на независим доклад за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: Доставка на 4 броя шредери за нуждите...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Изграждане защита на водния откос...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на хидравлично и...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на уреди за измерване на...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2