България получава енергиен стимул със споразумение между ЕИБ и НЕК за нови водноелектрически централи

България получава енергиен стимул със споразумение между ЕИБ и НЕК за нови водноелектрически централи

  • ЕИБ ще помогне на българската национална електрическа компания НЕК да се подготви за изграждането на две големи помпено-акумулиращи водноелектрически централи, които са от изключително важно значение за обезпечаването на необходимите енергийни доставки за страната и ЕС.
  • Двата проекта с участието на консултантските служби на ЕИБ укрепват стабилността на електропреносната мрежа и позволяват присъединяването на повече възобновяеми енергийни източници.

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) ще предостави консултантска помощ на Национална електрическа компания ЕАД (НЕК), националната електрическа компания на България, при подготовката за изграждане на две големи помпено-акумулиращи водноелектрически централи в югозападната част на страната.

Всеки от тези два нови възобновяеми енергийни източника, с имена Батак и Доспат, ще осигури допълнителни  производствени мощности от около 800 мегавата (MW) и ще повиши капацитета за съхранение, като по този начин ще укрепи доставките на електроенергия в България и Европейския съюз.

По силата на споразумението, подписано днес, Консултантската служба на ЕИБ - като основен партньор на Консултантския център InvestEU на Европейската комисия - ще проучи техническата пригодност и икономическата жизнеспособност на двата проекта, а също така ще оцени и техните предимства и рискове. Това ще позволи на НЕК да вземе информирани решения от съществено значение за развитието на двата проекта.

„ЕИБ подкрепя разработването на стратегически устойчиви инвестиционни проекти в енергийния сектор както в ЕС, така и извън него‟, посочи вицепрезидентът на ЕИБ Кирякос Какурис. „С удоволствие предоставяме експертния опит на банката за оценка на целесъобразността и жизнеспособността на двата проекта, които могат да окажат сериозно положително отражение върху енергийния микс на България и да повишат стабилността на електропреносната й мрежа, като същевременно подсилят цялостната инфраструктура на европейската енергийна мрежа‟.

Помпено-акумулиращата водноелектрическа централа (ПАВЕЦ) може не само да генерира водноелектрическа енергия, но и да я съхранява и след това да я подава към електрическата мрежа при необходимост, подобно на огромна батерия.

„Партньорството между ЕИБ и Министерството на енергетиката е от ключово значение за реализацията на проекти, които ще допринесат за постигането на енергийния преход. Сред тях е и развитието на помпено-акумулиращите водноелектрически централи, които биха могли да се превърнат в най-големите батерии за съхранение на енергия в региона,” заяви служебният министър на енергетиката Владимир Малинов. „С реализацията на подобни проекти ще се подобри нашата енергийна сигурност, ще се подобри енергийната инфраструктура на България и ще постигнем целите за декарбонизация. Благодарни сме за експертизата и подкрепата на ЕИБ за този изключително важен проект."

Изпълнителният директор на НЕК инж. Мартин Георгиев допълни, че „подписаното днес споразумение между НЕК и Европейската инвестиционна банка бележи важна стъпка не само за развитието на проектите ПАВЕЦ Батак и ПАВЕЦ Доспат, но и за гарантиране на сигурността на снабдяването в българската електроенергийна система и за постигане на декарбонизационните цели на страната. Споразумението е от съществено значение за отключване на потенциала и приноса на хидроенергията в енергийния преход. Ползите и социалната значимост на инвестицията в такава устойчива инфраструктура са неоспорими и за нас е привилегия да имаме експертната подкрепа на ЕИБ и европейските институции, участващи в процеса.“

Консултантската подкрепа за НЕК потвърждава ангажимента на ЕИБ за устойчиво екологично и енергийно преобразуване в целия ЕС.

Съществен принос за енергийната стабилност и сигурността на електроснабдяването в България и Европейския съюз

Очаква се двата нови възобновяеми енергийни източника, които ще използват съществуващи водноелектрически каскадни язовири и резервоари в района около градовете Батак и Доспат в Югозападна България, да действат като големи акумулаторни батерии, съхраняващи зелена енергия. Това ще осигури на НЕК гъвкаво 24-часово и ежеседмично управление, бърза замяна на мощностите при извънредни ситуации и допълнителни балансиращи услуги. Предвижда се електроцентралите, чиято стойност се оценява на около 900 млн. евро всяка, да влязат в експлоатация до 2032 г.

Двата проекта са част от 10-годишния план за развитие на мрежата (TYNDP) до 2024 г. на Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия (ENTSO-E).

Общи сведения

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е институцията за дългосрочно кредитиране на Европейския съюз и е собственост на държавите членки. Тя финансира обосновани инвестиции, които допринасят за постигане на целите в политиката на ЕС. Проектите на ЕИБ укрепват конкурентоспособността, стимулират иновациите, насърчават устойчивото развитие, засилват социалното и териториалното сближаване и подкрепят справедливия и бърз преход към неутралност по отношение на климата. През 2023 година Групата на ЕИБ, която се състои от ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), отчете подписани финансови ангажименти в България на стойност 1,11 млрд. евро – над два пъти повече спрямо 494 млн. евро през 2022 г. В цялост, Гр