newspapers 3488857

Новини

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с прогнозите за увеличение количеството на валежите на територията на страната, НЕК ЕАД информира, че към момента няма рискове за населението и околната среда в районите на големите комплексни и значими язовири, стопанисвани от компанията.

Язовирните стени и съоръженията към тях са в добро техническо състояние и изпълняват своето предназначение без ограничения.

Речните участъци след язовирните стени, попадащи в отговорностите на компанията, са почистени и могат да провеждат изпусканите водни количества.

Водните обеми и нива в язовирите се контролират от експертните, експлоатационни екипи на компанията в съответствие с изискванията на МОСВ /Министерство на околната среда и водите/ и утвърдените планове за експлоатация.

При наличие на метеорологични условия за приток на големи водни обеми, се предприемат планирани, превантивни действия, с цел намаляване на неблагоприятно влияние върху териториите след язовирните стени.

Служителите на предприятие „Язовири и каскади“ към НЕК ЕАД са в постоянна комуникация със съответните структури и отговорни лица от местните, областните и държавни администрации, ангажирани със защитата на населението при бедствия и аварии.

 11.03.2016 г.

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Към момента НЕК не разполага с достатъчно данни, за да направи оценка за нивото на цената на електроенергията от 1 юли 2016 г.

Във връзка с публикации в днешната преса, ангажиращи Националната електрическа компания с искано увеличаване на цената на електрическата енергия от 1 юли 2016 г., ръководството на компанията би искало да направи някои уточнения с цел обективното и точно информиране на българските потребители:

Регулирането на дейностите в енергетиката се осъществява от КЕВР. Към настоящия момент НЕК ЕАД не разполага с пълната  информация по чл.21,т.21 от Закона за енергетиката за следващия регулаторен период. Поради тази причина НЕК ЕАД не може да направи оценка за цената на електрическата енергия от 01.07.2016 г.

Публикуваното на 29 февруари  съобщение на електронната страница на НЕК е в отговор на законовото ни задължение по  чл.36а от Закона за енергетика да оповестим предложението си за цени, по които да продаваме електроенергия на регулирания пазар след 01.07.2016 г. В това съобщение ние изразяваме становището си, че цените на НЕК са следствие от няколко фактора. На първо място това са количествата заявена електрическа енергия за потребление от крайните снабдители и количествата разполагаемост за производство на електрическа енергия от производителите за регулирания пазар (т.н. квоти) и техните регулирани цени, определяни от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Цените на НЕК ЕАД зависят също и от количествата електроенергия от ВЕИ и високоефективно комбинирано производство, които се определят от КЕВР, както и от техните преференциални цени. Не на последно място – цените на НЕК ЕАД са функция и на определяната от КЕВР методика за образуване на цената за задължение към обществото. На база на тези фактори независимият регулатор следва да утвърди цените, по които НЕК ще продава електроенергия на регулирания пазар след 1 юли 2016 г.

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК ЕАД има задължение да оповести своето намерение за промяна на цените, които прилага при извършване на лицензионните си дейности за следващия регулаторен период, започващ от 01.07.2016 г.

Цената на електрическата енергия, по която дружеството, в качеството му на обществен доставчик, продава на крайните снабдители и електроразпределителните дружества, е функция от:

  • Количествата заявена електрическа енергия за потребление от крайните снабдители
  • Количествата разполагаемост за производство на електрическа енергия  от производителите за регулирания пазар (т.н. квоти) и техните регулирани цени, определяни от КЕВР
  • От определяните от КЕВР количества електрическа енергия от възобновяеми източници и високоефективно комбинирано производство и техните преференциални цени
  • От определяната от КЕВР методика  за образуване на Цена за задължение към обществото.

БЛАГОДАРСТВЕН ПРИЗ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

БЛАГОДАРСТВЕН ПРИЗ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ДО НЕК ЕАД

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ДО НЕК ЕАД

Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни