newspapers 3488857

Новини

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ДО НЕК ЕАД

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ДО НЕК ЕАД

Обявление за продажба активи на Химко

“ХИМКО“ ад /в несъстоятелност/, гр. Враца,  ЕИК: 816089688

О Б Я В Л Е Н И Е

 

            Подписаният синдик на “ХИМКО“ АД (в несъстоятелност), ЕИК: 816089688, гр. Враца, Росица Томова по т. д. № 290/2004 г. по описа на ОС - гр. Враца, с настоящото, на основание чл. 717а от ТЗ и Определение № 560 от 24.07.2015г. на ОС – гр. Враца

О Б Я В Я В А М:

ПРОДАЖБА по реда на чл. 718 от ТЗ (чрез пряко договаряне) за 20.11.2015г. на АКТИВИ КАТО ЦЯЛО, собственост на “ХИМКО“ АД в несъстоятелност, гр. Враца, с ЕИК 816089688, подробно описани в следните приложения:

 1. Земи – Приложение 1;
 2. Сгради – Приложение 2;
 3. Инженерни съоръжения - Приложение 3;
 4. Основни производствени съоръжения - Приложение 4;
 5. Оборудване и  материални активи - Приложение 5;
 6. Транспортни средства - Приложение 6;
 7. Други активи - Приложение 7.

Продажбата ще се извърши в канцеларията на синдика, в гр. София, ул. „Пирински проход“ № 55А, вх. А, ет. 6.

 

Продажбата чрез пряко договаряне ще се извърши по реда на чл. 718 от Търговския закон - чрез провеждане на преки преговори с потенциалните купувачи, въз основа на подадени от тях писмени предложения.

           

Началната продажна цена на обявените за продажба АКТИВИ КАТО ЦЯЛО е определена по реда на чл. 718 от Търговския закон и е в размер на 18 404 901,00 лв. (осемнадесет милиона четиристотин и четири хиляди деветстотин и един лева). Не се дължи ДДС, тъй като „Химко“ АД (н) е дерегистрирано по ЗДДС.

Кандидат-купувачите могат да получат информация и да прегледат книжата в канцеларията на синдика, а огледът на включените за продажба активи се извършва по местонахождението им в гр. Враца, след предварителна заявка на телефон  +359 898 788 185.

За участие в продажбата предварително се внася задатък в размер на 1 000 000,00 (един милион) лева, който да е постъпил до 12:00 часа на 19.11.2015год. в особената банковата сметка на „Химко“ АД(н) в Общинска банка АД:

BIC:  SOMBBGSF    

IBAN: BG65 SOMB 9130 1010 3184 01

            За участие в продажбата кандидат-купувачите представят в запечатан плик, не по-късно от 16,00 часа на 19.11.2015год. следните документи:

 1.                  Подписано от кандидата писмено предложение което съдържа: данни за подателя, адрес, телефон, предлаганата цена в български лева, посочена с цифри и думи.
 2.                  Платежен документ, удостоверяващ внасянето на задатъка;
 3.             3.  Документ за самоличност и нотариално заверено изрично пълномощно, оригинал, в случай че предложението се подава от пълномощник;
 4.             4. Доказателства за правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец – удостоверение за актуално състояние.
 5.             5. В случай, че в продажбата участват чуждестранни физически или юридически лица, документите, удостоверяващи представителната власт, следва да бъдат преведени и заверени от заклет преводач.
 6.  Декларация от кандидат-купувача, в която изрично декларира: “Запознат съм, приемам условията и съм съгласен да участвам в насрочената за 20.11.2015г. продажба, при процедурата, описана в Обявлението за продажба на АКТИВИ КАТО ЦЯЛО, собственост на “ХИМКО“ АД в несъстоятелност, гр. Враца, с ЕИК 816089688, подробно описани в приложенията на обявлението и не мога да претендирам за вреди от неприемане на предложенията ми, поради неспазване изискванията подробно описани в настоящото обявление“.

           

            Всички постъпили писмени предложения, които не отговарят на гореописаните изискванияса невалидни и няма да бъдат разгледани.

След отварянето на постъпилите писмени предложения на 20.11.2015г. (двадесети ноември две хиляди и петнадесета година) в 11,00 часа в канцеларията на синдика, синдикът отправя покана за провеждане на допълнителни преговори към всеки един от подалите валидни предложения кандидат-купувачи. Допълнителните преговори се провеждат еднократно с всеки един от кандидатите поотделно. При провеждане на допълнителните преговори всеки от кандидатите може да подобри ценовото си предложение със сума не по-малка от 50 000 /петдесет хиляди/ лева.

След приключването на преговорите с всеки един кандидат, се съставят протоколи от преговори за продажба чрез пряко договаряне по реда на чл. 718 от Търговския закон.

За избор на купувач синдикът се произнася с протокол, съобразно офертата на купувача, предложил най-висока цена, като утвърждава цената, на която се продава имота.

