Покана

Наименование: „Ремонт на бани в 8 (осем) стаи и 1 (един) апартамент в ПД „Енерго“ Мала Църква“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана21.10.2022 г.
Приложения21.10.2022 г.
Проект на договор21.10.2022 г.
Споразумение21.10.2022 г.
Техническа спецификация21.10.2022 г.
Чертежи21.10.2022 г.

Покана

Наименование: „Абонамент за електронен пресклипинг“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана05.10.2022 г.
Приложения05.10.2022 г.

Покана

Наименование: „Почистване на храсти и растителност на участък от площадка „Джаферско дере“, в района на ВС „Чаира“.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана04.10.2022 г.
Приложения04.10.2022 г.

Покана

Наименование: „Закупуване на коледна украса в обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Изкуствени елхи“
Обособена позиция 2: „Декоративни лампи за коледни елхи“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана04.10.2022 г.
Приложения04.10.2022 г.

Покана

Наименование: „Провеждане на обучение на работници от предприятие „Язовири и каскади“ и предприятие „Водноелектрически централи“ за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника, категория Тпс -МТХ (преносима и стационарна техника – моторни триони и храсторези)


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана28.09.2022 г.
Приложения28.09.2022 г.

Покана

Наименование: „Изготвяне на инвестиционен проект с предмет: „Ремонт на работни помещения в сградата на ЦУ на НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана07.09.2022 г.
Техническа спецификация07.09.2022 г.
Разпределение IV-съществуващо положение07.09.2022 г.
Разпределение IV07.09.2022 г.
Разпределение V - съществуващо положение07.09.2022 г.
Разпределение V07.09.2022 г.
Разпределение VI - съществуващо положение07.09.2022 г.
Разпределение VI07.09.2022 г.
Проект на договор07.09.2022 г.
Образци на документи07.09.2022 г.

Покана

Наименование: Избор на борсов посредник на „Софийска стокова борса“ АД


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 26.07.2022 г.
Приложения 26.07.2022 г.

Покана

Наименование: „Изготвяне на конструктивно становище за сградата на ПД „Енерго“ Приморско“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана30.06.2022 г.
Приложения30.06.2022 г.
Съобщение12.07.2022 г.

Покана

Наименование: Доставка на нови пожарогасители и противопожарно оборудване в НЕК ЕАД


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана30.06.2022 г.
Приложения30.06.2022 г.
Проект на договор30.06.2022 г.

Покана

Наименование: Провеждане на обучения на служители от НЕК ЕАД в пет обособени позиции


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана23.06.2022 г.
Приложения23.06.2022 г.
Съобщение12.07.2022 г.

Покана

Наименование: Ремонт на отоплителна инсталация в ПД „Енерго” Предел


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана15.06.2022 г.
Приложения15.06.2022 г.

Покана

Наименование: Провеждане на обучение на служители от отдел „Обществени поръчки“ на тема: „Актуална практика на КЗК и ВАС по прилагане на ЗОП и ППЗОП“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана15.06.2022 г.
Приложения15.06.2022 г.

Покана

Наименование: „Избор на консултант за „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите на инвестиционен проект по смисъла на чл. 142 от ЗУТ и извършване на строителен надзор за изпълнение на строителство на „Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“ с изграждане на язовир „Яденица“ и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира“, подобект „Експлоатационен път до Савачна шахта Чаира“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана10.06.2022 г.
Приложения10.06.2022 г.
Проект на договор10.06.2022 г.
Споразумение по КОСЗБР10.06.2022 г.

Покана

Наименование: Проектиране на нова пожароизвестителна система в обособени позиции


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 07.06.2022 г.
Приложения 07.06.2022 г.
Приложения към ТС за обособена позиция 1 07.06.2022 г.
Приложения към ТС за обособена позиция 2 07.06.2022 г.

Покана

Наименование: Изготвяне на работен проект за вертикални стълби във водовземната кула ГНД за ВЕЦ „Тешел“, язовирен район „Родопи“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана07.06.2022 г.
Приложение 1 - Техническа спецификация07.06.2022 г.
Приложение към техническа спецификация07.06.2022 г.
Образци07.06.2022 г.
Проект на договор07.06.2022 г.
Споразумение по качество07.06.2022 г.
Съобщение - удължаване срока за получаване на оферти21.06.2022 г.
Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти 01.07.2022 г.

Покана

Наименование: Осъществяване на денонощна невъоръжена охрана на почивен дом „Пчелина“, с. Ковачевци


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана02.06.2022 г.
Приложения02.06.2022 г.

Покана

Наименование: Провеждане на обучение на служители от отдел „Производство от ВЕЦ и XC“ в ЦУ и отдел „Правен“ в предприятие „Язовири и каскади“ на тема: „Практически въпроси по прилагането на Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана31.05.2022 г.
Приложения31.05.2022 г.

Покана

Наименование: Почистване и отпушване на канали, шахти и водосточни тръби в почивните домове на НЕК ЕАД в пет обособени позиции


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана25.05.2022 г.
Приложения25.05.2022 г.

Покана

Наименование: „Услуги по отпечатване в обособени позиции“:
Обособена позиция 1: „Отпечатване на визитни картички“
Обособена позиция 2: „Отпечатване на логото на НЕК ЕАД върху пощенски пликове“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана20.05.2022 г.
Приложения20.05.2022 г.
Съобщение за удължаване стока за получаване на оферти по ОП230.05.2022 г.
Съобщение за удължаване стока за получаване на оферти по ОП230.05.2022 г.

Покана

Наименование: „Изготвяне на Инвестиционен проект с предмет – „Изграждане на връзка между сградата на ПД „Енерго“ Росенец с новоизградената канализационна мрежа и локална ПСОВ (пречиствателна станция за отпадни води) в Лесопарк Росенец“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана19.05.2022 г.
Приложения и образци19.05.2022 г.
Приложение 1 към техническата спецификация19.05.2022 г.
Съобщение - удължаване срока за получаване на оферти02.06.2022 г.
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни