ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

НЕК с повишен кредитен рейтинг от Standard & Poor’s

Перспективата на компанията е стабилна

На 17 август 2023 г. международната рейтинговата агенция Standard & Poor’s повиши кредитния рейтинг на „Национална електрическа компания“ ЕАД от "ВВ-“ на "BB“, със стабилна перспектива, поради подобряване на кредитните показатели на дружеството.

Повишаването на рейтинга е резултат от изключителното представяне през 2022 г. на НЕК ЕАД и едноличния собственик на компанията - „Български енергиен холдинг“ ЕАД. Стабилната перспектива отразява очакванията на рейтинговата агенция, че БЕХ ЕАД ще продължи да оказва ликвидна подкрепа на НЕК ЕАД и останалите дъщерни дружества от Групата, както и ще поддържа задлъжнялостта си ниска за периода 2023 – 2025 г. От Standard & Poor’s посочват също, че очакват подобрение в профила на приходите на БЕХ ЕАД.

Отлагането на либерализацията на пазара на електроенергия на дребно за 2025 г. ограничава самостоятелния кредитен профил на НЕК ЕАД. Рейтинговата агенция прогнозира, че поради изпълнението на функцията на Обществен доставчик НЕК ЕАД може да бъде изправена пред променливи финансови резултати.

Кредитната агенцията подчертава, че БЕХ Група запазва стратегическото си значение за сигурността на доставките на електроенергия и природен газ в страната и посочва, че вероятността за подкрепа от страна на правителството е нараснала, доказателство за което са предоставените държавни заеми и гаранции на компании от холдинговата структура. S&P разглежда НЕК ЕАД като дъщерно дружество от стратегическо значение за БЕХ Група, предвид важната му роля в енергийната система на България като производител на беземисионна електроенергия от ВЕЦ, доставчик от последна инстанция и обществен доставчик на електроенергия, както и на факта, че дружеството успя да се трансформира от губещо предприятие до компания, допринасяща за близо 20% от EBITDA (оперативна печалба преди лихви, данъци и амортизации) на БЕХ Група.

В заключение, рейтинговата агенция съобщава, че би могла да повиши рейтинга на НЕК ЕАД, ако кредитният профил на БЕХ Група се подобри до "bbb-" в резултат от по-голяма  стабилност на рентабилността на групата и повече яснота по отношение изпълнението на националните планове и политики, насочени към енергиен преход.

ПРЕСЦЕНТЪР