newspapers 3488857

Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

НЕК откри Център за професионално образование Зелена енергия

Центърът ще обучава по 14 ключови за енергетиката специалности

Националната електрическа компания откри своя Център за професионално обучение Зелена енергия в присъствието на Областния управител на гр. Пловдив д-р инж. Илия Зюмбилев, председателя на НАПОО инж. Марияна Павлова, представители на академичната общност и браншовите синдикални организации. Центърът се намира на територията на Предприятие ВЕЦ в гр. Пловдив и в него ще се провеждат професионални обучения, преквалификация и повишаване на квалификацията на служителите на НЕК и външни лица по 10 ключови професии и 14 специалности в областта на енергетиката.

Зелена енергия разполага със собственa техническа учебна база, включително ремонтно-механичен цех с обособени работни места за обучение, химическа лаборатория, тренировъчна площадка, работилници и учебни зали. Центърът предоставя възможности за обучение и развитие в областта на зелената енергия, като се фокусира върху експертното знание, практически опит чрез реални проекти, насърчаване на иновациите, засилване на сътрудничеството между академичния свят и бизнеса и продължаване на приемствеността.

„Центърът за професионално обучение е важен фактор за успеха и конкурентното предимство на НЕК като най-големия производител от възобновяеми енергийни източници и оператор на системи за съхранение в страната“, каза изпълнителният директор на НЕК инж. Мартин Георгиев. „Уверен съм, че инвестицията в център Зелена енергия ще допринесе не само за повишаване на квалификацията и уменията на нашите служители, но и ще има висока добавена стойност за развитието на иновации и най-съвременни технологии в енергийния сектор в България.

Управителят на Предприятие ВЕЦ инж. Сивелин Сивов подчерта, че служителите на предприятието ще бъдат неразделна част от екипа, който ще поддържа и развива дейността на място. „Нека си пожелаем Центърът за професионално обучение да бъде едно зелено, неувяхващо стръкче в сърцето на компанията, да стане средище за усвояване на знания и умения, обмяна на опит и добри практики и осъществяване на приемственост“, допълни той.

Допълнителна информация

Центърът за професионално обучение Зелена енергия на НЕК е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на професионална квалификация по 10 професии и 14 специалности в областта на хидроенергетиката, електротехниката, строителството, механотехниката, екологията и икономиката.

За повече информация: https://nek.bg/index.php/bg/za-nas/cpo-zelena-energiaПРЕССЪОБЩЕНИЕ

EB6

НЕК и Стопанският факултет на Софийския университет подписаха споразумение за сътрудничество

В изпълнение на стратегията на НЕК за ползотворно партньорство с висшите учебни заведения в страната, на 29 септември изпълнителният директор на компанията инж. Мартин Георгиев и деканът на Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ доц. д-р Атанас Георгиев подписаха споразумение за сътрудничество. НЕК и Стопанският факултет имат дългогодишно успешно партньорство по редица теми в областта на развитието на българската енергетика и подписването на споразумението открива нови перспективи за съвместни дейности, свързани с предизвикателствата на трансформацията на енергийния сектор.

Двете страни ще си оказват съдействие за популяризиране на ютилити сектора посредством подготовка на висококвалифицирани специалисти в мениджмънта и мониторинга на публични предприятия, устойчивото и отговорно управление, интелигентни технологии, търговия и инвестиции във ВЕИ, управление на енергийни данни, инвестиции в хибридни енергийни паркове и съоръжения, финансови и регулаторни технологии чрез повишаване на теоретичните знания и развиване на практически умения и др.

„За нас е чест да работим заедно и да дадем нова енергия на дългогодишното ни сътрудничество с актуални теми и съвместни инициативи“, каза инж. Георгиев. „Това споразумение затвърждава ангажимента на двете страни за обмена на експертиза по ключови аспекти в българската енергетика и ще бъде важен инструмент за обогатяване на знанията на студентите и експертите в подкрепа на младите таланти“. 

Доц. д-р Атанас Георгиев подчерта активната учебна дейност на Стопански факултет, вкл. в международен план, и открои редица възможности за съвместни инициативи – участие на служители от НЕК като обучаеми и гост-лектори в бакалавърски и магистърски програми, следдипломни квалификации, присъединяване към Кариерния център, работа по научно-приложни проекти и др.

В началото на новата академична година НЕК затвърждава позицията си на доверен партньор в подготовката и развитието на успешни кадри в енергийния отрасъл.

ПРЕСЦЕНТЪР

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

НЕК с повишен кредитен рейтинг от Standard & Poor’s

Перспективата на компанията е стабилна

На 17 август 2023 г. международната рейтинговата агенция Standard & Poor’s повиши кредитния рейтинг на „Национална електрическа компания“ ЕАД от "ВВ-“ на "BB“, със стабилна перспектива, поради подобряване на кредитните показатели на дружеството.

Повишаването на рейтинга е резултат от изключителното представяне през 2022 г. на НЕК ЕАД и едноличния собственик на компанията - „Български енергиен холдинг“ ЕАД. Стабилната перспектива отразява очакванията на рейтинговата агенция, че БЕХ ЕАД ще продължи да оказва ликвидна подкрепа на НЕК ЕАД и останалите дъщерни дружества от Групата, както и ще поддържа задлъжнялостта си ниска за периода 2023 – 2025 г. От Standard & Poor’s посочват също, че очакват подобрение в профила на приходите на БЕХ ЕАД.

Отлагането на либерализацията на пазара на електроенергия на дребно за 2025 г. ограничава самостоятелния кредитен профил на НЕК ЕАД. Рейтинговата агенция прогнозира, че поради изпълнението на функцията на Обществен доставчик НЕК ЕАД може да бъде изправена пред променливи финансови резултати.

Кредитната агенцията подчертава, че БЕХ Група запазва стратегическото си значение за сигурността на доставките на електроенергия и природен газ в страната и посочва, че вероятността за подкрепа от страна на правителството е нараснала, доказателство за което са предоставените държавни заеми и гаранции на компании от холдинговата структура. S&P разглежда НЕК ЕАД като дъщерно дружество от стратегическо значение за БЕХ Група, предвид важната му роля в енергийната система на България като производител на беземисионна електроенергия от ВЕЦ, доставчик от последна инстанция и обществен доставчик на електроенергия, както и на факта, че дружеството успя да се трансформира от губещо предприятие до компания, допринасяща за близо 20% от EBITDA (оперативна печалба преди лихви, данъци и амортизации) на БЕХ Група.

В заключение, рейтинговата агенция съобщава, че би могла да повиши рейтинга на НЕК ЕАД, ако кредитният профил на БЕХ Група се подобри до "bbb-" в резултат от по-голяма  стабилност на рентабилността на групата и повече яснота по отношение изпълнението на националните планове и политики, насочени към енергиен преход.

ПРЕСЦЕНТЪР

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

НЕК продължава работата по възстановяване на ГНД Тешел

НЕК продължава работата по възстановяване на Главна напорна деривация (ГНД) Тешел. Деривацията е изпразнена и обезопасена и екип от експерти от НЕК е в процес на установяване на точния обем на нарушения участък. Екипът на НЕК ще потърси становище от водещи експерти от Хидротехническия факултет в Университета по архитектура, строителство и геодезия с цел реализиране на най-доброто решение за възстановяване на облицовката на напорната деривация.

По отношение на нивото на язовир Доспат е важно да се подчертае, че завиреният обем на язовира е с обичайното си ниво на запълване за този период от годината. Няма опасност от неконтролирано изпускане на водни обеми. За осигуряване на ефективен контрол и намаляване на нивото на водния обем на язовира се работи по реализиране в кратки срокове на конкретни решения за безопасно отвеждане на водите от язовир Доспат към изравнител Тешел и водноелектрическите централи от каскада Доспат-Въча. Допълнителен инструмент за управление на нивото на язовира е контролиране на водните притоци чрез събирателните деривации и водохващанията. Всички действия, които НЕК предприема, осигуряват стриктен контрол върху водните ресурси и гарантират безопасност на населението и съоръженията.

За НЕК възстановяването на нормалната експлоатация на ГНД Тешел при спазване на всички мерки за безопасност за околната среда, населението и съоръженията е основен приоритет.

ПРЕСЦЕНТЪР

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

НЕК предприема ремонтни работи на деривационнен тръбопровод при ВЕЦ Тешел

Поради констатирани завишени филтрации на вода в района на ВЕЦ Тешел и главна напорна деривация (ГНД), свързваща централата с яз. Доспат, НЕК извърши превантивни мерки за източване на деривационния тръбопровод.

Вследствие на извършените огледи на тръбопровода са установени линейни участъци с нарушена вътрешна панцеровка (облицовка).

Предприети са действия за установяване на причините и подготовка за извършване на възстановителни ремонтни работи при спазване на най-високи мерки за безопасност на околната среда, служителите и съоръженията.  

Съоръженията на ВЕЦ Тешел не са засегнати, като в периода на извършване на ремонтни дейности централата ще бъде изключена.

Допълнителна информация

Водите на язовир Доспат се отправят към ВЕЦ Тешел чрез главната деривация дълга 16,2 км., от които 15 км са тунели.

ВЕЦ Тешел е първото стъпало на каскадата Доспат-Въча. В централата са монтирани 2 турбогрупи тип Францис с обща мощност 60 МВт.

ПРЕСЦЕНТЪР

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Националната електрическа компания получи лицензия за своя Център за професионално образование и обучение Зелена енергия. Лицензията се издава от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и дава право за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на професионална квалификация по 10 професии. 

Изпълнителният директор на НЕК инж. Мартин Георгиев благодари на инж. Марияна Павлова, Председател на НАПОО, за доверието и оказаната подкрепа по време на цялата процедура по лицензирането на Зелена енергия и изрази увереност, че с екипа от професионалисти в НЕК учебният център ще се превърне в отлична образователна инициатива. Г-жа Павлова пожела успешен старт и множество постижения, като подчерта готовността на служителите на НАПОО за съдействие и занапред.

В качеството си на структуроопределяща компания подхождаме отговорно и поставяме основен акцент върху повишаването и надграждането на професионалната квалификация на кадрите. След подписването на меморандуми за сътрудничество с висшите учебни заведения, множество проведени инициативи със студенти и ученици, лицензирането на Центъра за професионално образование е поредна стъпка в изпълнение на стратегията на компанията за развитие на човешките ресурси и нейния кадровия резерв.

Професионалният учебен център на НЕК Зелена енергия ще бъде открит в началото на новата учебна година в гр. Пловдив.

ПРЕСЦЕНТЪР

Зелена енергия 1

Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни