ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

НЕК завърши успешно рехабилитацията на ВЕЦ Момина клисура

Централата ще посрещне своя 50-годишен юбилей с изцяло обновено турбинно оборудване, нови сферични шибъри, системи за управление и контрол, нови операторски станции

На 26 юли 2023 г. изпълнителният директор на НЕК инж. Мартин Георгиев отбеляза официалното завършване на рехабилитацията на ВЕЦ Момина клисура. Събитието се проведе в централата с участието на заместник-министъра на енергетиката г-н Красимир Ненов, представители на Европейската банка за възстановяване и развитие като администратор на „Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове от АЕЦ Козлодуй“, представители на консорциума изпълнител на рехабилитацията, представители на местната власт и служители на НЕК.

В своето приветствие инж. Георгиев подчерта, че успешното реализиране на рехабилитацията на ВЕЦ Момина клисура е от ключово значение за бъдещата надеждна работа не само на централата, но и на цялата хидроенергийна каскада Белмекен – Сестримо – Момина клисура. Новото съвременно оборудване ще допринесе за по-ефективното управление на ВЕЦ-а и оптимално оползотворяване на ценните водни ресурси. Г-н Георгиев благодари на ЕВБР за оказаната подкрепа, на изпълнителя на рехабилитацията за доброто сътрудничество и на служителите за вложения труд и професионализъм за успешното изпълнение на проекта.

Заместник-министър Ненов посочи, че модернизацията на ВЕЦ Момина клисура ще допринесе за надеждната експлоатация на електроенергийната система на България. По неговите думи завършването на проекта е още една стъпка към постигането на амбициозните цели за декарбонизация, които страната ни като държава-членка на ЕС следва да изпълни.

Обхватът на рехабилитацията на ВЕЦ Момина клисура включва проектиране, производство, доставка, монтаж, технически надзор, настройка, тестване и въвеждане в експлоатация на оборудване: нови сферични шибъри, хидравлични цилиндри за направляващи апарати и синхронни изпускатели на турбините, турбинно оборудване, помпи за технически води, нови турбинни регулатори, възбудителни системи и системи за управление и мониторинг на цялата централа с нови операторски станции. На 27 април 2023 г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството издаде на Националната електрическа компания разрешение за ползване на втори етап от рехабилитацията ВЕЦ Момина клисура, с което  успешно завърши последният етап от проекта.

Извършените рехабилитационни дейности ще намалят разходите за поддръжката на хидроенергийните мощности, ще способстват за подобряване на характеристиките по отношение на нивата на напрежението и честотния контрол, ще допринесат за повишаване на експлоатационната надеждност на централата и за увеличаване на електропроизводството чрез по-ефективното използване на наличния хидропотенциал.

Модернизацията е част от Проекта за рехабилитация на съоръжения от хидроенергийната система, съфинансиран с безвъзмездни средства от администрирания от ЕБВР „Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове от АЕЦ Козлодуй“ (KIDSF) и собствени средства на компанията. KIDSF се финансира от Европейския съюз и следните донори: Австрия, Белгия, Дания, Франция, Гърция, Ирландия, Нидерландия, Испания, Швейцария и Обединеното кралство. През м. декември 2022 г. Асамблеята на донорите на KIDSF одобри удължаване на срока на грантово споразумение, подписано с НЕК. Това позволява на компанията да използва отпуснатите безвъзмездни средства за завършване на проектите по рехабилитация на производствени мощности до края на 2023 г.

Допълнителна информация

ВЕЦ Момина клисура се намира на около 100 км югоизточно от София в с. Момина клисура, област Пазарджик. Централата е въведена в експлоатация през 1973 г. и тази година отбелязва забележителен 50-годишен юбилей. ВЕЦ Момина клисура е деривационна с инсталирана мощност 120 MW и е третото последно стъпало на хидроенергийната каскада Белмекен-Сестримо-Момина клисура. Средното годишно производство на електроенергия от централата е 136 GWh. Произведената електрическа енергия от ВЕЦ Момина клисура от въвеждането ѝ в експлоатация до настоящият момент е  17 637 563 928 kw/h.

На 18.05.2018 г. е подписан договор между НЕК ЕАД и консорциум KONČAR KET – ČKD BLANSKO – RUDIS  с предмет „Рехабилитация на ПАВЕЦ Белмекен, ВЕЦ Сестримо и ВЕЦ Момина клисура “.

Проектът има за цел да увеличи експлоатационната надеждност и да подобри управлението на централата, чрез подмяна на амортизирано оборудване.

При изпълнението на рехабилитацията са заложени следните общи цели:

  • възможно най-добри решения за безопасност и здраве
  • повишаване на надеждността на съоръженията
  • минимално въздействие върху околната среда
  • високо енергийно производство
  • ниска консумация на енергия за собствени нужди
  • висока степен на гъвкавост при енергийното производство
  • най-високо ниво на автоматизация
  • кратко време за пускане и спиране

Международен фонд Козлодуй, администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие, е създаден през м. юни 2001 г. като програма на Европейската комисия и други европейски донори за подпомагане на българското правителство да се справи с предсрочното затваряне и извеждане от експлоатация на четирите блока на АЕЦ Козлодуй и последващи компенсаторни мерки в енергетиката.

НЕК има подписано грантово споразумение с Европейската банка за възстановяване и развитие като Администратор на KIDSF за рехабилитацията на хидроенергийния комплекс Белмекен-Сестримо-Чаира и рехабилитация на ОРУ 110 kV на ВЕЦ Въча 1 и други системи на ВЕЦ под общ контрол. Общият бюджет на споразумението е 37 милиона евро, от които 70% (26 580 000 евро) се  финансират от KIDSF, а 30% от НЕК.

Със своите 31 ВЕЦ и ПАВЕЦ с инсталирана мощност от 2737 MW в турбинен режим и 931 MW в помпен режим НЕК е най-големият производител на енергия от възобновяеми източници в страната.

ПРЕСЦЕНТЪР