newspapers 3488857

Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ВЕЦ Цанков камък е в разполагаемост

НЕК успешно завърши възстановяването на таблен затвор

На 17.11.2022 г. Национална електрическа компания успешно завърши възстановяването на табления затвор на ВЕЦ Цанков камък, спазвайки стриктно заложения срок. След проведени функционални изпитвания, централата е в пълна разполагаемост. Всички съоръжения са изправни и работят без отклонения в производствените характеристики.

Отделянето на долния сегмент от табления затвор не е причинило поражения по съоръженията на централата и конструкцията на тръбопровода. По време на престоя на централата няма пропуснати ползи, поради акумулираните водни обеми в язовир Цанков камък.

Благодарение на интензивната работа и високия професионализъм на служителите на НЕК и на специализирана фирма с подемна техника, изваждането на долния сегмент от табления затвор, тежащ  7 400 kg, от напорния тръбопровод с обща дължина 650 m, беше извършено за по-малко от четири дни. Тази изключително сложна операция е безпрецедентна в историята на българската енергетика и е поредно доказателство за капацитета на инженерите и експертите, работещи в компанията. В дейностите се включи и Електроенергийният системен оператор, който оказа съдействие със служители и техника.

Таблата беше извадена на работна площадка във водовземна кула, където от страна на НЕК бяха извършени необходимите възстановителни дейности. В ремонтната база на компанията бяха изработени нови, по-надеждни осигурителни елементи, които да гарантират експлоатационната сигурност на съоръжението.

Допълнителна информация за Хидровъзел Цанков камък

Хидровъзел Цанков камък е разположен в Западните Родопи, изграден е на река Въча и се използва изключително за производство на електрическа енергия. Той представлява трето стъпало от каскадата Доспат – Въча. Самата каскада е обект с комплексно използване на водните ресурси – за промишлено водоснабдяване, напояване и електропроизводство. Язовир Цанков камък акумулира воден обем от 110.7 млн. m3 и е с дължина 15 km.

Основни подобекти на хидровъзела са едноименните язовирна стена, водноелектрическа централа с инсталирана мощност 85 MW и малка ВЕЦ с мощност 1.3 MW за осигуряване на екологичен приток в р. Въча

Язовирната стена е единствената в държавата ни бетонна, двойно дъгова, симетрична с височина 130,5 m, което я прави една от най-високите в България. Дължината е 464 m, а дебелината в основата е 27,6 м.

Съоръженията са с технологично оборудване съгласно най-високите международни стандарти, които са в пълно съответствие с изискванията на Международната комисия по големите язовири за мониторинг на такива язовирни стени. Хидровъзел Цанков камък е с пълна автоматизация на всички технологични процеси на електропроизводството.

ПРЕСЦЕНТЪР

Цанков камък1

Цанков камък2

Цанков камък3

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

НЕК ЕАД успешно завърши рехабилитацията на хидроагрегат 2 в ПАВЕЦ Белмекен

Разполагаемата мощност на каскадата „Белмекен-Сестримо-Момина клисура“ за есенно-зимния сезон ще бъде с пълна мощност от 735 МВт

На 5.11.2022 г. Националната електрическа компания успешно завърши рехабилитацията на хидроагрегат (ХА) №2 в ПАВЕЦ Белмекен след проведени 72-часови проби в реални експлоатационни условия. Агрегатът е с електропроизводствена мощност от 75 МВт. Към този момент 4 от 5 хидроагрегата в ПАВЕЦ Белмекен са успешно рехабилитирани, предстои рехабилитация на последния ХА.

Разполагаемата мощност на каскада „Белмекен-Сестримо-Момина клисура“ за есенно-зимния сезон ще бъде с пълната си мощност от 735 МВт, с което НЕК ЕАД ще гарантира сигурност на доставките и надеждна работа на електроенергийната система. Към момента при 7 от 9-те хидроагрегата от каскадата рехабилитацията е завършена напълно.

В качеството си на обществен доставчик НЕК гарантира на първо място сигурността на доставките на електрическа енергия за клиентите на крайните снабдители и участва в осигуряването на резерва за регулиране на електроенергийната система. Компанията търгува и на свободния пазар, като използва всички платформи на БНЕБ. Системата от язовири, ВЕЦ и ПАВЕЦ, оперирани от НЕК, позволяват гъвкаво управление на производствените мощности и успешното съхранение на енергия, чрез отговорно изразходване на водния ресурс. Със своите 31 ВЕЦ и ПАВЕЦ с инсталирана мощност от 2737 МВт в турбинен режим и 931 МВт в помпен режим НЕК е най-големият производител на енергия от възобновяеми източници в страната.

Допълнителна информация за рехабилитацията на каскадата

Каскадата Белмекен – Сестримо – Момина клисура включва помпено акумулираща водноелектрическа централа (ПАВЕЦ) Белмекен, водноелектрическа централа (ВЕЦ) Сестримо, ВЕЦ Момина клисура, язовир Белмекен, дневен изравнител Станкови бараки и дневен изравнител Момина клисура. Разположена е в североизточните склонове на Рила планина и се разпростира от 1920 м.н.в. при яз. Белмекен до 251 м.н.в. при ВЕЦ Момина клисура. Общата инсталирана мощност на каскадата е 735 МВт в генераторен режим и 104 МВт в помпен режим.

На 18.05.2018 г. бе подписан договор между НЕК ЕАД и консорциум KONČAR KET - ČKD BLANSKO – RUDIS за рехабилитацията на трите централи от каскадата - ПАВЕЦ Белмекен, ВЕЦ Сестримо и ВЕЦ Момина клисура.

Рехабилитацията на каскадата е част от проекта за рехабилитация на съоръжения от хидроенергийната система, финансиран с безвъзмездни средства от Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове от АЕЦ Козлодуй (KIDSF), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие по Споразумение за безвъзмездна помощ.

Проектът има за цел да увеличи експлоатационната надеждност и да подобри възможностите и бързодействието на централите при участие в първичното и вторично регулиране на честотата на мрежата и захранването на коридори за аварийно възстановяване на енергийната система, чрез подмяна на амортизирано оборудване.

Обхватът на договора цели поетапна пълна модернизация на съоръженията, включващо проектиране, доставка на ново оборудване, ремонт на елементи от съществуващото оборудване, монтаж, надзор, настройка, изпитване и въвеждане в експлоатация..

При изпълнението на  рехабилитацията на всяка централа са заложени следните общи цели:

  • възможно най-добри решения за безопасност и здраве
  • повишаване на надеждността на съоръженията
  • минимално въздействие върху околната среда
  • високо енергийно производство
  • ниска консумация на енергия за собствени нужди
  • висока степен на гъвкавост при енергийното производство
  • най-високо ниво на автоматизация
  • кратко време за пускане и спиране

ПРЕСЦЕНТЪР

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Извеждането от разполагаемост на ВЕЦ “Цанков камък” не крие риск за електрозахранването в страната

Не са претърпени и пропуснати ползи

ВЕЦ „Цанков камък“ е с инсталирана генераторна мощност от 85 MW и същата в периода на извеждането й от разполагаемост не поставя под риск сигурността на електрозахранването на страната. Не са претърпени и пропуснати ползи предвид акумулираните водни обеми в язовир „Цанков камък“. От настъпване на събитието се извършват необходимите дейности за бързото възстановяване на разполагаемостта на централата. Детайлите по случая са както следва:

На 14.10.2022 г. хидроагрегат № 1 във ВЕЦ „Цанков камък“ е изключен от паралел с мрежата за обезопасяване и оглед поради появил се нехарактерен шум при работа. Вследствие на това е организиран оглед и преглед на всички водопровеждащи съоръжения, като е изваден един от таблените затвори (бързопадащ савак) на ремонтна площадка за инспекция. Установена е липса на най-долния сегмент на таблата. След оглед на напорния тръбопровод е констатирано, че сегментът от бързопадащия савак се намира в колекторния участък на слабонапорния тръбопровод.

Вследствие на установеното събитие са предприети всички необходими оперативни и технически действия за възстановяване в максимално кратки срокове на нормалната експлоатация на централата:

- Подготовка за изваждане на сегмента, като за целта е започнат демонтаж на място и сваляне на детайли от конструкцията с цел олекотяването й;

- Възложено е проектиране на нова табла, включващо подобряване на системата за закрепване, както и последваща изработка на необходимите детайли;

- Направена е необходимата организация за изваждане на сегмента от напорния тръбопровод по такелажен метод, което започва на 06.11.2022 г. Пълното възстановяване на бързопадащия савак се очаква да приключи до 17.11.2022 г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

НЕК е приета за пълноправен член на EASE

Пълноправното членство на компанията е одобрено от Изпълнителния съвет на ЕАСЕ.

Европейската асоциация за съхранение на енергия (ЕАСЕ) е създадена през 2011 г. със седалище в Брюксел, Белгия. ЕАСЕ представлява приблизително 60 членове, включително доставчици на комунални услуги, технологии, изследователски институти, оператори на разпределителни мрежи и оператори на преносни мрежи и организации, работещи в цялата верига на съхранение на енергия. ЕАСЕ цели насърчаване на съхранението на енергия за подпомагане на икономически ефективния преход към устойчива, неутрална по отношение на климата и сигурна енергийна система.

В качеството си на пълноправен член НЕК ще участва в общото събрание, комисиите и работните групи, възможност да издигне кандидатура на свой представител в Изпълнителния съвет, както и във вземането на решения и изготвянето на ключови документи.

За НЕК като регионален лидер в производството и съхранението на чиста енергия, членството в ЕАСЕ е възможност за обмен на опит и идеи с другите компании в сектора за реализиране на целите на Зеления преход в интерес на обществото и потребителите. 

ПРЕСЦЕНТЪР

photo NEK EASE

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

НЕК е приета за пълноправен член на EFET

Пълноправното членство на компанията е одобрено от Управителния съвет на EFET на проведено заседание на 9 септември 2022 г.

Европейската федерация на търговците на енергия – EFET, със седалище в гр. Амстердам, Нидерландия, е създадена с цел подобряване на условията за търговия с енергия в Европа и за насърчаване на развитието на устойчив и ликвиден европейски пазар на едро. Мисията на организацията е ефективното функциониране на електроенергийния, газовия и всички свързани с тях пазари, така че да бъдат в полза на икономиката, обществото и крайните потребители. Основна дейност на EFET е разработването и предлагането на стандартни договори за доставка на едро и стандартизиране на свързаните с тях сделки и бизнес процеси.

В качеството си на пълноправен член НЕК ще участва във всички срещи и дейности на EFET в съответните комисии и работни групи, както и във вземането на решения и изготвянето на ключови документи.

Активното участие в EFET ще допринесе за адаптирането и позиционирането на НЕК в условията на пълна либерализация и динамичната среда на единния европейски електроенергиен пазар.

ПРЕСЦЕНТЪР

EFET

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Активно участие на НЕК в доброволни обществено значими каузи

Още от първите дни след големите наводнения в района на град Карлово служители на НЕК ежедневно обединяват усилия и участват като доброволци в разчистването на къщи, дворове и инфраструктура в село Богдан – едно от най-силно засегнатите населени места. Над 1488 човекочаса в помощ на пострадалите са вложени от компанията до момента за преодоляване на последиците от природното бедствие. За целите на разчистването НЕК осигурява и строителна механизация.

На 17 септември НЕК проведе и мащабна акция по почистването на бреговете на язовир Копринка. С участието на повече от 90 служители и техните семейства доброволците успяха да съберат близо 1 тон отпадъци. Акцията е част от доброволната кампания на НЕК, стартирала през 2021 г. за почистване на бреговете на язовирите, стопанисвани от компанията. В рамките на инициативата миналата година в началото на лятото служители на НЕК почистиха бреговата ивица на язовир Доспат.

Отчитайки ролята си в сектора и за обществото като най-голям производител на електроенергия от възобновяем източник – водата, Националната електрическа компания ще продължи да бъде активна в осъществяването на обществено значими каузи.

ПРЕСЦЕНТЪР

1

2

Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни