Новини

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

“Национална електрическа компания” ЕАД, в...
Прочетете още...
Обявление

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
Обявление

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен доставчик, ще продава електрическа енергия на доставчиците от последна инстанция за м. Август 2019 г. е 138,60 лв /МВтч.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

 

 

ОТНОСНО: ТЪРГОВЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

 

 

    Предвид получената от БНЕБ ЕАД информация, че всички часове за публикуване на търг на сегмент „Търгове” на ЦПДД са заети за следващите няколко дни, НЕК ЕАД ще инициира търг с начална дата на доставка 3 юли 2019г. с цел изпълнение на преходни нормативни задължения наложени към компанията.

 

    Количествата електрическа енергия за дните на доставка, които не са включени в инициирания търг от НЕК ЕАД, ще бъдат предлагани на пазарен сегмент „Ден-напред”.

 

           

                         ПЕТЪР ИЛИЕВ

                         ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен доставчик, ще продава електрическа енергия на доставчиците от последна инстанция за м. Юли 2019 г. е 143,17 лв /МВтч.

Развитие на свободния пазар в България и ролята на НЕК ЕАД на свободния пазар

 

През последните месеци се забеляза тенденция всякакви „експерти“ да анализират пазара на електроенергия в България. В повечето случаи техните коментари са насочени срещу дружествата производители на електроенергия в структурата на БЕХ ЕАД – НЕК ЕАД, АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД. Особено интригуващ се оказа свободния пазар на електроенергия в страната. Този пазар, за който през последните години всички призоваваха за по-бързото му развитие. Преобладаваха популистките изказвания за ниски цени на свободния пазар и за масова миграция на потребители от регулирания на свободния пазар, като се пропускаше основната икономическа логика на всички видове пазари, която предвижда установяване на равновесната точка между търсене и предлагане.

Явно в процеса на либерализация на пазара на електроенергия никой не обръщаше внимание, че основен участник е производителя на електроенергия. Без българските производители на електроенергия търговията щеше да се случва на борси извън страната и ние щяхме да сме само консуматори и нетни вносители на електроенергия. Производството на електроенергия от централи в страната осигуряват няколко основи предимства на България – енергийна независимост, работни места, увеличение на БВП, конкурентоспособност и др. За съжаление производителите на електроенергия бяха поставени в състояние на оцеляване, тъй като с различни похвати от една страна се потискаше продажната цена, а от друга страна се въвеждаха допълнителни задължения към тях. Въведе се 5% вноска върху приходите от продажба на електроенергия, но не и на студен резерв, а от 01.07.2019 г. се предвижда и заплащането на цена достъп върху произведената електроенергия.

Бихме искали да припомним основата и историята на развитие на  пазара на електроенергия в страната.

Елементите на електроенергийният пазар са: регулиран пазар; пазар на електрическа енергия чрез двустранни договори, борсов пазар на електрическа енергия; пазар на балансираща енергия; пазар на резерв и допълнителни услуги; пазар за предоставяне на междусистемна преносна способност (капацитет).

Тенденцията на развитие на пазара на електроенергия е за постепенно увеличение на дела на свободния пазар. До 2004 г. пазарът на електроенергия в страната беше изцяло регулиран, като НЕК ЕАД осигуряваше енергия за всички потребители в страната и имаше изключителното право за внос и износ. След тази дата поетапно се премина през стадиите на отваряне на пазара с определяне на квоти за свободен пазар, впоследствие на квоти за регулиран пазар и свободно договорена цена за потребители на свободния пазар.

През първите години на либерализация на пазара на електроенергия търговията се извършваше с директни договори между производители на електроенергия от една страна и търговци или крайни клиенти от друга страна. За по-голяма прозрачност на сделките дружествата от структурата на БЕХ ЕАД в този период създадоха самостоятелни платформи за търговия, на които се обявяваха търговете.

Развитието на енергийния пазар доведе до създаване на борса за търговия с регистрирани първи графици за търговия на 19.01.2016 г. В първият етап беше активирана само платформата за търговия „ден напред“. Стартирането на БНЕБ беше подкрепено ликвидно с ангажимента на БЕХ ЕАД за осигуряване на енергия от дружествата производители с определени количества и при фиксирана цена. Този ангажимент продължава да се изпълнява и към момента и да се предлагат значителни количества електроенергия на ниска цена.

С последващи промени в Закона за енергетиката (ЗЕ) от 01.01.2018 г. всички сделки на свободния пазар от производители с инсталирана мощност над 5 МВт трябваше да се извършват на БНЕБ. Това практически направи борсата единствено място за търговия с електроенергия в страната.

От 01.07.2018 г. предела за търговия на БНЕБ беше намален на 4 МВт, като успоредно с това производители от ВЕИ и ВЕКП (с инсталирана мощност 4МВт и над 4 МВт)  бяха задължени да реализират енергията на БНЕБ.

С нова промяна в ЗЕ от 01.07.2019 г. производители от ВЕИ и ВЕКП с инсталирана мощност 1 МВт и над 1 МВт ще реализират енергията на организиран борсов пазар.

При последните две изменения се създаде преходен период съответно от шест и три месеца, в който посредник за реализиране на тази енергията от ВЕИ е НЕК ЕАД. Тази енергия е с доста непостоянни параметри, тъй като е произведена от ВЕИ и също така всяко ВЕИ може по всяко време да се възползва от правото да сключи директен договор с Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС).

Междувременно заработиха и другите две платформи на БНЕБ – пазар на двустранни договори и пазар в рамките на деня.

Краткият анализ на свободния пазар в страната показва, че НЕК ЕАД изпълнява основни функции не само като Обществен доставчик на регулирания пазар, но и като производител на електроенергия, доставчик на услуги на ЕСО ЕАД и участник на свободния пазар:

- НЕК ЕАД е задължен да осигури ангажимента (Делото „БЕХ ЕАД – Електричество“) към БНЕБ, за да се гарантира ликвидността й ;

- НЕК ЕАД беше задължен да продължи да изкупува енергията от ВЕИ над 4 МВт и да я реализира на БНЕБ в преходния 6 месечен период, за да се осигури комфорта за сключване на договори с ФСЕС;

- НЕК ЕАД е задължен да продължи да изкупува енергията от ВЕИ над 1 МВт и да я реализира на БНЕБ в следващия 3 месечен период, за да се осигури комфорта за сключване на договори с ФСЕС и на тези производители ;

- С производствените мощности от ВЕЦ на НЕК дружеството осигурява енергия за покриване на пиковото потребление на регулирания пазар (въпреки че тези ВЕЦ са с инсталирана мощност над 10 МВт и не би трябвало да са част от енергията за регулиран пазар) и се очаква да предлага и пикова енергия на свободния пазар ;

- С производствените мощности от ВЕЦ на НЕК и като страна по дългосрочните договори с ТЕЦ Ей И Ес Марица изток 1 и ТЕЦ КонтурГлобал Марица изток 3 предоставя системни услуги на ЕСО ЕАД;

- С енергийния микс Общественият доставчик покрива отклонения на регулирания пазар от над 1000 МВт в различните часове на денонощието и с оставаща енергия участва на свободния пазар, съгласно количества определени в ценовото решение на КЕВР

Тези функции НЕК ЕАД изпълнява в пълно съответствие и съобразно изискванията на  Закона за енергетиката, Правилата за търговия с електрическа енергия и Правилата за управление на електроенергийната система

Въпреки многото наложени ангажименти на НЕК ЕАД (в някои случаи и нетипични) на регулиран и свободен пазар, които компанията досега успешно изпълнява се увеличава натиска за поведение на НЕК ЕАД на пазара на електроенергия според очаквания на различни организации  - БТПП, АОБР, АИКБ, БФИЕК, АСЕП и други. Същите при най-малко завишение на цените на БНЕБ спрямо техните очаквания започват медийни атаки към НЕК ЕАД, въпреки че НЕК не е единствения търговски участник на пазара.

Основно се коментира цената за пазар ден напред, въпреки че практически в момента цялото първично предлагане на енергия става на борсата и би трябвало и трите платформи да дават ориентир за пазарна цена. Избирателно се взимат дни или дори часове с постигната висока цена на борсата, за да се обвиняват производителите в манипулации на пазара. Не се коментират болшинството от случаи, в които цената е под търговската себестойност на производителите и същите са на загуба, но са задължени да оферират на борсата. В такива случай някои производители спират централите си и не предлагат електроенергия, а някои предоставят само и единствено студен резерв, което НЕК не може да си позволи.

Свободният пазар на електроенергия предполага волатилност на цените, както всяка друга борсова стока. Постоянната цена е присъща само за регулирания пазар, който всички остро критикуват и чрез законодателни промени все повече се свива неговия дял. Нормалното поведение на търговците на електроенергия и на бизнеса е да хеджират риска посредством по-разнообразно портфолио на електроенергията, за да не се влияят от дневните колебания на цените и да гарантират стабилност и предвидимост за своите клиенти.

Предлагането на продукти на свободния пазар от НЕК ЕАД е съобразено с наличната свободна енергия, ограниченията от лимитите зададени от МОСВ и стремежа за оптимизиране на финансовия резултат. Търговци или клиенти, които търсят енергия могат да участват или не в провежданите търгове. НЕК ЕАД не е единствения доставчик на енергия и изказваните съмнения и препоръки от страна на различни организации за търга на 19.06.2019 г. са некоректни. Справка в страницата на БНЕБ показва много други търгове с подобни параметри, за които няма никаква реакция на възмущение. Това остава в нас впечатлението за умишлена и целенасочена реакция именно към НЕК ЕАД. Въпреки това НЕК ЕАД ще продължи да бъде лоялен участник на свободния пазар както към БНЕБ, така и към партньорите с които сключва договори за търговия с електроенергия.

 

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: „Ремонт на кухненско обзавеждане и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: „Избор на борсов посредник в две...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: „Доставка на инструменти и...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: „Доставка на инструменти за...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: Доставка на оборудване и аксесоари...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2

Можете да се запознаете с политиката ни за защита на личните данни тук