newspapers 3488857

Новини

Прaво на отговор

Във връзка с публикувана статия на страницата на „Капитал“ на 4.05.2022 г., озаглавена „След поредна авария ПАВЕЦ "Чаира" е спряла напълно”, Национална електрическа компания ЕАД (НЕК) изразява своята позиция:

Твърденията в статията, в която е направено заключението, че „…самият ПАВЕЦ „Чаира“ ще пропуска да печели по около 50 млн. лв. за всеки месец, в който не работи“, са напълно неверни. Дори при най-оптимистични допускания на стойностите и количествата електрическа енергия в режим на консумация и последваща генерация, подобен положителен финансов резултат е невъзможен. Съпоставката на отчетните данни за ПAВЕЦ Чаира през годините също показват практическа невъзможност за постигане на цитираната печалба. В допълнение, НЕК е публична компания и информация за финансовия резултат по дейности може да бъде намерена във финансовите ни отчети, които са публични.

Не е вярно твърдението, че липсата на генерация от ПАВЕЦ Чаира „означава по-малко предлагане на ток на борсата и съответно по-високи цени“. НЕК е един от основните участници на електроенергийния пазар и участва на регулирания пазар на електроенергия, доставяйки електрическа енергия на крайните снабдители и на потребителите, които не са се възползвали от правото да сменят своя доставчик. Тези продажби съставляват приблизително 77% от общите продажби на дружеството и произтичат от задължения, наложени му от Закона за енергетиката. Дружеството осъществява и сделки на свободния пазар (на БНЕБ) и предоставя разполагаемост за първично, вторично /автоматично и ръчно/ регулиране на честотата и обменните мощности въз основа на тръжните процедури, обявени от оператора на електроенергийната система. За осъществяването на всички тези дейности НЕК управлява водните ресурси изключително отговорно и внимателно, при спазване на регулаторната рамка на КЕВР, съобразно рамките на законовите приоритети и утвърдените месечни лимити за водни обеми от МОСВ. Обръщаме внимание, че оптималният воден баланс на месечна и годишна база се постига чрез планирано покриване на пиковете на системата, без допускане на излишен преразход на воден ресурс. Важно е да се отбележи, че основно балансиращи мощности като ПАВЕЦ „Чаира“ са предназначени за регулиране на излишъка от енергия в системата. Поради спецификата на работа на ПАВЕЦ в помпен режим на работа, среднодневната нетна консумация е по-голяма от среднодневната нетна генерация, от което следва, че количеството енергия в системата ще намалее драстично при използване на централата без наличие на излишък.

На следващо място публикацията на „Капитал“ разпространява неверни квалификации за настъпили „авария след авария“. Съгласно договора за рехабилитация на ПАВЕЦ „Чаира“, сключен на 25.04.2019 г. между „Национална електрическа компания“ ЕАД (Възложител) и консорциум „ABB-Voith“ (Изпълнител), на 22.03.2022 г. се изпълнява програма за „водни“ проби, т.е. пробни пускови изпитвания, при които Изпълнителят провежда тестове, за да демонстрира, че системите и компонентите работят колективно при различни товари, устойчиво с техните регламентирани параметри, както и че компонентите и системите реагират точно на преходните състояния и режими. Техническата неизправност, която е установена след събитието, е наличието на пукнатини през цялото сечение (скъсване) на 8 от 10 статорни колони в стационарната (неподвижната част) част на турбината „спирална камера“. Към днешна дата няма установено засягане на статорната и роторната част на генератора, както и ротиращите се части на турбината и по тази причина твърдението, че „…вероятно ще се наложи изцяло ново изграждане на мощността“ е неправилно и манипулативно. Предвид етапа, в който се намира агрегата, а именно предпускови изпитания, настъпилото събитие не се квалифицира като авария, а като неуспешни водни проби. При извършения превантивен оглед на първи хидроагрегат, който все още не е изведен за рехабилитация, се установиха наличието на аналогични дефекти като тези на четвърти хидроагрегат, но на по-малко статорни колони. Агрегатът не е изключен от защита и няма завишени вибрации, шум или аварийни сигнали/защити преди нормалното спиране за извършване на оглед. Въпреки това, с оглед превенция на бъдеща авария, както и с оглед защита на работещите служители в централата, агрегатът е изведен от разполагаемост до установяване на причината и отстраняване на последствията. Ето защо и двете събития не могат да се квалифицират като авария, както настойчиво се прокламира от „Капитал“.

Не е вярно и твърдението, че „на една от ново ремонтираните турбини, се получи силен воден удар и съоръжението буквално беше унищожено“. Без да изпадаме в подробности по разследването на инцидента, следва да се има предвид, че до този момент нито една хипотеза не може да бъде доказана. Данните от мониторинговите системи не показват отклонение, от което може да се предположи, че причината за събитието е натрупването на няколко фактора, настъпили по едно и също време, извън контролираните параметри на нормална работа на хидроагрегата. За установяване на причината НЕК използва и експертизата на специалисти от академичните среди, както и ще разчита на независими компании с опит в сферата на хидравличните машини, които да направят необходимите изследвания по отношение на изпълнените ремонтни дейности, строителство и експлоатация на централата.

Следващото невярно твърдение е, че „Ситуацията всъщност е още по-нелепа, тъй като не работят и част от мощностите на ВЕЦ каскадата "Белмекен - Сестримо - Момина клисура", която също се захранва от язовир "Белмекен". А това създава друг проблем - точно сега започва пролетното снеготопене, а в планината има рекордни за последните години снежни запаси. Така, от една страна, този ресурс няма да може да се оползотвори, а има и риск от преливане на язовир "Белмекен", след като водата не може да се пусне през централите. Наличието на снежни запаси за годината определя частично притока към големите водосбори, като това зависи и от количеството валежи и изменението на средно дневните температури за периода. Количеството снежни запаси по отношение на водосбора на язовир Белмекен към 05.05.2022 г. е приблизително в размер на 35 млн.м3 и не може да се определи като „рекордно“, като във всички язовири вкл. и в язовир Белмекен е предвиден необходимият свободен обем за поемане на притока, така че този ресурс да се преработи енергийно на 100%. По отношение на изведените мощности, свързани с рехабилитацията на каскада „Белмекен-Сестримо-Момина клисура“, разполагаемата мощност е 585 MW (79,59% от общата максимално възможна разполагаема мощност 735 MW), с които НЕК изпълнява всички свои задължения по лицензионните дейности.

Предвид засиления интерес на „Капитал“ към темата, както и с цел превенция на  целенасоченото и систематично изнасяне на невярна и подвеждаща информация, НЕК кани журналистите, ползвали “три независими източника, да се запознаят с фактите от самия източник.  

Прессъобщение

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК ЕАД има задължение да оповести своето намерение за промяна на цените, които прилага при извършване на лицензионните си дейности за следващия ценови регулаторен период, започващ от 01.07.2022 г.

Към настоящия момент, в процеса на либерализация на пазара на електроенергия,  няма пълна яснота за конкретните функции, които обществения доставчик ще изпълнява от 01.07.2022 г.

В случай на запазване на ролята и функциите на обществения доставчик съгласно действащата към момента нормативна база, цената, по която дружеството, в качеството му на обществен доставчик, продава електрическа енергия на крайните снабдители е функция от:

  • Количествата заявена електрическа енергия за потребление от крайните снабдители;
  • Разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количествата електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители, които се определят от КЕВР в съответствие с чл.21, ал.1, т.21 от Закона за енергетиката (ЗЕ);
  • Цените на производителите, регулирани от КЕВР по чл.30,ал.1, т.1 от ЗЕ;
  • Прогнозната пазарна цена по групи производители, определяна за всеки регулаторен период от КЕВР;
  • Компенсациите от Фонд „Сигурност на енергийната система“, определяни от КЕВР.

Към настоящия момент НЕК ЕАД не разполага с пълната  информация за ценообразуващите елементи за следващия регулаторен период, поради което не може да направи оценка за нивото на цената, по която общественият доставчик ще продава електрическа енергия на крайните снабдители.

Standard&Poor’s промени перспективата на НЕК ЕАД на „стабилна“

Рейтинговата агенция Standard&Poor’s потвърди рейтинга на Национална електрическа компания ЕАД на B+ и промени перспективата от „негативна“ на „стабилна“.

Прессъобщение

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК ЕАД има задължение да оповести своето намерение за промяна на цените, които прилага при извършване на лицензионните си дейности за следващия ценови регулаторен период, започващ от 01.07.2021 г.

Цената, по която дружеството, в качеството му на обществен доставчик, продава електрическа енергия на крайните снабдители е функция от:

  • Количествата заявена електрическа енергия за потребление от крайните снабдители;
  • Разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количествата електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители, които се определят от КЕВР в съответствие с чл.21, ал.1, т.21 от Закона за енергетиката (ЗЕ);
  • Цените на производителите, регулирани от КЕВР по чл.30,ал.1, т.1 от ЗЕ;
  • Прогнозната пазарна цена по групи производители, определяна за всеки регулаторен период от КЕВР;
  • Компенсациите от Фонд „Сигурност на енергийната система“, определяни от КЕВР.

Към настоящия момент НЕК ЕАД не разполага с пълната  информация за ценообразуващите елементи за следващия регулаторен период, поради което не може да направи оценка за нивото на цената, по която общественият доставчик ще продава електрическа енергия на крайните снабдители.

Прессъобщение

Язовирите, стопанисвани от Национална електрическа компания чрез предприятие Язовири и каскади, работят в нормален режим за условията на усложнена хидрометеорологична обстановка след обилния снеговалеж и последвалото покачване на нивата на водите. Обичайните за зимния сезон високи вълни по каскада Арда са в процес на затихване. Язовир Ивайловград прелива контролирано с минималните 60 куб. м/сек., което е в рамките на допустимото. Във всички останали големи язовири има свободни обеми за поемане на допълнителни водни количества. Осигурена е постоянна работа на водноелектрическите централи с оглед максимално ефективно оползотворяване на водния ресурс, съобразено с товара на енергийната система.

НЕК ЕАД продължава да следи и анализира снежния запас и очаквания, евентуален воден приток от него, както и да информира всички заинтересовани ведомства и институции. Денонощни екипи на предприятие Язовири и каскади следят големите хидроенергийни каскади Арда, Въча, Батак и Белмекен-Сестримо-Чаира.

Всички съоръжения на язовирните стени, стопанисвани от НЕК ЕАД, работят в пълна изправност и изпускането на водни обеми е рутинно и контролирано.

Със собствени средства, НЕК ЕАД отстранява отпадъци, попаднали в акваторията на водоемите, с цел недопускане на застрашаване на сигурността и нормалната експлоатация на съоръженията при язовирните стени.

НЕК ЕАД има ангажимент да поддържа проводимостта на речните корита само на 500 метровия участък след язовирните стени. Независимо от това, при констатиране на замърсяване на водоемите, своевременно се сигнализират отговорните ведомства и институции.

Български енергиен холдинг ЕАД стартира конкурсни процедури за избор на членове (представители на държавата) в съветите на директорите на дъщерните дружества – публични предприятия, попадащи в рамките на холдинга

Процедура за избор на трима представители на държавата в Съвета на директорите на „Национална Електрическа Компания“ ЕАД

Покана

Информация

Методика

Заявление

Декларация

Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни