newspapers 3488857

Новини

Изпълнителният директор на НЕК ЕАД Петър Илиев награди служители на компанията с над 30 години стаж в енергетиката по случай Деня на енергетика

На 18 юни, на официална церемония, г-н Петър Илиев връчи ежегодните награди по случай професионалния празник на енергетиците. Удостоени с отличия бяха много служители на компанията с над 30-годишен стаж в енергетиката.

Г-н Петър Илиев пожела на всички здраве, щастие и успехи, благодари им за всеотдайния труд и високия професионализъм при изпълнение на служебните задължения: „На този ден искам да изразя своето уважение и искрена признателност към всички ръководители, работници и специалисти, чиято любов към професията на български енергетици, отговорност и всеотдайност в ежедневната им работа, са гарант за отстояване на авторитета на Националната електрическа компания на България."

Гости на събитието бяха членовете на СД на НЕК ЕАД, Георги Петров – председател на Националната федерация на енергетиците и Божидар Митев – председател на Независимата синдикална федерация на енергетиците в България, към КНСБ.

1

 

Сред наградените повече от 130 служители с над 30 години стаж в енергетиката бе и изпълнителният директор на НЕК ЕАД, почетната фирмена статуетка му бе връчена от Момчил Ванов – председател на СД на компанията.

2

3

Становище на НЕК ЕАД относно Доклад на КЕВР за цени в сектор "Топлоенергетика" от 01.07.2015 г.

Становище на НЕК ЕАД относно Доклад на КЕВР за цени в сектор "Топлоенергетика" от 01.07.2015 г.

Становище на НЕК ЕАД относно доклад на КЕВР за цени в сектор "Електроенергетика" от 01.07.2015 г.

Становище на НЕК ЕАД относно доклад на КЕВР за цени в сектор "Електроенергетика" от 01.07.2015 г.

Яденица е със статут на Проект от общ интерес за енергийната инфраструктура на Европейският съюз

На 24.04.2015 г. влезе в сила споразумението за безвъзмездни финансови средства подписано между НЕК ЕАД и Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи" към Европейската комисия. Съгласно това споразумение, отпуснатите на НЕК ЕАД средствата са в размер до 3,213 млн. евро. С тях ще се покрият 50% от разходите за обновяване на ОВОС, проект и получаване на разрешително за строеж на язовир Яденица.

Помпено-акумулираща мощност в България – Яденица е със статут на Проект от общ интерес (PCI) за енергийната инфраструктура на Европейския съюз.

С генераторна мощност 864 МW и помпена 788 МW „Чаира" е най-голямата ПАВЕЦ в Източна Европа. В централата са монтирани четири едностъпални хидроагрегата по 216 МW – в турбинен и по 197 МW – в помпен режим. Горен изравнител на ПАВЕЦ „Чаира" е язовир „Белмекен" с полезен обем 141 млн. м3 – който служи като основно водохранилище за централите от енергийната каскада „Белмекен-Сестримо" – а долният изравнител, язовир „Чаира", е с полезен обем 4,2 млн. м3. С реализирането на Проект „Яденица" обемът на долния изравнител ще се увеличи с 9 млн. м3.

Така ще увеличи времето за непрекъсната работа на ПАВЕЦ „Чаира", основен балансьор в електроенергийната система на България, от 8,5 часа на 22 часа при пълна мощност на четирите хидроагрегата в турбинен режим.
Връзката между двете водохранилища - язовир „Чаира" и язовир „Яденица" ще се осъществява чрез напорна деривация - реверсивен напорен тунел.

След въвеждането в експолатация на язовир „Яденица", ПАВЕЦ "Чаира" ще премине от дневен към седмичен режим на работа.
При дневния режим се налага ежедневно изравняване на отработената вода от централата в турбинен и помпен режим.

Проектът „Яденица" обхваща реализацията на два основни строителни елемента. Те са както следва:

1. Изграждане на реверсивния напорен тунел за връзка между язовир „Яденица" и язовир „Чаира.
Габаритите на съоръжението са както следва:

  • Обща дължина на тунела - 6 728 м;
  • Светъл диаметър - 7,0 м;

2. Изграждане насипна язовирна стена „Яденица"

  • Общ обем на язовирното езеро - 14,2 млн м3;
  • Полезен обем на язовирното езеро - 9,2 млн. м3;
  • Височина на стената - 109,15 м;
  • Дължина на стената по короната - 315,0 м;

Работно посещение в най-голямата помпено-акумулираща централа в Източна Европа ПАВЕЦ Чаира

На работно посещение в най-голямата помпено-акумулираща централа в Източна Европа ПАВЕЦ  Чаира, собственост на НЕК ЕАД, бяха представителина MEPSO - Македония, EMS - Сърбия, MAVIR - Унгария, TEIAS - Турция, Transelectrica – Румъния.

На срещата представители на НЕК ЕАД запознаха гостите с каскада Белмекен - Сестримо и ПАВЕЦ Чаира. Чуждестранните гости разгледаха централата и се запознаха със съоръженията, режимите на работа, както и подробности по отношение на важното място, което заема ПАВЕЦ Чаира в регулирането на електроенергийната система на България.

chaira1

chaira2

chaira3

chaira4

chaira5

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Съгласно разпоредбата на чл.31 ал.5 от ЗЕВИ Общественият доставчик, съответно крайните снабдители, изкупуват произведената електрическа енергия от възобновяеми източници при следните условия:

  1. по преференциална цена, за количествата електрическа енергия до размера на определената средногодишна продължителност на работа, съгласно решението на КЕВР за определяне на цена на конкретния производител;
  2. по утвърдената от КЕВР цена, по която общественият доставчик продава електрическата енергия на крайните снабдители и електроразпределителните дружества, за количествата, надхвърлящи производството по т. 1;
  3. количествата по т. 1 и 2 се намаляват с количествата, които производителите ползват за собствени нужди, за снабдяване на свои клонове, предприятия и обекти и които продават по свободно договорени цени по реда на глава девета, раздел VII от Закона за енергетиката и/или на балансиращия пазар.

Разпоредбата на чл. 31 ал.5 е приета със Закон за държавния бюджет/ обн. в ДВ бр. 109/ 2013 год./ и е в сила от 01.01.2014 год. В ценовите решения на КЕВР/предишно наименование ДКЕВР/ средногодишната продължителност е определена в брой часове. Например в решение на ДКЕВР № Ц-18 от 20.06.2011 г. в раздел II, т.5 е определена средногодишна продължителност на работа на вятърни електрически централи работещи до 2 250 часа в размер на 2 050 часа. В т.6 е определена средногодишна продължителност на работа на вятърни електрически централи работещи над 2 250 часа в размер на 2 300 часа. В същото ценово решение в раздел III, т.5 е определена средногодишна продължителност на работа на фотоволтаични електрически централи в размер на1 250 часа. Доколкото НЕК ЕАД, в качеството си на обществен доставчик изкупува произведената електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници в изпълнение на законово задължение, в съответствие с разпоредбата  на чл.31, ал.5, т.1 от ЗЕВИ, следва да заплаща на производителите по определената в ценовите решения на регулатора преференциална цена само количествата енергия, които са произведени до достигане на часовете, посочени в съответните ценови решения на КЕВР, независимо с каква мощност са работили производителите. Останалите количества съгласно чл.31, ал.5, т.2 от ЗЕВИ следва да се заплащат по утвърдената цена, по която общественият доставчик продава електрическа енергия на крайните снабдители и електроразпределителните дружества.

От отчета за първо тримесечие на 2015 г. за произведената електроенергия от централи на ВЕИ присъединени към преносната мрежа се вижда, че работата им с капацитет над 80 % от инсталираната им мощност достига за някои инсталации 570 часа при фактурирани 2020 часа от одобрени в решение на КЕВР 2050 часа и 450 часа при фактурирани 1989 часа от одобрени в решение на КЕВР 2000 часа. При запазване тенденцията от това тримесечие годишната използваемост при работа над 80 % от мощноста ще достигне определените часове и ще гарантира стабилността на инвестицията. Също така трябва да се отбележи, че енергията над определените часове в решенията на КЕВР също се изкупува от обществения доставчик на цена над средните пазарни нива на свободния пазар.

Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни