Прaво на отговор

Във връзка с публикувана статия на страницата на „Капитал“ на 4.05.2022 г., озаглавена „След поредна авария ПАВЕЦ "Чаира" е спряла напълно”, Национална електрическа компания ЕАД (НЕК) изразява своята позиция:

Твърденията в статията, в която е направено заключението, че „…самият ПАВЕЦ „Чаира“ ще пропуска да печели по около 50 млн. лв. за всеки месец, в който не работи“, са напълно неверни. Дори при най-оптимистични допускания на стойностите и количествата електрическа енергия в режим на консумация и последваща генерация, подобен положителен финансов резултат е невъзможен. Съпоставката на отчетните данни за ПAВЕЦ Чаира през годините също показват практическа невъзможност за постигане на цитираната печалба. В допълнение, НЕК е публична компания и информация за финансовия резултат по дейности може да бъде намерена във финансовите ни отчети, които са публични.

Не е вярно твърдението, че липсата на генерация от ПАВЕЦ Чаира „означава по-малко предлагане на ток на борсата и съответно по-високи цени“. НЕК е един от основните участници на електроенергийния пазар и участва на регулирания пазар на електроенергия, доставяйки електрическа енергия на крайните снабдители и на потребителите, които не са се възползвали от правото да сменят своя доставчик. Тези продажби съставляват приблизително 77% от общите продажби на дружеството и произтичат от задължения, наложени му от Закона за енергетиката. Дружеството осъществява и сделки на свободния пазар (на БНЕБ) и предоставя разполагаемост за първично, вторично /автоматично и ръчно/ регулиране на честотата и обменните мощности въз основа на тръжните процедури, обявени от оператора на електроенергийната система. За осъществяването на всички тези дейности НЕК управлява водните ресурси изключително отговорно и внимателно, при спазване на регулаторната рамка на КЕВР, съобразно рамките на законовите приоритети и утвърдените месечни лимити за водни обеми от МОСВ. Обръщаме внимание, че оптималният воден баланс на месечна и годишна база се постига чрез планирано покриване на пиковете на системата, без допускане на излишен преразход на воден ресурс. Важно е да се отбележи, че основно балансиращи мощности като ПАВЕЦ „Чаира“ са предназначени за регулиране на излишъка от енергия в системата. Поради спецификата на работа на ПАВЕЦ в помпен режим на работа, среднодневната нетна консумация е по-голяма от среднодневната нетна генерация, от което следва, че количеството енергия в системата ще намалее драстично при използване на централата без наличие на излишък.

На следващо място публикацията на „Капитал“ разпространява неверни квалификации за настъпили „авария след авария“. Съгласно договора за рехабилитация на ПАВЕЦ „Чаира“, сключен на 25.04.2019 г. между „Национална електрическа компания“ ЕАД (Възложител) и консорциум „ABB-Voith“ (Изпълнител), на 22.03.2022 г. се изпълнява програма за „водни“ проби, т.е. пробни пускови изпитвания, при които Изпълнителят провежда тестове, за да демонстрира, че системите и компонентите работят колективно при различни товари, устойчиво с техните регламентирани параметри, както и че компонентите и системите реагират точно на преходните състояния и режими. Техническата неизправност, която е установена след събитието, е наличието на пукнатини през цялото сечение (скъсване) на 8 от 10 статорни колони в стационарната (неподвижната част) част на турбината „спирална камера“. Към днешна дата няма установено засягане на статорната и роторната част на генератора, както и ротиращите се части на турбината и по тази причина твърдението, че „…вероятно ще се наложи изцяло ново изграждане на мощността“ е неправилно и манипулативно. Предвид етапа, в който се намира агрегата, а именно предпускови изпитания, настъпилото събитие не се квалифицира като авария, а като неуспешни водни проби. При извършения превантивен оглед на първи хидроагрегат, който все още не е изведен за рехабилитация, се установиха наличието на аналогични дефекти като тези на четвърти хидроагрегат, но на по-малко статорни колони. Агрегатът не е изключен от защита и няма завишени вибрации, шум или аварийни сигнали/защити преди нормалното спиране за извършване на оглед. Въпреки това, с оглед превенция на бъдеща авария, както и с оглед защита на работещите служители в централата, агрегатът е изведен от разполагаемост до установяване на причината и отстраняване на последствията. Ето защо и двете събития не могат да се квалифицират като авария, както настойчиво се прокламира от „Капитал“.

Не е вярно и твърдението, че „на една от ново ремонтираните турбини, се получи силен воден удар и съоръжението буквално беше унищожено“. Без да изпадаме в подробности по разследването на инцидента, следва да се има предвид, че до този момент нито една хипотеза не може да бъде доказана. Данните от мониторинговите системи не показват отклонение, от което може да се предположи, че причината за събитието е натрупването на няколко фактора, настъпили по едно и също време, извън контролираните параметри на нормална работа на хидроагрегата. За установяване на причината НЕК използва и експертизата на специалисти от академичните среди, както и ще разчита на независими компании с опит в сферата на хидравличните машини, които да направят необходимите изследвания по отношение на изпълнените ремонтни дейности, строителство и експлоатация на централата.

Следващото невярно твърдение е, че „Ситуацията всъщност е още по-нелепа, тъй като не работят и част от мощностите на ВЕЦ каскадата "Белмекен - Сестримо - Момина клисура", която също се захранва от язовир "Белмекен". А това създава друг проблем - точно сега започва пролетното снеготопене, а в планината има рекордни за последните години снежни запаси. Така, от една страна, този ресурс няма да може да се оползотвори, а има и риск от преливане на язовир "Белмекен", след като водата не може да се пусне през централите. Наличието на снежни запаси за годината определя частично притока към големите водосбори, като това зависи и от количеството валежи и изменението на средно дневните температури за периода. Количеството снежни запаси по отношение на водосбора на язовир Белмекен към 05.05.2022 г. е приблизително в размер на 35 млн.м3 и не може да се определи като „рекордно“, като във всички язовири вкл. и в язовир Белмекен е предвиден необходимият свободен обем за поемане на притока, така че този ресурс да се преработи енергийно на 100%. По отношение на изведените мощности, свързани с рехабилитацията на каскада „Белмекен-Сестримо-Момина клисура“, разполагаемата мощност е 585 MW (79,59% от общата максимално възможна разполагаема мощност 735 MW), с които НЕК изпълнява всички свои задължения по лицензионните дейности.

Предвид засиления интерес на „Капитал“ към темата, както и с цел превенция на  целенасоченото и систематично изнасяне на невярна и подвеждаща информация, НЕК кани журналистите, ползвали “три независими източника, да се запознаят с фактите от самия източник.