В едноседмичен срок от подписване на протокола за проведените преговори с определеното за купувач лице ще бъде сключен предварителен договор за покупко-продажба. Окончателното изплащане на пълния размер на определената с протокола продажна цена, следва да бъде извършено в срок не по-късно от 30 /тридесет/ дни от сключването на предварителния договор, като предварително платеният задатък в размер на 1 000 000,00 (един милион) лева ще бъде приспаднат при окончателното плащане на цената.

Ако обявеното за купувач лице не се яви и не предприеме необходимите действия за сключване на предварителния договор, както и ако не заплати договорената цена съгласно указания начин, внесеният от него задатък остава в полза на масата на несъстоятелността за удовлетворяване на кредиторите като неустойка за неизпълнение на поетото с протокола от преговорите задължение. В този случай ще бъде поканен кандидат-купувачът, който е предложил следващата най-висока по размер цена, ако последният не е изтеглил задатъка си. Ако този кандидат - купувач се съгласи, договорът за продажба ще бъде сключен с него. Ако той не се съгласи, или ако не се яви и не предприеме необходимите действия за сключването на договора или не плати договорената цена, внесеният от него задатък се задържа за удовлетворяване на кредиторите в производството по несъстоятелност, а имуществото ще бъде предложено на следващия по ред кандидат-купувач - до изчерпване на всички подали валидни предложения кандидат-купувачи, неизтеглили задатъка си.

Прехвърлянето на правото на собственост ще бъде извършено по реда на чл. 718 от Търговския закон. Разноските за сключване на договори за продажба, прехвърляне на собствеността и предаване на имуществото (за нотариални такси, такси за Агенция по вписванията, държавни и местни данъци и такси; банкови комисионни, както и всички други разноски за прехвърляне на собствеността) са за сметка на купувача и се заплащат отделно.

Собствеността върху имота ще се прехвърли и владението му ще бъде предадено на КУПУВАЧА след пълното изплащане на покупната цена. Съгласно чл. 718, ал. 4 от Търговския закон, действията на разпореждане с имуществото от страна на купувача преди окончателното плащане на цената са недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността.

Всички документи, свързани с продажбата, се намират в канцеларията на синдика в гр. София, ул. „Пирински проход“ № 55А, вх. А, ет. 6.                                                                                     

            Приложения:

 1. 1. Приложение № 1 – Земи;
 2. 2. Приложение № 2 – Сгради;
 3. 3. Приложение № 3 - Инженерни съоръжения;
 4. 4. Приложение № 4 - Основни производствени съоръжения;
 5. 5. Приложение № 5 - Оборудване и  материални активи;
 6. 6. Приложение № 6 - Транспортни средства;
 7. 7. Приложение № 7 - Други активи.

Синдик:                   

/Р. Томова/

ПРАЗНИК СРЕД ПРИРОДАТА

Енергетиците от НЕК ЕАД посрещнаха своя професионален празник сред природата.

За първи път по идея на ръководството на компанията Денят на енергетика бе отбелязан с със спортни съревнования и забавни игри, в които участваха служителите на компанията заедно със семействата си. Много ведро настроение и смях, песни и веселие съпътстваха всяка една надпревара, а на оригиналните музикални и танцови изпълнения на участниците можеха да завидят дори и професионалните артисти.

Победителите във всяка категория бяха наградени лично от изпълнителният директор на компанията г-н Петър Илиев.

Снимки от празника

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ДО НЕК ЕАД

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ДО НЕК ЕАД

Изпълнителният директор на НЕК ЕАД Петър Илиев награди служители на компанията с над 30 години стаж в енергетиката по случай Деня на енергетика

На 18 юни, на официална церемония, г-н Петър Илиев връчи ежегодните награди по случай професионалния празник на енергетиците. Удостоени с отличия бяха много служители на компанията с над 30-годишен стаж в енергетиката.

Г-н Петър Илиев пожела на всички здраве, щастие и успехи, благодари им за всеотдайния труд и високия професионализъм при изпълнение на служебните задължения: „На този ден искам да изразя своето уважение и искрена признателност към всички ръководители, работници и специалисти, чиято любов към професията на български енергетици, отговорност и всеотдайност в ежедневната им работа, са гарант за отстояване на авторитета на Националната електрическа компания на България."

Гости на събитието бяха членовете на СД на НЕК ЕАД, Георги Петров – председател на Националната федерация на енергетиците и Божидар Митев – председател на Независимата синдикална федерация на енергетиците в България, към КНСБ.

1

 

Сред наградените повече от 130 служители с над 30 години стаж в енергетиката бе и изпълнителният директор на НЕК ЕАД, почетната фирмена статуетка му бе връчена от Момчил Ванов – председател на СД на компанията.

2

3

Становище на НЕК ЕАД относно Доклад на КЕВР за цени в сектор "Топлоенергетика" от 01.07.2015 г.

Становище на НЕК ЕАД относно Доклад на КЕВР за цени в сектор "Топлоенергетика" от 01.07.2015 г.

Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни