Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

След констатирано покачване на притока към язовирите...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Развитие на свободния пазар в България и ролята на НЕК ЕАД на свободния пазар

 

През последните месеци се забеляза тенденция всякакви „експерти“ да анализират пазара на електроенергия в България. В повечето случаи техните коментари са насочени срещу дружествата производители на електроенергия в структурата на БЕХ ЕАД – НЕК ЕАД, АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД. Особено интригуващ се оказа свободния пазар на електроенергия в страната. Този пазар, за който през последните години всички призоваваха за по-бързото му развитие. Преобладаваха популистките изказвания за ниски цени на свободния пазар и за масова миграция на потребители от регулирания на свободния пазар, като се пропускаше основната икономическа логика на всички видове пазари, която предвижда установяване на равновесната точка между търсене и предлагане.

Явно в процеса на либерализация на пазара на електроенергия никой не обръщаше внимание, че основен участник е производителя на електроенергия. Без българските производители на електроенергия търговията щеше да се случва на борси извън страната и ние щяхме да сме само консуматори и нетни вносители на електроенергия. Производството на електроенергия от централи в страната осигуряват няколко основи предимства на България – енергийна независимост, работни места, увеличение на БВП, конкурентоспособност и др. За съжаление производителите на електроенергия бяха поставени в състояние на оцеляване, тъй като с различни похвати от една страна се потискаше продажната цена, а от друга страна се въвеждаха допълнителни задължения към тях. Въведе се 5% вноска върху приходите от продажба на електроенергия, но не и на студен резерв, а от 01.07.2019 г. се предвижда и заплащането на цена достъп върху произведената електроенергия.

Бихме искали да припомним основата и историята на развитие на  пазара на електроенергия в страната.

Елементите на електроенергийният пазар са: регулиран пазар; пазар на електрическа енергия чрез двустранни договори, борсов пазар на електрическа енергия; пазар на балансираща енергия; пазар на резерв и допълнителни услуги; пазар за предоставяне на междусистемна преносна способност (капацитет).

Тенденцията на развитие на пазара на електроенергия е за постепенно увеличение на дела на свободния пазар. До 2004 г. пазарът на електроенергия в страната беше изцяло регулиран, като НЕК ЕАД осигуряваше енергия за всички потребители в страната и имаше изключителното право за внос и износ. След тази дата поетапно се премина през стадиите на отваряне на пазара с определяне на квоти за свободен пазар, впоследствие на квоти за регулиран пазар и свободно договорена цена за потребители на свободния пазар.

През първите години на либерализация на пазара на електроенергия търговията се извършваше с директни договори между производители на електроенергия от една страна и търговци или крайни клиенти от друга страна. За по-голяма прозрачност на сделките дружествата от структурата на БЕХ ЕАД в този период създадоха самостоятелни платформи за търговия, на които се обявяваха търговете.

Развитието на енергийния пазар доведе до създаване на борса за търговия с регистрирани първи графици за търговия на 19.01.2016 г. В първият етап беше активирана само платформата за търговия „ден напред“. Стартирането на БНЕБ беше подкрепено ликвидно с ангажимента на БЕХ ЕАД за осигуряване на енергия от дружествата производители с определени количества и при фиксирана цена. Този ангажимент продължава да се изпълнява и към момента и да се предлагат значителни количества електроенергия на ниска цена.

С последващи промени в Закона за енергетиката (ЗЕ) от 01.01.2018 г. всички сделки на свободния пазар от производители с инсталирана мощност над 5 МВт трябваше да се извършват на БНЕБ. Това практически направи борсата единствено място за търговия с електроенергия в страната.

От 01.07.2018 г. предела за търговия на БНЕБ беше намален на 4 МВт, като успоредно с това производители от ВЕИ и ВЕКП (с инсталирана мощност 4МВт и над 4 МВт)  бяха задължени да реализират енергията на БНЕБ.

С нова промяна в ЗЕ от 01.07.2019 г. производители от ВЕИ и ВЕКП с инсталирана мощност 1 МВт и над 1 МВт ще реализират енергията на организиран борсов пазар.

При последните две изменения се създаде преходен период съответно от шест и три месеца, в който посредник за реализиране на тази енергията от ВЕИ е НЕК ЕАД. Тази енергия е с доста непостоянни параметри, тъй като е произведена от ВЕИ и също така всяко ВЕИ може по всяко време да се възползва от правото да сключи директен договор с Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС).

Междувременно заработиха и другите две платформи на БНЕБ – пазар на двустранни договори и пазар в рамките на деня.

Краткият анализ на свободния пазар в страната показва, че НЕК ЕАД изпълнява основни функции не само като Обществен доставчик на регулирания пазар, но и като производител на електроенергия, доставчик на услуги на ЕСО ЕАД и участник на свободния пазар:

- НЕК ЕАД е задължен да осигури ангажимента (Делото „БЕХ ЕАД – Електричество“) към БНЕБ, за да се гарантира ликвидността й ;

- НЕК ЕАД беше задължен да продължи да изкупува енергията от ВЕИ над 4 МВт и да я реализира на БНЕБ в преходния 6 месечен период, за да се осигури комфорта за сключване на договори с ФСЕС;

- НЕК ЕАД е задължен да продължи да изкупува енергията от ВЕИ над 1 МВт и да я реализира на БНЕБ в следващия 3 месечен период, за да се осигури комфорта за сключване на договори с ФСЕС и на тези производители ;

- С производствените мощности от ВЕЦ на НЕК дружеството осигурява енергия за покриване на пиковото потребление на регулирания пазар (въпреки че тези ВЕЦ са с инсталирана мощност над 10 МВт и не би трябвало да са част от енергията за регулиран пазар) и се очаква да предлага и пикова енергия на свободния пазар ;

- С производствените мощности от ВЕЦ на НЕК и като страна по дългосрочните договори с ТЕЦ Ей И Ес Марица изток 1 и ТЕЦ КонтурГлобал Марица изток 3 предоставя системни услуги на ЕСО ЕАД;

- С енергийния микс Общественият доставчик покрива отклонения на регулирания пазар от над 1000 МВт в различните часове на денонощието и с оставаща енергия участва на свободния пазар, съгласно количества определени в ценовото решение на КЕВР

Тези функции НЕК ЕАД изпълнява в пълно съответствие и съобразно изискванията на  Закона за енергетиката, Правилата за търговия с електрическа енергия и Правилата за управление на електроенергийната система

Въпреки многото наложени ангажименти на НЕК ЕАД (в някои случаи и нетипични) на регулиран и свободен пазар, които компанията досега успешно изпълнява се увеличава натиска за поведение на НЕК ЕАД на пазара на електроенергия според очаквания на различни организации  - БТПП, АОБР, АИКБ, БФИЕК, АСЕП и други. Същите при най-малко завишение на цените на БНЕБ спрямо техните очаквания започват медийни атаки към НЕК ЕАД, въпреки че НЕК не е единствения търговски участник на пазара.

Основно се коментира цената за пазар ден напред, въпреки че практически в момента цялото първично предлагане на енергия става на борсата и би трябвало и трите платформи да дават ориентир за пазарна цена. Избирателно се взимат дни или дори часове с постигната висока цена на борсата, за да се обвиняват производителите в манипулации на пазара. Не се коментират болшинството от случаи, в които цената е под търговската себестойност на производителите и същите са на загуба, но са задължени да оферират на борсата. В такива случай някои производители спират централите си и не предлагат електроенергия, а някои предоставят само и единствено студен резерв, което НЕК не може да си позволи.

Свободният пазар на електроенергия предполага волатилност на цените, както всяка друга борсова стока. Постоянната цена е присъща само за регулирания пазар, който всички остро критикуват и чрез законодателни промени все повече се свива неговия дял. Нормалното поведение на търговците на електроенергия и на бизнеса е да хеджират риска посредством по-разнообразно портфолио на електроенергията, за да не се влияят от дневните колебания на цените и да гарантират стабилност и предвидимост за своите клиенти.

Предлагането на продукти на свободния пазар от НЕК ЕАД е съобразено с наличната свободна енергия, ограниченията от лимитите зададени от МОСВ и стремежа за оптимизиране на финансовия резултат. Търговци или клиенти, които търсят енергия могат да участват или не в провежданите търгове. НЕК ЕАД не е единствения доставчик на енергия и изказваните съмнения и препоръки от страна на различни организации за търга на 19.06.2019 г. са некоректни. Справка в страницата на БНЕБ показва много други търгове с подобни параметри, за които няма никаква реакция на възмущение. Това остава в нас впечатлението за умишлена и целенасочена реакция именно към НЕК ЕАД. Въпреки това НЕК ЕАД ще продължи да бъде лоялен участник на свободния пазар както към БНЕБ, така и към партньорите с които сключва договори за търговия с електроенергия.

 

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен доставчик, ще продава електрическа енергия на доставчиците от последна инстанция за м. Юни 2019 г. е 147,61 лв /МВтч.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на комуникационна и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Избор на борсов...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: Доставка на лицензиРеф. №:...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: Доставка на метали, метални профили,...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: Доставка на тръби, фланци и фасонни...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2

Можете да се запознаете с политиката ни за защита на личните данни тук