newspapers 3488857

Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Извеждането от разполагаемост на ВЕЦ “Цанков камък” не крие риск за електрозахранването в страната

Не са претърпени и пропуснати ползи

ВЕЦ „Цанков камък“ е с инсталирана генераторна мощност от 85 MW и същата в периода на извеждането й от разполагаемост не поставя под риск сигурността на електрозахранването на страната. Не са претърпени и пропуснати ползи предвид акумулираните водни обеми в язовир „Цанков камък“. От настъпване на събитието се извършват необходимите дейности за бързото възстановяване на разполагаемостта на централата. Детайлите по случая са както следва:

На 14.10.2022 г. хидроагрегат № 1 във ВЕЦ „Цанков камък“ е изключен от паралел с мрежата за обезопасяване и оглед поради появил се нехарактерен шум при работа. Вследствие на това е организиран оглед и преглед на всички водопровеждащи съоръжения, като е изваден един от таблените затвори (бързопадащ савак) на ремонтна площадка за инспекция. Установена е липса на най-долния сегмент на таблата. След оглед на напорния тръбопровод е констатирано, че сегментът от бързопадащия савак се намира в колекторния участък на слабонапорния тръбопровод.

Вследствие на установеното събитие са предприети всички необходими оперативни и технически действия за възстановяване в максимално кратки срокове на нормалната експлоатация на централата:

- Подготовка за изваждане на сегмента, като за целта е започнат демонтаж на място и сваляне на детайли от конструкцията с цел олекотяването й;

- Възложено е проектиране на нова табла, включващо подобряване на системата за закрепване, както и последваща изработка на необходимите детайли;

- Направена е необходимата организация за изваждане на сегмента от напорния тръбопровод по такелажен метод, което започва на 06.11.2022 г. Пълното възстановяване на бързопадащия савак се очаква да приключи до 17.11.2022 г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

НЕК е приета за пълноправен член на EASE

Пълноправното членство на компанията е одобрено от Изпълнителния съвет на ЕАСЕ.

Европейската асоциация за съхранение на енергия (ЕАСЕ) е създадена през 2011 г. със седалище в Брюксел, Белгия. ЕАСЕ представлява приблизително 60 членове, включително доставчици на комунални услуги, технологии, изследователски институти, оператори на разпределителни мрежи и оператори на преносни мрежи и организации, работещи в цялата верига на съхранение на енергия. ЕАСЕ цели насърчаване на съхранението на енергия за подпомагане на икономически ефективния преход към устойчива, неутрална по отношение на климата и сигурна енергийна система.

В качеството си на пълноправен член НЕК ще участва в общото събрание, комисиите и работните групи, възможност да издигне кандидатура на свой представител в Изпълнителния съвет, както и във вземането на решения и изготвянето на ключови документи.

За НЕК като регионален лидер в производството и съхранението на чиста енергия, членството в ЕАСЕ е възможност за обмен на опит и идеи с другите компании в сектора за реализиране на целите на Зеления преход в интерес на обществото и потребителите. 

ПРЕСЦЕНТЪР

photo NEK EASE

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

НЕК е приета за пълноправен член на EFET

Пълноправното членство на компанията е одобрено от Управителния съвет на EFET на проведено заседание на 9 септември 2022 г.

Европейската федерация на търговците на енергия – EFET, със седалище в гр. Амстердам, Нидерландия, е създадена с цел подобряване на условията за търговия с енергия в Европа и за насърчаване на развитието на устойчив и ликвиден европейски пазар на едро. Мисията на организацията е ефективното функциониране на електроенергийния, газовия и всички свързани с тях пазари, така че да бъдат в полза на икономиката, обществото и крайните потребители. Основна дейност на EFET е разработването и предлагането на стандартни договори за доставка на едро и стандартизиране на свързаните с тях сделки и бизнес процеси.

В качеството си на пълноправен член НЕК ще участва във всички срещи и дейности на EFET в съответните комисии и работни групи, както и във вземането на решения и изготвянето на ключови документи.

Активното участие в EFET ще допринесе за адаптирането и позиционирането на НЕК в условията на пълна либерализация и динамичната среда на единния европейски електроенергиен пазар.

ПРЕСЦЕНТЪР

EFET

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Активно участие на НЕК в доброволни обществено значими каузи

Още от първите дни след големите наводнения в района на град Карлово служители на НЕК ежедневно обединяват усилия и участват като доброволци в разчистването на къщи, дворове и инфраструктура в село Богдан – едно от най-силно засегнатите населени места. Над 1488 човекочаса в помощ на пострадалите са вложени от компанията до момента за преодоляване на последиците от природното бедствие. За целите на разчистването НЕК осигурява и строителна механизация.

На 17 септември НЕК проведе и мащабна акция по почистването на бреговете на язовир Копринка. С участието на повече от 90 служители и техните семейства доброволците успяха да съберат близо 1 тон отпадъци. Акцията е част от доброволната кампания на НЕК, стартирала през 2021 г. за почистване на бреговете на язовирите, стопанисвани от компанията. В рамките на инициативата миналата година в началото на лятото служители на НЕК почистиха бреговата ивица на язовир Доспат.

Отчитайки ролята си в сектора и за обществото като най-голям производител на електроенергия от възобновяем източник – водата, Националната електрическа компания ще продължи да бъде активна в осъществяването на обществено значими каузи.

ПРЕСЦЕНТЪР

1

2

Контролирано изпускане на вода от язовир Батак

Контролираното изпускане на вода от язовирите е един от инструментите за проверка на техническото състояние на съоръженията, стопанисвани от НЕК. Профилактиката, която се извършва два пъти годишно по график, гарантира тяхната експлоатационна сигурност.

Предприятие Язовири и каскади на НЕК стопанисва едни от най-големите язовири и хидроенергийни обекти в страната. Добрата им поддръжка допринася за опазването на екосистемите, биоразнообразието и земеделието.

Как се извършва контролираното изпускане на вода от язовир Батак вижте в репортажа на БНТ.

bnt

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

НЕК ЕАД успешно завърши рехабилитацията на хидроагрегат 1 в ПАВЕЦ Белмекен

Общата разполагаема мощност на каскадата Белмекен-Сестримо-Момина клисура към момента в генераторен режим е 660 МВт и 104 МВт в помпен режим

Националната електрическа компания успешно завърши рехабилитацията на хидроагрегат 1 (ХА1) в ПАВЕЦ Белмекен след проведени 72-часови проби в реални експлоатационни условия. Агрегатът е в разполагаемост със 75 МВт в генераторен режим и 52 МВт в помпен режим.

В момента се извършва рехабилитация на ХА2, която се очаква да завърши през м. август 2022 г. След успешното приключване на работите по ХА2, предстои да се извърши рехабилитация на петия хидроагрегат на централата.

Активно продължават работите и по другите две централи от каскадата Белмекен-Сестримо-Момина клисура – ВЕЦ Сестримо и ВЕЦ Момина клисура.

Във ВЕЦ Сестримо през м. март 2022 г. успешно бе завършена рехабилитация на ХА2. За другата машина в централата предстоят рехабилитационни дейности. Към момента централата разполага с пълния си капацитет от 240 МВт.

Във ВЕЦ Момина клисура е завършена рехабилитацията на ХА2, а ХА1 е в режим на 72-часови проби за въвеждане в експлоатация. Към момента централата разполага с пълния си капацитет от 120 МВт.

Към настоящия момент общата разполагаема мощност на каскадата Белмекен-Сестримо-Момина клисура в генераторен режим е 660 МВт (от общо 735 МВт) и в помпен режим 104 МВт (от общо 104 МВт).

Успешното осъществяване на дейностите по рехабилитациите на централите от каскадата Белмекен-Сестримо-Момина клисура се дължи на високия професионализъм и компетентност на всички ангажирани служители на Националната електрическа компания, тяхната всеотдайност и неуморна работа.

Допълнителна информация

Каскадата Белмекен – Сестримо – Момина клисура включва помпено акумулираща водноелектрическа централа (ПАВЕЦ) Белмекен, водноелектрическа централа (ВЕЦ) Сестримо, ВЕЦ Момина клисура, язовир Белмекен, дневен изравнител Станкови бараки и дневен изравнител Момина клисура. Разположена е в североизточните склонове на Рила планина и се разпростира от 1920 м. н. в. при яз. Белмекен до 251 м н .в. при ВЕЦ Момина клисура. Общата инсталирана мощност на каскадата е 735 МВт в генераторен режим и 104 МВт в помпен режим.

На 18.05.2018 г. бе подписан договор между НЕК ЕАД и консорциум KONČAR KET - ČKD BLANSKO – RUDIS за рехабилитацията на трите централи от каскадата - ПАВЕЦ Белмекен, ВЕЦ Сестримо и ВЕЦ Момина клисура.

Рехабилитацията на каскадата е част от проекта за рехабилитация на съоръжения от хидроенергийната система, финансиран с безвъзмездни средства от Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове от АЕЦ Козлодуй (KIDSF), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие по Споразумение за безвъзмездна помощ.

Проектът има за цел да увеличи експлоатационната надеждност и да подобри възможностите и бързодействието на централите при участие в първичното и вторично регулиране на честотата на мрежата и захранването на коридори за аварийно възстановяване на енергийната система, чрез подмяна на морално остаряло и амортизирано оборудване.

Обхватът на договора включва проектиране, доставка на съоръжения, ремонт на елементи от съществуващо оборудване, монтаж, надзор, настройка, изпитване и въвеждане в експлоатация на цялото оборудване. В договора е предвидено рехабилитацията да се извърши поетапно, като се осигурява половината от мощността на каскадата през целия срок. Целта е да се гарантира сигурността на електроенергийната система на България.

При изпълнението на  рехабилитацията на всяка централа са заложени следните общи цели:

 • възможно най-добри решения за безопасност и здраве;
 • повишаване на надеждността на съоръженията;
 • минимално въздействие върху околната среда;
 • високо енергийно производство;
 • ниска консумация на енергия;
 • висока степен на гъвкавост при енергийното производство;
 • най-високо ниво на автоматизация;
 • кратко време за пускане и спиране;
 • оптимизирано разположение за експлоатация и поддръжка;
 • висока разполагаемост и непрекъснат период на експлоатация;
 • използване на унифицирани компоненти и системи с лесна и минимална поддръжка.

ПРЕСЦЕНТЪР

Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни