ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

НЕК ЕАД успешно завърши рехабилитацията на хидроагрегат 2 в ПАВЕЦ Белмекен

Разполагаемата мощност на каскадата „Белмекен-Сестримо-Момина клисура“ за есенно-зимния сезон ще бъде с пълна мощност от 735 МВт

На 5.11.2022 г. Националната електрическа компания успешно завърши рехабилитацията на хидроагрегат (ХА) №2 в ПАВЕЦ Белмекен след проведени 72-часови проби в реални експлоатационни условия. Агрегатът е с електропроизводствена мощност от 75 МВт. Към този момент 4 от 5 хидроагрегата в ПАВЕЦ Белмекен са успешно рехабилитирани, предстои рехабилитация на последния ХА.

Разполагаемата мощност на каскада „Белмекен-Сестримо-Момина клисура“ за есенно-зимния сезон ще бъде с пълната си мощност от 735 МВт, с което НЕК ЕАД ще гарантира сигурност на доставките и надеждна работа на електроенергийната система. Към момента при 7 от 9-те хидроагрегата от каскадата рехабилитацията е завършена напълно.

В качеството си на обществен доставчик НЕК гарантира на първо място сигурността на доставките на електрическа енергия за клиентите на крайните снабдители и участва в осигуряването на резерва за регулиране на електроенергийната система. Компанията търгува и на свободния пазар, като използва всички платформи на БНЕБ. Системата от язовири, ВЕЦ и ПАВЕЦ, оперирани от НЕК, позволяват гъвкаво управление на производствените мощности и успешното съхранение на енергия, чрез отговорно изразходване на водния ресурс. Със своите 31 ВЕЦ и ПАВЕЦ с инсталирана мощност от 2737 МВт в турбинен режим и 931 МВт в помпен режим НЕК е най-големият производител на енергия от възобновяеми източници в страната.

Допълнителна информация за рехабилитацията на каскадата

Каскадата Белмекен – Сестримо – Момина клисура включва помпено акумулираща водноелектрическа централа (ПАВЕЦ) Белмекен, водноелектрическа централа (ВЕЦ) Сестримо, ВЕЦ Момина клисура, язовир Белмекен, дневен изравнител Станкови бараки и дневен изравнител Момина клисура. Разположена е в североизточните склонове на Рила планина и се разпростира от 1920 м.н.в. при яз. Белмекен до 251 м.н.в. при ВЕЦ Момина клисура. Общата инсталирана мощност на каскадата е 735 МВт в генераторен режим и 104 МВт в помпен режим.

На 18.05.2018 г. бе подписан договор между НЕК ЕАД и консорциум KONČAR KET - ČKD BLANSKO – RUDIS за рехабилитацията на трите централи от каскадата - ПАВЕЦ Белмекен, ВЕЦ Сестримо и ВЕЦ Момина клисура.

Рехабилитацията на каскадата е част от проекта за рехабилитация на съоръжения от хидроенергийната система, финансиран с безвъзмездни средства от Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове от АЕЦ Козлодуй (KIDSF), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие по Споразумение за безвъзмездна помощ.

Проектът има за цел да увеличи експлоатационната надеждност и да подобри възможностите и бързодействието на централите при участие в първичното и вторично регулиране на честотата на мрежата и захранването на коридори за аварийно възстановяване на енергийната система, чрез подмяна на амортизирано оборудване.

Обхватът на договора цели поетапна пълна модернизация на съоръженията, включващо проектиране, доставка на ново оборудване, ремонт на елементи от съществуващото оборудване, монтаж, надзор, настройка, изпитване и въвеждане в експлоатация..

При изпълнението на  рехабилитацията на всяка централа са заложени следните общи цели:

  • възможно най-добри решения за безопасност и здраве
  • повишаване на надеждността на съоръженията
  • минимално въздействие върху околната среда
  • високо енергийно производство
  • ниска консумация на енергия за собствени нужди
  • висока степен на гъвкавост при енергийното производство
  • най-високо ниво на автоматизация
  • кратко време за пускане и спиране

ПРЕСЦЕНТЪР